ESP_instrukcja

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1.      Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2.      Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) do sekretariatu mieszczącgo się w pokoju nr 32 przy ul. Aleksego Zian 1 w Hajnówce na następujących nośnikach danych:

a.        Pamięć masowa USB
b.       Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
4.     Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
5.     Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT,  GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
6.    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Do złożenia dokumentu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP - rejestracja i korzystanie z niego jest bezpłatne. Jeżeli chcesz założyć konto wejdź na stronę ePUAP - załóż konto

Instrukcja dotycząca zakładania konta


Poniżej przedstawiamy najważniejsze funkcje skrzynki podawczej oferowanej na ePUAP:

  • umożliwia wnoszenie drogą elektroniczną wszelkiego rodzaju  pism, podań, wniosków, uwag i skarg do tutajszego Urzędu podpisanych  bezpiecznym podpisem elektronicznym opatrzonym certyfikatem kwalifikowanym;
  • pisma wnoszone do Urzędu Gminy Hajnówka, lub bezpośrednio do jednostek organizacyjnych będą traktowane na równi z pismami wnoszonymi drogą tradycyjną /papierową/ i podlegają takiej samej procedurze rozpatrzenia, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego;
  • formaty danych przekazywanych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce w postaci plików (np. załączniki do formularza) powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.  z 2005 r. Nr 212 poz. 1766) tj:
  • formaty wnoszonych danych w postaci plików (np. załączniki do formularza) powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U.  z 2005 r. Nr 212 poz. 1766) tj:

- pliki tekstowe lub tekstowo-graficzne:  zapis w formacie pdf, rtf, txt, Open Document;

- pliki graficzne:  zapis w formacie jpg, png;

- pliki skompresowane:  zapis w formacie zip;

  • w przypadku braku kompletu dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnienia;
  • dokumenty elelktroniczne zawierające wszelkiego rodzaju elementy niebezpieczne,  wirusy, spamy itp. będą automatycznie usuwane z Elektronicznej Skrzynki Podawczej i nie bedą  wprowadzane do Elektronicznego  Obiegu Dokumentów tutejszego Urzędu, i tym samym nie będą rozpatrywande, a ich właściciel nie będzie informowany o etapie ich realizacji.

Podstawa prawna: Art. 16 ust 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r. nr 64, poz. 565 z późn. zm.) art. 63 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. nr 5, poz.46).

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2021-07-30

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data wprowadzenia: 2008-08-07

Data modyfikacji: 2021-08-02

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2008-08-07