Budżet Gminy

BUDŻET GMINY

Uchwalanie budżetu

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków gminy oraz funduszy celowych gminy. Budżet jest uchwalany w formie uchwały. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji rady gminy, a opracowanie projektu budżetu - do wójta gminy. Projekt budżetu zawiera również sporządzone przez wójta objaśnienia do projektu budżetu oraz informację o stanie mienia. Podstawowe zasady i terminy obowiązujące na etapie projektowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa rada gminy.

Wykonanie budżetu

Wykonanie budżetu należy do wójta i wymaga opracowania, w ciągu 21 dni od uchwalenia budżetu układu wykonawczego przedstawiającego dochody i wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. W tym samum terminie wójt opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych określonych ustawami oraz przekazuje gminnym jednostkom organizacyjnym informacje o ostatecznych kwotach. Realizacja dochodów i wydatków gminy przebiega zgodnie z ustalonym przez wójta harmonogramem.

Zmiany budżetu

Zmian w budżecie w ramach ustawowych uprawnień, dokonuje rada gminy i wójt. W ramach swoich upoważnień wójt może dokonać zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Nie może dokonywać przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie budżetu

Wójt sporządza, w zakresie określonym przez radę gminy, informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i przedkłada ją w terminie do 31 sierpnia radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej. W terminie do 31 marca po zakończeniu roku budżetowego wójt sporządza roczne sprawozdanie z wykonania budżetu. Wykonanie budżetu podlega ocenie komisji rewizyjnej, która sporządza i przedkłada radzie gminy wniosek o udzielenie lub nieudzielanie wójtowi absolutorium. Wniosek komisji rewizyjnej opiniuje regionalna izba obrachunkowa. Rada gminy rozpatruje przedłożone przez wójta sprawozdanie z wykonania budżetu oraz, w terminie do 30 kwietnia podejmuje decyzję w sprawie absolutorium dla wójta.

Procedura Uchwalania budżetu Gminy Hajnówka

Rok 2004

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

Rok 2005

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Rok 2006

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Rok 2007

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Rok 2008

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Rok 2009

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Rok 2010

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Rok 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Rok 2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat finansowy

Data wytworzenia: 2019-04-30

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data wprowadzenia: 2005-01-11

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2019-05-09

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2005-01-11