Raport o stanie gminy

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

RAPORT O STANIE GMINY HAJNÓWKA

ZA 2018 R.

 

 

Hajnówka, 2019 r.

 

 

 

 1. Wstęp................................................................................................................................................ 3
 2. Ogólna charakterystyka gminy........................................................................................................ 3

2.1. Demografia............................................................................................................................... 3

2.2. Obszar społeczno - gospodarczy – oświata, aktywność obywatelska, ochrona zdrowia, gospodarka.................................................................................................................................................. 5

2.3. Dokumenty Strategiczne Gminy Hajnówka............................................................................. 7

2.4. Informacja o realizacji Uchwał Rady Gminy w 2018 r............................................................ 8

 1. Informacja finansowa....................................................................................................................... 8
 2. Infrastruktura techniczna................................................................................................................ 10

4.1. Infrastruktura drogowa........................................................................................................... 10

4.2. Infrastruktura wodno - ściekowa............................................................................................ 13

4.3. Infrastruktura energetyczna.................................................................................................... 14

4.4. Mienie komunalne.................................................................................................................. 14

 1. Oświata i wychowanie................................................................................................................... 18
 2. Kultura, sport i rekreacja................................................................................................................ 23

6.1. Streszczenie sprawozdania merytorycznego samorządowej jednostki kultury za 2018 r...... 23

6.2. Działalność Wójta Gminy w zakresie upowszechniania kultury........................................... 24

6.3. Działalność Wójta Gminy w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji............................ 24

 1. Pomoc społeczna, polityka prorodzinna i senioralna..................................................................... 25

7.1.1. Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł : budżetu państwa (dotacja celowa) oraz budżetu gminy środki (własne gminy).............................................................. 26

7.1.2. Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”........................................ 27

7.1.3. Kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. 27

7.1.4. Wydawanie decyzji administracyjnych, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)............................................................................................................ 27

7.1.5. Praca socjalna...................................................................................................................... 28

7.1.6. Świadczenie wychowawcze 500 +...................................................................................... 31

7.1.7. Świadczenie dobry start....................................................................................................... 31

7.1.8. Fundusz alimentacyjny........................................................................................................ 31

7.1.9. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.................................................................................... 32

7.2. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2018:  32

7.3. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rak 2018......................................................................................................... 34

7.4. Zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sposoby ich realizacji:............................................................................................................ 34

7.5. Realizacja Programu Aktywności Lokalnej na lata 2017 – 2023.......................................... 35

 1. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa................................................................................. 35

8.1. Stan mienia komunalnego jednostek OSP Gminy Hajnówka na dzień 31 grudnia 2018r..... 36

8.2. Informacja o dotacjach dla OSP............................................................................................. 37

8.3. Informacje uzupełniające....................................................................................................... 37

 1. Rolnictwo....................................................................................................................................... 38
 2. Ochrona środowiska naturalnego................................................................................................. 40

Załączniki:..................................................................................................................................... 43

 

1.   Wstęp

 

          Obowiązek opracowania dokumentu wynika z art. 28 aa  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwanej dalej ustawą o samorządzie gmin.

          Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał rady gminy[1]. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Rada Gminy, po przeprowadzeniu debaty, podejmuje uchwałę o udzieleniu wotum zaufania wójtowi lub nie udzieleniu wotum zaufania wójtowi.

          Szczegółowy zakres raportu został zdefiniowany Uchwałą Rady Gminy Hajnówka nr VII/51/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy.

          Względem poruszanych w projekcie zagadnień, tam gdzie było to możliwe, opierano się na aktualnych danych znajdujących się w dyspozycji Urzędu Gminy Hajnówka oraz ogólnodostępnego zasobu Banku Danych Lokalnych i Głównego Urzędu Statystycznego. Z racji na proces agregacji danych, na dzień sporządzenia niniejszego opracowania bazy danych prowadzone przez GUS dysponowały zasobem za lata 2016 i 2017 – i takie też dane zostały przedstawione w części dotyczącej charakterystyki ogólnej Gminy Hajnówka. Dane kluczowe z punktu widzenia przedmiotowości niniejszego raportu  przedstawiają stan za 2018 r. Źródłem przedmiotowych danych są informacje zawarte w sprawozdawczości prowadzonej przez Urząd (dane własne).

          W niniejszym opracowaniu wykorzystano następujące źródła danych: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Hajnówce, Krajowy Rejestr Sądowy, Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce, Powszechny Spis Rolny 2010 r., Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, dane własne Urzędu Gminy Hajnówka.

          Zgodnie z art.28aa ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz.506) Wójt Gminy co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2.      Ogólna charakterystyka gminy

            Gmina Hajnówka położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego, na zachodnim krańcu Puszczy Białowieskiej. Gmina Hajnówka należy do powiatu hajnowskiego. Graniczy od północnego zachodu i od północy z Gminą Narew, od zachodu z Gminą Czyże, w części południowowschodniej z Gminą Dubicze Cerkiewne, dalej od południa granica gminy pokrywa się z granicą państwa Rzeczpospolitej Polski z Republiką Białoruś, od wschodu z Gminą Białowieża, a od północnego wschodu z Gminą Narewka. Gmina Hajnówka okala miasto Hajnówka, stanowiące oddzielną jednostkę administracyjną - Gminę Miejską, w którym znajduje się siedziba Urzędu Gminy Hajnówka. Gmina Hajnówka ma powierzchnię 293 km2, w tym 38 % stanowią użytki rolne, a 57% użytki leśne. Gmina stanowi 18,05% powierzchni powiatu.

            W Gminie Hajnówka znajduje się 25 sołectw, do których należy 30 miejscowości.

 

 

 

2.1. Demografia

            Czynnikiem w wysokim stopniu warunkującym rozwój społeczno – gospodarczy Gminy jest całokształt procesów dotyczących populacji zamieszkującej jej obszar. Poniżej przedstawiono w układzie tabelarycznym liczbę mieszkańców wg stanu na 31 XII 2017 r. i 31 XII 2018 r. w podziale na miejscowości.

Tabela 1. Liczba mieszkańców (stałych i czasowych) miejscowości Gminy Hajnówka wg stanu na 31 XII 2017 i 31 XII 2018 r. w podziale na miejscowości.

 

2017

2018

Miejscowość

Stali

Czasowi

Stali

Czasowi

Bielszczyzna

43

-

42

-

Borek

45

-

45

-

Borysówka

105

1

110

-

Budy Leśne

3

-

3

-

Chytra

86

1

87

2

Czerlonka Leśna

29

-

29

2

Czyżyki

87

1

84

1

Dubicze Osoczne

94

5

93

5

Dubiny

785

9

770

12

Dubińska Ferma

6

3

6

3

Golakowa Szyja

5

-

4

-

Kotówka

59

-

57

-

Lipiny

307

11

310

17

Łozice

21

-

21

-

Mochnate

196

1

189

1

Nowoberezowo

256

3

260

5

Nowokornino

174

-

165

-

Nowosady

270

3

262

5

Olchowa Kładka

29

-

27

-

Orzeszkowo

375

2

364

4

Pasieczniki Duże

109

-

108

-

Postołowo

77

-

84

1

Progale

23

1

29

1

Przechody

19

-

18

-

Puciska

65

-

64

-

Rzepiska

77

1

75

1

Sacharewo

15

-

15

-

Sawiny Gród

45

1

47

1

Smolany Sadek

13

-

13

-

Sorocza Nóżka

42

-

42

-

Stare Berezowo

270

3

268

3

Topiło

33

-

31

-

Trywieża

73

-

86

-

Wasilkowo

45

-

44

-

Wygoda

29

-

28

-

Zwodzieckie

30

-

33

-

RAZEM

3964

46

3937

64

RAZEM W ROKU

4010

4001

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hajnówka

 • Średni wiek mieszkańca gminy wynosi 44,9 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego i średniego wieku mieszkańca Polski.
 • Mieszkańcy gminy Hajnówka zawarli w 2017 roku 11 małżeństw, w tym samym czasie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
 • 26,1 % mieszkańców Gminy jest stanu wolnego, 52,5 % żyje w małżeństwie, 6,1 % jest po rozwodzie, a 13,7 % to wdowy / wdowcy.
 • Współczynnik dynamiki demograficznej (liczba urodzeń żywych do zgonów) wynosi 0,45 i jest znacznie mniejszy od średniej wojewódzkiej i krajowej.
 • Ilość mieszkańców zamieszkujących teren Gminy Hajnówka w 2017 i 2018 r. potwierdza negatywne prognozy dotyczące depopulacji Województwa Podlaskiego, a w szczególności obszarów subregionalnych.
 • Wskazania dokumentów strategicznych – zarówno o charakterze lokalnym jak i regionalnym – w zakresie wskaźnika obciążenia demograficznego (rozumianego jako ludność w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym) przedstawiają się dla lat 2015, 2016 i 2017 odpowiednio: 44,2; 41,1; 42,1[2] [3];
 • Wskaźnik obciążenia demograficznego od 2002 do 2014 r. wykazuje tendencję malejącą (patrz: LPR, str. 17).
 • Najliczniejszą grupę demograficzną stanowią osoby w wieku produkcyjnym (15-59 lat kobiety, 15 – 64 lat mężczyźni) – w latach 2015, 2016, 2017 odpowiednio 2420, 2458, 24193.

2.2. Obszar społeczno - gospodarczy – oświata, aktywność obywatelska, ochrona zdrowia,         gospodarka

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. regulował Roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. stanowiący załącznik do Uchwały nr XXXVII/170/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 grudnia 2017 r. W 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego został ogłoszony Zarządzeniem nr 344/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 lutego 2018 r. W ramach zrealizowanego rocznego programu współpracy wsparciem finansowym (3 000 zł) objęto przedsięwzięcie pn. „XXXVII Międzynarodowy Festiwal „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” (umowa nr 59/2018 o realizację zadania publicznego).
 • Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przy Starostwie Powiatowym w Hajnówce zarejestrowanych jest 7 stowarzyszeń posiadających siedzibę na terenie Gminy Hajnówka. Na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego oraz własnych danych zidentyfikowano 32 organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie Gminy wiejskiej Hajnówka,
 • W 2018 r. na terenie Gminy Hajnówka organizacje pozarządowe w partnerstwie z samorządem terytorialnym zrealizowały 2 projekty - „Bohaterowie Starego Berezowa” oraz „Bajki Sówki z Borysówki”,
 • stanu na 31.XII.2018 r., na terenie gminy wiejskiej Hajnówka zarejestrowanych było 8 Kół Gospodyń Wiejskich (w myśl ustawy o kołach gospodyń wiejskich z dnia 9 listopada 2018 r.; Dz. U. z 2018 r. poz. 2212).
 • Uczestnictwo mieszkańców Gminy Hajnówka w życiu publicznym. W najwyższym stopniu stopień zaangażowania obywateli przedstawia frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych. W 2018 r. frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych wyniosła 56 % (na 3382 uprawnionych głosy ważne oddało 1916). W żadnej z 7 komisji frekwencja nie wyniosła poniżej 51 %. Najwyższą frekwencję odnotowano w okręgu nr 6 (świetlica wiejska w Mochnatem – 62 %), najniższą w okręgu nr 3 (świetlica wiejska w Nowosadach – 51 %). Frekwencja krajowa w wyborach samorządowych 2018 r. wyniosła 51,3 %.
 • W zakresie ochrony zdrowia mieszkańcy gminy Hajnówka korzystają z infrastruktury i usług oferowanych na poziomie ponadlokalnym, zlokalizowanym przede wszystkim w mieście Hajnówka. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce prowadzi Ośrodek Zdrowia w Nowoberezowie (Nowoberezowo 82, 17-200 Hajnówka). Budynek Ośrodka Zdrowia stanowi własność gminy Hajnówka, dzierżawioną przez SPZOZ Hajnówka. Usługi medyczne oferowane przez Ośrodek Zdrowia są udostępnione również mieszkańcom innych gmin. W 2017 r. Ośrodek Zdrowia w Nowoberezowie zrealizował 3968 świadczeń. W 2018 r. przedmiotowa liczba wyniosła 3762[4].

 

Tabela 2. Podmioty gospodarki narodowej wg sektorów własnościowych[5]:

Lp.

Wymiar

2016

2017

Różnica

1.

Podmioty gospodarki narodowej ogółem

284

280

- 4

2.

Sektor publiczny - ogółem

6

4

- 2

3.

Sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą*

221

217

- 4

4.

Sektory prywatny – spółki handlowe

8

9

+1

5.

Sektor prywatny – spółdzielnie

3

2

- 1

6.

Sektor prywatny - fundacje

1

1

0

7.

Sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje społeczne

13

15

+ 2

* Najliczniejszą grupę w wymiarze „Sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowi Sektor C – przetwórstwo przemysłowe – zmniejszenie z 61 (2016) do 59 (2017).

 • bezrobocie w Gminie Hajnówka zmniejsza się. W 2015, 2016 i 2017 r. średnioroczna liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Hajnówce wynosiła odpowiednio 122, 116 i 112 osób. Na koniec I kwartału 2019 r. przedmiotowa liczba wynosi 98 osób[6].

2.3. Dokumenty Strategiczne Gminy Hajnówka

 • Strategia Rozwoju Gminy Hajnówka na lata 2015 – 2020 (Uchwała Nr XVIII/71/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2016 r.),
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Hajnówka na lata 2016 – 2021 (Uchwała Nr XXV/107/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2016 r.),
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka (Uchwała Nr XXX/130/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 10 kwietnia 2017 r.),
 • Program Aktywności Lokalnej Gminy Hajnówka na lata 2017 – 2023 (Uchwała Nr XXVIII/121/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 lutego 2017 r.),
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hajnówka na lata 2017 – 2023 (Uchwała Nr XXXVI/164/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 października 2017 r.),
 • Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Hajnówka na lata 2016 – 2018 (Uchwała Nr XXII/97/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 sierpnia 2016 r.),
 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (Uchwała Nr XXXVII/175/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 grudnia 2017 r.),
 • Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest stosowanych na terenie Gminy Hajnówka na lata 2007 – 2023 (Uchwała Nr III/21/06 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2006 r. z późniejszymi zmianami),
 • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Hajnówka na lata 2017 – 2023 (Uchwała Nr XLI/195/18 Rady Gminy Hajnówka na lata 2017 – 2023 z dnia 30 maja 2018 r.),
 • Program Ochrony Środowiska Gminy Hajnówka na lata 2019 – 2029 (Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.),

 

            Zestawienie inwestycji i projektów realizowanych przez Gminę Hajnówka w 2018 r. w ramach wdrażania lokalnej polityki rozwoju stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

           

2.4. Informacja o realizacji Uchwał Rady Gminy w 2018 r.

            Uchwały Rady Gminy Hajnówka podlegają rygorowi publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hajnówka[7]. W 2018 r. powzięto łącznie 63 uchwały. Z czego w kadencji 2014 – 2018 powzięto 35 uchwał, a w kadencji 2018 – 2023 powzięto 28 uchwał. Uchwały Rady Gminy Hajnówka w 2018 r. były realizowane przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy Hajnówka.

            W 2018 r. w stosunku do powziętych uchwał nie zapadły rozstrzygnięcia nadzorcze oraz nie miało miejsca uchylenie Uchwały w części lub całości.

            Zestawienie tabelaryczne powziętych uchwał stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

3. Informacja finansowa

            Kluczowe informacje o stanie finansów jednostki zawiera uchwała budżetowa, która w myśl art. 211 ustawy o finansach publicznych oraz art. 51 ustawy o samorządzie gminnym  stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Uchwałą Nr XXXVII/168/17 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Rada Gminy w Hajnówce uchwaliła budżet na 2018 r. w wysokości:

            - dochody -  17 430 551,00 zł, w tym:

 • dochody majątkowe – 2 873 879,00 zł
 • dochody bieżące – 14 556 672,00 zł

            - wydatki - 18 490 551,00 zł, w tym:

 • dochody majątkowe – 4 710 199,00 zł,
 • dochody bieżące – 13 780 352,00 zł.

            W trakcie roku w budżecie wprowadzono uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy zmiany, które spowodowały, że budżet na koniec 2018 roku wyniósł:

            - dochody - 17 003 372,00 zł, w tym:

 • dochody majątkowe – 1 493 950,00 zł
 • dochody bieżące – 15 509 422,00 zł

            - wydatki - 18 522 042,00 zł, w tym:

 • dochody majątkowe – 3 462 218,00 zł,
 • dochody bieżące – 15 059 824,00 zł.

            Dochody ogółem Gminy Hajnówka w 2018 roku wyniosły 15 806 173,67 zł i zostały wykonane w 92,9% planowanych dochodów. Dochody bieżące stanowiły 96,0% wykonanych dochodów ogółem, a dochody majątkowe 4,0%. Wydatki ogółem wyniosły 16 557 784,25 zł i wykonano je w 89,3%. Wydatki bieżące stanowiły 85,0% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe 15,0%.

 

            Głównym źródłem dochodów Gminy Hajnówka w 2018 roku były transfery z budżetu państwa z tytułu dotacji celowych i subwencji, które wyniosły 8 203 112,22 zł łącznie stanowiły 54,1% dochodów bieżących wykonanych ogółem. Dotacje celowe w wysokości  4 260 043,22 zł  były środkami przekazywanymi gminie z budżetu państwa za pośrednictwem wojewody, ministerstw lub innych instytucji państwowych Służyły one finansowaniu zadań zleconych i niektórych zadań własnych gminy. Subwencja jest świadczeniem pieniężnym Skarbu Państwa na rzecz samorządu, która ma charakter bezzwrotny i ogólny. Środki z subwencji w wysokości 3 943 069,00 zł kierowane były na finansowanie ogółu zadań własnych gminy. W skład subwencji ogólnej dla gminy wchodzi część oświatowa - 2 701 433,00 zł  i wyrównawcza - 1 241 636,00 zł.

            Dochody własne są podstawą wyposażenia finansowego gminy. Służą finansowaniu wszystkich zadań, które określa się jako zadania własne w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, kultury, gminnych dróg, utrzymania czystości i porządku, gospodarki nieruchomościami i innych. Dochody własne wyniosły 6 882 001,49 zł co stanowi 45,3% dochodów bieżących wykonanych ogółem. Źródłami dochodów własnych były: dochody wykonane z podatków i opłat - 4 226 690,83 zł, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2 489 468,97 zł, oraz pozostałe dochody pozyskane z innych źródeł - 165 841,69 zł.

 

            Dochody majątkowe w roku 2018 wykonane zostały w kwocie 629 872,51 zł, co stanowiło 42% przyjętego planu (1 493 950,00 zł).  Dochody majątkowe składały się ze:

1) środków otrzymanych z Nadleśnictwa Browsk na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 350 000,00 zł;

2) środków  na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł – 211 890,07 zł są to wpływy z tytułu wpłat ludności na instalację solarną i urządzeń fotowoltaicznych;

3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan 140 000,00 zł wykonano w kwocie 57 570,00 zł;

4) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 10 412,44 zł.

           

            Zaplanowane wydatki budżetowe Gminy Hajnówka zostały wykonane na poziomie 16 557 784,25 zł, co stanowiło 89,3% przyjętego planu na dany rok.  W strukturze wydatków w roku 2018 dominowały wydatki bieżące w kwocie 14 068 216,01zł. Najważniejszymi grupami wydatków bieżących były wydatki związane z realizacją zadań zleconych i niektórych zadań własnych gminy, które w strukturze zajmowały 30,3%, wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 39,6% oraz pozostałe wydatki – 30,1%.

            Wydatki bieżące przeznaczone były między innymi na wydatki związane z utrzymaniem gminy, oświatą i wychowaniem wraz z edukacyjną opieką wychowawczą, opieką społeczna wraz z zadaniami w zakresie polityki społecznej oraz na zadania własne gminy, np. oświetlenie uliczne w kwocie 107 768,52 zł.      

Środki na wydatki majątkowe w 2018 roku stanowiły kwotę 2 489 568,24 zł, przeznaczone były głównie na:

1) przebudowę dróg gminnych – 1 593 867,48 zł;

2) pomoc finansową udzieloną Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce  -  6 000,00 zł;

3) montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka – 771 068,07 zł;

4) rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dubinach: ul. Cegielniana i ul. Łąkowa, w Starym Berezowie oraz dokumentacja projektowa w  Postołowie  - 107 557,69 zł;

5) rozbudowa, przebudowa i zmiana specyfiki użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych - dokumentacja projektowa – 11 075,00 zł.

 

            W 2018 roku budżet Gminy Hajnówka uchwalany był jako deficytowy tj. dochody były mniejsze niż wydatki. Planowany deficyt wynosił 1 518 670,00 zł. Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w wysokości 751 610,58 zł, który został pokryty zaciągniętym kredytem i wolnymi środkami z roku ubiegłego.

 

            Stan długu na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosił 3 729 660,11 zł, w ciągu roku budżetowego spłacono 427 430,51 zł oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Białymstoku możliwości spłaty kredytu przez Gminę Hajnówka zaciągnięto kredyt w wysokości 1 060 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego. Stan długu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 4 362 229,60 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Wskaźnik gminy w roku 2018 wyniósł - 3,22%. Natomiast łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych ogółem dochodów gminy. Wskaźnik gminy na koniec roku wyniósł - 27,5%. Kwota długu oraz sposób jego sfinansowania i relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań w sposób następujący: wskaźnik planowanej łącznej  kwoty spłaty zobowiązań (wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji + wydatki na obsługę długu + spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów/dochody ogółem) – 3,22% jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań obliczonego w oparciu o wykonanie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – 6,59%.

 

            Wynik z działalności bieżącej Gminy Hajnówka zamyka się tzw. nadwyżką operacyjną czyli dodatnią różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 1 108 085,15 zł, co jest zgodne z dyspozycją zawartą w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami).

4. Infrastruktura techniczna

Kompetencje Gminy w zakresie realizacji infrastruktury technicznej zostały określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506). Polityka inwestycyjna gminy realizowana jest w oparciu o następujące dokumenty strategiczne o charakterze lokalnym:

 • Strategia Rozwoju Gminy Hajnówka na lata 2015 – 2020,
 • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Hajnówka na lata 2017 – 2023,
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hajnówka na lata 2017 – 2023

4.1. Infrastruktura drogowa

            Długość publicznych dróg gminnych na obszarze gminy Hajnówka wynosi 79,378 km                    (w 2017 r. - 76,239 km) , z czego 43,49 % (34,522 km)  stanowią drogi utwardzone o nawierzchni bitumicznej, betonowej oraz z kostki betonowej (w 2017 r., odpowiednio – 44,52 %, 33,945 km). Pozostałą część – 56,51 % (44,856 km) stanowią drogi o nawierzchni żwirowej i gruntowe                        (w 2017 r. odpowiednio – 55,48 %, 42,294 km).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Sieć dróg gminnych w 2018 r.

Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

Długość [km]

Rodzaj nawierzchni

1

108531B

Pasieczniki Duże – Orzeszkowo

2,411

bitumiczna

2

108532B

Orzeszkowo – Jagodniki

1,618

bitumiczna - 0,638km

żwirowa – 0,98km

3

108533B

Orzeszkowo – Sosnówka

1,990

bitumiczna - 1,47km

żwirowa – 0,51km

4

108534B

Olszyna – kol. Wygon

1,108

żwirowa

5

108535B

Nowoberezowo – Hajnówka

2,860

bitumiczna

6

108536B

Orzeszkowo – Wierzchowskie

1,520

bitumiczna

7

108537B

Dubiny – Sawiny Gród

1,348

bitumiczna

8

108538B

Skryplewo – dr. woj. Hajnówka-Nowosady

1,214

bitumiczna

9

108539B

Nowosady – Dubińska Ferma

1,035

bitumiczna

10

108540B

Mochnate – Dubicze Osoczne

2,990

bitumiczna

11

108541B

Nowosady – Sorocza Nóżka

0,385

bitumiczna

12

108542B

Zwodzieckie – Przechody – Smolany Sadek

1,286

bitumiczna – 0,225km

żwirowa – 1,061km

13

108543B

Dubicze Osoczne – Chytra – Progale

2,880

bitumiczna

14

108544B

Grudówka – Dubiny

2,600

żwirowa

15

108545B

Nowokornino – Grudówka

3,400

bitumiczna

16

108546B

Czyżyki – Kotówka

3,500

żwirowa

17

108547B

Nowoberezowo – Czyżyki

2,187

bitumiczna

18

108548B

Sosnówka – Olszyna

0,475

żwirowa

19

108549B

Zatrostyniec – dr. pow. Hajnówka-Orzeszkowo

1,630

bitumiczna

20

108550B

Podtrostyniec – dr. gm. Pasieczniki Duże-Orzeszkowo

2,310

bitumiczna – 1,020km

żwirowa – 1,29km

21

108551B

Bokówka – dr. pow. Hajnówka-Orzeszkowo

0,290

żwirowa

22

108552B

Pasieczniki Duże – dr. Woj. Hajnówka-Kleszczele

1,887

bitumiczna

23

108553B

Mochnate – Borek

3,465

żwirowa

24

108554B

Mochnate – dr. pow. Orla-Stary Kornin

1,391

żwirowa

25

108555B

Borek – Chytra

1,962

żwirowa

26

108556B

Stare Berezowo – Dubicze Osoczne

2,520

żwirowa

27

108557B

Stare Berezowo – Nowoberezowo

2,950

żwirowa

28

108558B

od drogi wojewódzkiej Hajnówka-Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nowoberezowo-Hajnówka (przy cmentarzu)

1,327

bitumiczna

29

108559B

Wygoda – dr. woj. Bielsk Podlaski-Hajnówka

1,198

bitumiczna – 0,43km

żwirowa – 0,768km

30

108560B

Nowokornino – Kotówka

2,640

bitumiczna – 0,26km

żwirowa – 2,38km

31

108561B

Kotówka – Nowosady

3,540

żwirowa

32

108562B

Wasilkowo – dr. pow. Rzepiska-Golakowa Szyja

0,430

żwirowa

33

108563B

Borysówka – Olchowa Kładka

1,300

żwirowa

34

108564B

Golakowa Szyja – dr. woj. Zabłudów-Hajnówka

0,230

żwirowa

35

108565B

Smolany Sadek – dr. woj. Zabłudów-Hajnówka

0,857

bitumiczna

36

108566B

od drogi wojewódzkiej Nowosady do Zwodzieckie

0,373

bitumiczna – 0,02km

żwirowa – 0,353km

37

108567B

Dubiny – Lipiny

1,515

żwirowa

38

108568B

dr. gm. Dubiny-Lipiny – osiedle mieszkaniowe Lipiny

0,750

bitumiczna

39

108569B

Mochnate – Zbucz

2,200

żwirowa

40

108570B

ulica Graniczna

0,294

bitumiczna

41

108571B

ulica Torowa

1,978

bitumiczna – 0,41km

żwirowa – 1,568 km

42

108572B

ulica Nowa

0,395

bitumiczna – 0,21km

żwirowa – 0,185km

43

108573B

ulica Zajęcza

0,204

bitumiczna

44

108574B

ulica Łąkowa

2,148

bitumiczna - 0,26km

żwirowa – 1,626km

kostka – 0,262km

45

108575B

ulica Cegielniana

0,311

bitumiczna

46

108576B

ulica Grzybowa

0,150

bitumiczna

47

108577B

ulica Wesoła

0,138

bitumiczna

48

108579B

ulica Krótka

0,155

bitumiczna

49

108580B

ulica na Lipinach (nowa)

0,731

betonowa

50

108581B

od dr. gm. ul. Torowa do niecz. cmentarza w Dubinach

0,657

Gruntowo/żwirowa

51

108582B

od dr. gm. ul. Łąkowa do działki ozn. nr 522/14

0,196

bitumiczna

52

108583B

od drogi pow. Orzeskowo -Topiło do drogi wewnętrznej w Orzeszkowie

0,179

bitumiczna

53

108584B

Od drogi pow. Orzeszkowo – Poryjewo do drogi gminnej Zatrostyniec

1,265

żwirowa

54

108585B

Od drogi powiatowej w Trywieży do granicy gminy

0,305

bitumiczna - 0,21km

żwirowa - 0,095km

55

108586B

Od drogi powiatowej Orzeszkowo – Poryjewo do drogi gminnej w Orzeszkowie

0,700

żwirowa

RAZEM

79,378

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hajnówka

Pogrubioną czcionką zaznaczono drogi zaszeregowane do kategorii dróg gminnych w 2018 r.

            W 2018 r. w zakresie infrastruktury drogowej zrealizowano następujące inwestycje:

 1. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 108563B Borysówka – Olchowa Kładka – etap I. Wykonane zostały dwa odcinki drogi w całości o projektowanej nawierzchni z kruszywa łamanego o łącznej długości 519,67 m oraz podbudowa pod nawierzchnię asfaltową na długości 544,10 m. Koszt inwestycji 802 584,63 zł przy dofinansowaniu środków pochodzących z Lasów Państwowych w wysokości 350 000,00 zł.
 2. Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. nr geod. 521/9 i 522/13 w Dubinach. Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości ok. 200 mb. Koszt inwestycji 29 800,30 zł. Ponadto płatności faktury w kwocie 480 360,73 zł za przebudowę drogi dokonano w roku 2019.
 3. Przebudowa odcinka drogi gminnej 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej Prawej) – etap I. Droga o nawierzchni z kostki brukowej o długości ok. 262 mb. Koszt inwestycji 518 357,06 zł.
 4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dubinach (ul. Cegielniana, ul. Łąkowa) i Starym Berezowie. Koszt inwestycji 88 180,00 zł.

 

            Przedmiotowe przedsięwzięcia wpisują się w cel szczegółowy C.2  Strategii Rozwoju Gminy Hajnówka na lata 2015 – 2020 Poprawa dostępności komunikacyjnej na obszarze gminy. Łącznie w 2018 r. zrealizowano inwestycji drogowych o wartości  1mln 818 tys. zł w wyniku których przebudowano 1,5 km dróg gminnych. W 2017 r. przedmiotowe wartości wyniosły odpowiednio  2mln  23 tys. zł oraz 0,9 km. Znamiennym jest, iż realizacja inwestycji drogowych zarówno w 2017 jaki i 2018 r. była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu  z Funduszu Leśnego.

4.2. Infrastruktura wodno - ściekowa

            Na terenie gminy Hajnówka funkcjonują dwa ujęcia wody podziemnej. Ujęcie w Nowoberezowie zaopatruję w wodę pitną miejscowości: Nowoberezowo, Nowokornino, Trywieża, Rzepiska, Borysówka, Wasilkowo, Kotówka, Smolany Sadek, Przechody, Nowosady, Sorocza Nóżka, Dubińska Ferma, Bielszczyzna, Puciska, Czyżyki, Wygoda, Dubicze Osoczne, Chytra, Progale, Stare Berezowo i Mochnate. Ujęcie w Orzeszkowie zaopatruje w wodę pitną miejscowości: Orzeszkowo, Olszyna, Wygon, Łozice, Topiło, Pasieczniki Duże i Borek. Część miejscowości Gminy zaopatrywana jest również w wodę pitną z ujęcia w mieście Hajnówka i są to miejscowości: Dubiny, Lipiny, Sawiny Gród, Postołowo i Skryplewo, oraz z wodociągu Białowieża miejscowość Budy Leśne.

 • W roku 2018 na terenie Gminy Hajnówka wykonano 25 przyłączy wodociągowych do indywidualnych budynków mieszkalnych ze środków finansowych ich właścicieli (w 2017 r. było to odpowiednio 16 sztuk),
 • Do sieci wodociągowej podłączonych jest 1686 podłączeń domowych (w 2017 r. było to odpowiednio 1 661 podłączeń) i Gmina Hajnówka jest w 100% zwodociągowana,
 • Na terenie gminy funkcjonuje kanalizacja sanitarna z 1 oczyszczalnią ścieków w Mochnatem, do której podłączone są kanalizacje następujących miejscowości: Mochnate, Stare Berezowo, Dubicze Osoczne, Chytra, Nowoberezowo, Czyżyki i Puciska. Część miejscowości gminy Hajnówka podłączonych są sieciami kanalizacyjnymi do miejskiej oczyszczalni ścieków w Hajnówce. Są to miejscowości: Orzeszkowo, Zatrościniec, Podtrościniec, Wygoda, Bielszczyzna, Dubiny, Lipiny, Sawiny Gród, Postołowo, Nowosady, Sorocza Nóżka, Zwodzieckie i Przechody.
 • W roku 2018 do zbiorczej sieci kanalizacyjnej podłączonych zostało 24 sztuki przyłączy kanalizacyjnych wybudowanych przez indywidualnych właścicieli budynków podczas gdy w 2017 r. wykonano 10 szt. przyłączy.
 • Ogółem na terenie gminy Hajnówka do zbiorczej sieci kanalizacyjnej w 2018 r. podłączonych było 1 264 budynków mieszkalnych co stanowi 70% ogółu budynków mieszkalnych na terenie Gminy Hajnówka. W 2017 r. podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej było 1 240 budynków.
 • Na terenie Gminy Hajnówka w latach 2017 - 2018 funkcjonowało 90 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych wybudowanych na działkach indywidualnych gospodarstw z udziałem dotacji ze źródeł zewnętrznych.
 • Gmina Hajnówka posiada opracowaną dokumentację projektową na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lipiny oraz budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trywieża, Nowokornino, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka i Golakowa Szyja. Powyższe miejscowości w przyszłości mają być podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Hajnówka.

            W 2018 r. działania Wójta Gminy Hajnówka ze względu na ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania koncentrowały się na bieżącym utrzymaniu istniejącej infrastruktury wodno – ściekowej. W 2018 r. zrealizowano w trybie interwencyjnym przebudowę urządzeń technicznych przepompowni ścieków obsługującej obiekt szkoły w miejscowości Dubiny o całkowitej wartości robót - 23, 4 tys. zł. Dla porównania wydatki inwestycyjne w omawianym segmencie w 2017 r. wyniosły 129,50 tys. zł i stanowiły koszt przebudowy urządzeń technicznych 3 przepompowni ścieków na istniejącej sieci kanalizacyjnej w Mochnatem i Starym Berezowie. Przedmiotowe nakłady w całości poniesiono ze środków własnych.

4.3. Infrastruktura energetyczna.

Gmina Hajnówka zasilana jest w energię elektryczną z GPZ 110/15 kV Hajnówka zlokalizowanego na terenie miasta Hajnówka. Na terenie Gminy Hajnówka zlokalizowane są:

 

 • 15,2 km sieci wysokiego napięcia,
 • linie średniego napięcia (SN) o długości 146,2 km,
 • linie niskiego napięcia o długości 85,23 km,
 • 72 stacje transformatorowe,

 

W 2018 r. wydano warunki zabudowy dla 5 instalacji mikroelektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW. W 2018 r. Gmina Hajnówka zrealizowała projekt „Montaż instalacji kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka” nr WND-RPPD.05.01.00-20-0457/17 w wyniku którego wybudowano instalacje o łącznej mocy 0,03 MW. Rozproszona infrastruktura OZE oprócz poprawy szeregu wskaźników związanych z stanem środowiska wpłynęła również na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w Gminie.

 

4.4. Mienie komunalne

            Na terenie Gminy Hajnówka grunty stanowiące własność Gminy Hajnówka występują w              25 obrębach geodezyjnych. Gmina posiada 3 działki na terenie Gm. Narewka obr. Gruszki. Ogółem gmina posiada 569 działek o łącznej pow. 179,5945 ha.

            Wartość inwentaryzacyjna gruntów na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 2 647 722,46 zł[8].

            Ponadto Gmina Hajnówka posiada 195,4068 ha gruntów we władaniu samoistnym i 8,4500 ha gruntów w użytkowaniu[9]. W związku z tym, iż Gmina nie posiada tytułów własności do tych nieruchomości, nie są one ujęte w ewidencji gminnej. Prowadzone są postępowania w sprawie nabycia na własność nieruchomości we władaniu samoistnym.

Działki rolnicze są to w większości działki przekazane przez rolników na Skarb Państwa, które przeszły na własność Gminy w procesie komunalizacji, w dużej ilości są to działki dożywotniego użytkowania. Działki rolne stanowiące własność Gminy Hajnówka w większości są wydzierżawiane do użytku rolniczego.

            Działkami budowlanymi określono zarówno te zabudowane budynkami takimi jak:  szkoły, świetlice, remizy, oczyszczalnia ścieków, sklepy GS, oraz bazy SKR, budynki OSM, oraz budynki po byłych już nieżyjących dożywotnich użytkownikach (rencistach), do których brak jest postanowień spadkowych, jak również działki niezabudowane położone na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Inne tereny są to działki stanowiące kopalnie żwiru lub piasku, wysypiska śmieci oraz drogi.

 

 

 

Tabela 4. Stan gruntów.

STAN GRUNTÓW STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY HAJNÓWKA

stan na dzień 31.12.2018r.

 

          Wieś

 

Ilość

działek

z tego

 

Powierzchnia

gruntów

rolne

budowlane 

inne

 

Bielszczyzna

13

1

-

12

5,2194

Borysówka[10]

28

4

6

18

8,6015

Borek

5

2

2

1

1,5600

Czyżyki

15

2

6

7

7,6202

Chytra[11]

39

10

1

28

16,8461

Dubicze Osoczne

11

3

5

3

3,4829

Dubiny[12]

93

23

7

63

24,2617

Kotówka

16

7

2

7

7,0600

Lipiny

33

6

17

10

6,0035

Mochnate

14

3

6

5

5,1401

Nowoberezowo[13]

34

10

10

14

17,0940

Nowokornino[14]

17

4

2

11

9,9000

Nowosady

78

26

11

41

14,9304

Olchowa Kładka[15]

7

-

-

7

0,5755

Orzeszkowo[16]

61

23

13

25

18,5057

Pasieczniki Duże[17]

42

-

1

41

8,0814

Postołowo

1

-

-

1

0,4500

Rzepiska

9

6

3

-

6,1185

Sawiny Gród

3

-

1

2

0,3456

Skryplewo

2

-

-

2

0,5900

Stare Berezowo

10

5

2

3

5,1968

Trywieża

19

13

3

3

4,4127

Wasilkowo

5

2

2

1

2,4100

Wierzchowskie

1

-

-

1

0,2200

Wygoda

9

1

-

8

4,3300

UG Hajnówka

1

-

1

-

0,4119

Gm. Narewka (Gruszki)

3

-

-

3

0,2266

RAZEM[18] :             

569

151

101

317

179,5945

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hajnówka

W zasobach Gminy Hajnówka znajdują się następujące budynki:

 

 1. Budynki związane z administracją:
 2. Budynek świetlicy wiejskiej i Punkt Informacji Turystycznej w Nowosadach (na działce nr geod. 704/2 obr. Nowosady) – pow. użytkowa 189,00 m2 - wartość 523 516,62,-
 3. Budynek Centrum Ekumeniczno-Etnograficznego (na działce nr geod. 676 obr. Dubiny) – pow. użytkowa 369,57 m2  - wartość 1 762 005,49,-
 4. Budynek świetlicy wiejskiej w Lipinach ( na działce nr geod. 157/1 obr. Lipiny) – pow. użytkowa - 90 m2  -  wartość 445 651,87,-
 5. Budynek remizo-świetlicy w Mochnatem (na działce nr geod. 469/4 obr. Mochnate) – pow. użytkowa – 514,00 m2 -  wartość 234 479,20,-
 6. Budynek byłej szkoły w Nowoberezowie (na działce nr geod. 170/3 obr. Nowoberezowo) - pow. 340,21 m2  -  wartość 43 175,09,-
 7. Budynek byłej szkoły w Mochnatem (na działce nr geod. 196 obr. Mochnate) - pow.  użytkowa - 346,00 m2  -  wartość 23 590,92,-
 8. Budynek byłej szkoły w Orzeszkowie (na działce nr geod. 238 obr. Orzeszkowo) - pow. użytkowa - 139,36 m2  -  wartość 11 117,43,-

 

 1. Budynki mieszkalne:

Nowosady: na działce nr geod. 717/2 budynek o pow. użytkowej 84,77 m2, wartość – 50 000,-

 

III.  Budynki gospodarcze:

Borysówka:

- na działce nr geod. 213 -  pow. użytkowa - 60,00 m2, wartość – 4 870,14 zł

Nowosady:

- na działce nr geod. 704/2  -  pow. użytkowa - 45,00 m2,  wartość – 6 451,97 zł

- na działce  nr geod. 717/2  - pow. użytkowa 92,00 m2 , wartość – 8 000 zł

- na działce nr geod. 717/2  - pow. użytkowa 40,00 m2 , wartość – 3 000 zł

Dubiny:

- na działce nr geod. 775  - pow. użytkowa - 8,00 m2,  wartość – 128,40 zł

- na działce nr geod. 676  -  pow. użytkowa – 84,00 m2, wartość – 13 537,22 zł

Nowoberezowo:

- na działce nr geod. 171/3  -  pow. użytkowa - 49,50 m2, wartość – 4 480,51 zł

 Orzeszkowo:

- na działce nr geod. 151 - pow. użytkowa – 30,60 m2,  wartość – 13 733,80 zł

 

 1. Budynki na terenie Miasta Hajnówka:

            Na terenie Miasta Hajnówka Gmina posiada część budynku biurowego i gospodarczego położonych na działce nr geod. 1502/49 o pow. 0,4119 ha (udział w gruncie - 458/2830; pow. użytkowa budynku biurowego 424 m2  - wartość 159 724,38 zł pow. użytkowa bud. gospodarczego 34 m2   -  wartość 4 057,51 zł.

 

 1. Garaże:
 2. Orzeszkowo: garaż blaszany (nietrwale związany z gruntem) o pow. 75 m2, stanowiący wartość 37 607,75 zł.,
 3. Dubiny: dwa garaże blaszaki (nietrwale związane z gruntem), o pow. 75 m2 każdy, stanowiące wartość łącznie 48 817,27 zł.

 

BUDYNKI ODDANE W UŻYTKOWANIE

Na nieruchomości oznaczonej nr geod. 238 o pow. 1,4700 ha położonej w obr. Orzeszkowo znajdują się następujące budynki: budynek szkoły – pow. użytkowa 908 m2  stanowiący wartość 193 738,85 zł., budynek gospodarczy – pow. użytkowa 48 m2 stanowiący wartość 13 733,80 zł. oraz ogrodzenie o wartości 5 840,33 zł. – oddane w użyczenie .

 

WYNAJEM LOKALI I DZIERŻAWY GRUNTÓW GMINNYCH

      Na dzień 31 grudnia 2018r. wydzierżawionych było 57 działek rolnych[19].

W najem przekazano:

 • lokal użytkowy o pow. 72,62 m2 (budynek ośrodka zdrowia), znajdujący się na działce nr geod. 170/2 o powierzchni 0,12 ha, obr. Nowoberezowo,
 • lokal socjalny o pow. 39,47 m2 (budynek mieszkalny),znajdujący się na dz. nr geod. 717/2 obręb Nowosady (Nowosady Nr 134/1)[20].

           

ZMIANY DOKONANE W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI – STAN NA 31.12.2018 r.

 • Sprzedaż nieruchomości:

W 2018 r. Gmina Hajnówka dokonała sprzedaży 2 nieruchomości:

 1. dz. ozn. nr geod. 104/2, obręb Nowoberezowo – powierzchnia 0,2201 ha,
 2. dz. ozn. nr geod. 381, obręb Borysówka – powierzchnia 0,2500 ha,

   Sumaryczna wartość sprzedanych w 2018 r. nieruchomości wyniosła 57 570,00 zł[21]

 • Nieruchomości przejęte na własność Gminy Hajnówka, na podstawie decyzji zatwierdzających projekt podziału, na poszerzenie dróg gminnych:

 – 25 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3110 ha i wartości 23 788,30 zł[22],

 • Nieruchomości nabyte z mocy prawa posiadania samoistnego, nieodpłatnie na własność Gminy Hajnówka na inwestycje drogowe:

- 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,9408 ha i wartości 77 805,55 zł[23],

 • Nieruchomości przejęte na własność Gminy Hajnówka w formie darowizny: brak[24]
 • Nieruchomości powstałe w wyniku podziału:

- w wyniku podziału 4 nieruchomości powstało 8 powierzchni o łącznym areale 2,7931 ha[25],

5. Oświata i wychowanie

            Zadania oświatowe realizowane w 2018 r. skupiły się w dużej mierze na wdrażaniu pierwszego etapu reformy oświatowej polegającej na budowie nowego ustroju szkolnego oraz zmianach programowych.

 

            Kluczowe elementy reformy, które dotyczyły naszej gminy to: zmiana struktury systemu oświaty polegająca na:

 1. wprowadzeniu 8-klasowej szkoły podstawowej,
 2. wprowadzeniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla 6-latków, a jego nauka, podobnie jak nauka w szkole została objęta subwencją oświatową z budżetu państwa,
 3. wszystkim uczniom zapewniono darmowe podręczniki.

            Zmiana struktury szkolnej pociągnęła za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sieciach szkolnych, szczególnie w sieciach szkół podstawowych.

 

            Z dniem 1 września 2017 r. zostało stwierdzone  przekształcenie dotychczasowego Zespołu Szkół w Dubinach w skład którego wchodziła dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum w ośmioletnią Szkolą Podstawową w Dubinach oraz przekształcono dotychczasową sześcioletnią Szkołę Podstawową w Nowokorninie w ośmioletnią Szkołą Podstawową w Nowokorninie.

 

 

                        W roku 2018 zadania z zakresu o oświaty realizowano w oparciu o następujące uchwały Rady Gminy Hajnówka:

 

 • UCHWAŁA Nr XXXIX/185/18 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny  prowadzony na terenie Gminy Hajnówka przez inne niż Gmina Hajnówka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości  pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
 • UCHWAŁA Nr XXXIX/186/18 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Hajnówka oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w 2018 roku.
 • UCHWAŁA Nr XXXIX/187/18 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz zasad udzielania  i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono  stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka.
 • UCHWAŁA Nr XXXIX/188/18 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Hajnówka.
 • UCHWAŁA Nr XLVI/213/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Hajnówka.

 

 

 Stan organizacji placówek oświatowych

Gmina Hajnówka jest organem prowadzącym dla :

1) Szkoły Podstawowej  w Dubinach,

2) Szkoły Podstawowej w Nowokorninie.

 

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w:

1) Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Dubinach.

2) Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Nowokorninie.

 

            Na terenie gminy Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży  prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawowa w Orzeszkowie .

            Na terenie Gminy Hajnówka funkcjonuje Klub Dziecięcy "Maluszek - Tytusek"  w Lipinach 185 prowadzony przez Mieczysława Jana Ogiełło. W klubie dzieci w wieku do lat 3 są objęte wczesną edukacją.

           

            W placówkach oświatowych prowadzonych na terenie gminy były realizowane następujące etapy kształcenia   tj.:

 

 • wczesna edukacja i opieka,
 • placówki dla dzieci w wieku 3 -6 lat,
 • szkolnictwo podstawowe i wygaszające gimnazjum,

 

W roku 2017 w szkołach prowadzonych przez gminę Hajnówka w okresie od I-VIII.2017r. uczyło się 162 uczniów, natomiast w tym samym okresie w 2018r. uczyło się 161 uczniów. W okresie od IX-XII.2017r. uczyło się 161 uczniów, a odpowiednio w tym samym okresie roku 2018. uczyło się 166 uczniów.

 

 

 

 

 

Tabela 5. Ilości uczniów wg szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka

I-VIII. 2018 rok

IX-XII. 2018 rok

Nazwa szkoły

Klasa

Liczba uczniów

Nazwa szkoły

Klasa

Liczba uczniów

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Dubinach

I

15

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Dubinach

I

16

II

10

II

16

III

18

III

11

IV

21

IV

17

V

19

V

21

VI

15

VI

18

VII

15

VII

16

-

-

VIII

14

Razem Szkoła Podstawowa

113

Razem Szkoła Podstawowa

129

 

II gimnazjum

15

 

-

-

III gimnazjum

12

III gimnazjum

14

Razem Gimnazjum

27

Razem Gimnazjum

14

Razem Sz.P i Gimnazjum

140

Razem Sz.P i Gimnazjum

143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Nowokorninie

I

-

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Nowokorninie

I

3

II

-

II

-

III

3

III

-

IV

3

IV

3

V

2

V

3

VI

8

VI

3

VII

5

VII

7

-

-

VIII

4

Razem

21

Razem

23

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hajnówka

 

 

 

 

 

 

Tabela 6. Ilości dzieci realizujących wychowanie przedszkolne

I-VIII 2018 rok

IX-XII 2018 rok

Nazwa placówki

Wiek przedszkolaków

Liczba przedszkolaków

Nazwa placówki

Wiek przedszkolaków

Liczba przedszkolaków

Punkt Przedszkolny przy  Szkole Podstawowej w Dubinach

2,5 latki

5

Punkt Przedszkolny przy  Szkole Podstawowej w Dubinach

 

2,5 latki

2

3 latki

10

3 latki

16

4 latki

14

4 latki

13

5 latki

12

5 latki

16

6 latki

12

6 latki

13

Razem

53

Razem

60

 

 

 

 

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nowokorninie

2,5 latki

-

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Nowokorninie

2,5 latki

-

3 latki

-

3 latki

-

4 latki

2

4 latki

-

5 latki

2

5 latki

2

6 latki

3

6 latki

2

Razem

7

Razem

4

Razem przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej   w Dubinach i  Nowokorninie

60

 

Szkoły Podstawowej   w Dubinach i  Nowokorninie

64

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hajnówka

Tabela 7. Ilości uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej 

I-VIII 2018 rok

IX-XII 2018 rok

Nazwa szkoły

Klasa

Liczba uczniów

Nazwa szkoły

Klasa

Liczba uczniów

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie

I

-

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie

I

-

II

1

II

-

III

5

III

1

IV

1

IV

5

V

2

V

1

VI

2

VI

2

VII

5

VII

2

-

-

VIII

5

Razem

16

Razem

16

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hajnówka

Tabela 8. Ilości dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orzeszkowie.

Nazwa placówki

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Liczba przedszkolaków

8

8

9

9

9

9

9

9

6

6

6

6

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hajnówka

Tabela 9. Zatrudnienie nauczycieli w szkołach, których  organem prowadzącym jest  Gmina Hajnówka.

Wyszczególnienie

I-VIII.2018r.

IX-XII.2018r

Szkoła Podstawowa w Dubinach

19,13

18,09

Szkoła Podstawowa w Nowokorninie

6,05

7,7

Razem szkoły

25,18

25,79

Punkt  Przedszkolny w Dubinach

4

4

Oddział zerowy w Nowokorninie

1,1

1,06

Razem przedszkole

5,1

5,06

Razem etaty

30,28

30,85

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hajnówka

Pomoc socjalna dla uczniów

Wśród form pomocy socjalnej kierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym było:

 • dożywianie,
 • stypendium szkolne,
 • zasiłki szkolne,
 • stypendium Wójta Gminy Hajnówka  o charakterze motywacyjnym,
 • wyprawka szkolna,
 • darmowe podręczniki.

 

 

            Gmina Hajnówka realizowała Rządowy program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Otrzymała wsparcie finansowe w formie  dotacji celowej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 6 480 zł dla niżej wymienionych  szkół:

 • Szkoła Podstawowa w Dubinach – w wysokości 4 000 zł
 • Szkoła Podstawowa w Nowokorninie – w wysokości 2 480 zł

            Zgodnie z zawartą umową, gmina dołożyła 20% kwoty kosztów realizacji zadania w wysokości  1 620 zł. Za w/w środki do bibliotek szkolnych zostały zakupione nowoczesne wydawnictwa.

 

            Szkole Podstawowej w Dubinach w 2018r. zrealizowała następujące projekty:

 1. Projekt Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III - Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1.Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Głównym celem Projektu była popularyzacja kształcenia zawodowego, zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i ich rodziców, którzy odgrywają kluczową rolę w planowaniu ścieżki edukacji swoich dzieci. Uczniowie poznali walory i możliwości, ale głównie korzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając dalszą edukację prowadzącą do uzyskania uprawnień do pracy w określonym zawodzie i na konkretnym stanowisku.
 2. Projekt pt. „Puszcza i ludzie” nr POIS.02.04.00-00-0075/16-00 współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4 Ochrona Przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej. Uczniowie wzięli udział w: zajęciach terenowych, warsztatach filmowych „Zaakceptuj żubra”.
 3. Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015– 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” Projekt „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”. Celem było zwiększenie bezpieczeństwa w środowisku szkolnym poprzez tworzenie przyjaznego miejsca pracy i nauki – rodzaj zagrożenia: TERRORYZM. W ramach projektu wykonano przegląd stanu bezpieczeństwa w szkole, rekomendacje do szkolnych procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia, szkolenie dla nauczycieli i pracowników szkoły.
 4. Projekt Hajnowskiej Kuźni Aktywności Lokalnej „W hajnowskim się kręci” współfinansowany ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu było zwiększenie kompetencji społecznych oraz  świadomości obywatelskiej w powiecie hajnowskim przy wykorzystaniu innowacyjnych, angażujących młodzież form edukacyjnych. Uczniowie nakręcili spot na temat wolontariatu.
 5. „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka”

            W dniu 26 listopada 2018 r. rozpoczął się nabór wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 3.1.1 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W odpowiedzi na ogłoszenie przystąpiono do prac nad przygotowaniem projektu pn. „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka”. Prace trwały na przełomie 2018 i 2019 r., a obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu (do lipca 2019 r.). Projekt realizowany będzie w Punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Dubinach w okresie (planowany) od 1.07.2019 do 30.09.2020. Wartość projektu oszacowano na 356 tys. zł przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego sięgającym 301 tys. zł. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie prac remontowych i wyposażenie istniejących pomieszczeń Zespołu Szkół w Dubinach do celu utworzenia nowych miejsc przedszkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie placu zabaw, zapewnienie działalności bieżącej (personel), utrzymanie kuchni oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

6. Kultura, sport i rekreacja

Gmina Hajnówka realizuje zadania z zakresu kultury, sportu i rekreacji samodzielnie lub za pośrednictwem samorządowej instytucji kultury, którą jest Gminne Centrum Kultury w Dubinach. Zgodnie z brzmieniem § 10, ust. 1 Uchwały Nr IV/13/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie połączenia instytucji kultury i nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury -  Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Wójt.

Szczegółowy zakres działalności Gminnego Centrum Kultury w Dubinach (dalej zwane: GCK) w 2018 r. opisuje Sprawozdanie merytoryczne Gminnego Centrum Kultury w Dubinach za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 4/2019 Dyrektora GCK w Dubinach. Przedmiotowe sprawozdanie zostało zatwierdzone Uchwałą Nr VII/53/19 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

6.1. Streszczenie sprawozdania merytorycznego samorządowej jednostki kultury za 2018 r.

 • GCK prowadzi działalność w oparciu o 16 obiektów świetlic wiejskich wraz z terenami rekreacyjnymi okalającymi świetlice,
 • Zatrudnienie:

            - 5 pracowników w ramach umowy o pracę (4,5 etatu),

            - 7 pracowników na podstawie umów zwartych z Urzędem Pracy w Hajnówce,

            - 2 instruktorów muzyki – umowa zlecenie,

 • Działalność kulturalno – oświatowa:

            - przy GCK działają zespoły: Żawaranki oraz szkolne chóry dziecięce,

            - przeprowadzono 42 wydarzenia (zarówno o charakterze jednorazowym jak i długotrwałym, realizowane w oparciu o środki własne budżetu jak i pozyskane    dofinansowanie),

 • Współpraca z mieszkańcami:

- w świetlicy wiejskiej w Starym Berezowie odbyły się warsztaty kulinarne w ramach          projektu „Bohaterowie Starego Berezowa” realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich    w Starym Berezowie

-  w świetlicy wiejskiej w Borysówce odbyły się warsztaty w ramach projektu „Bajki Sówki z Borysówki” realizowanego przez stowarzyszenie Sympatyków wsi Borysówka.

 

 • Bibliotek Publiczna:

            - na dzień 31.12.2018 r. księgozbiór biblioteki liczył 9 149 pozycji – z czego 520 zostało             zakupionych w 2018 r. (w tym 123 pochodziło z programu dotacji Ministerstwa Kultury,             Programu Biblioteki Narodowej, 88 – stanowiły dary),

            - w 2018 r. zarejestrowano w bibliotece 229 czytelników,

- bibliotekę w ciągu roku odwiedziło 1892 osoby (w tym 384 osoby skorzystały z nieodpłatnego dostępu do internetu).

 

 

 

 

 

6.2. Działalność Wójta Gminy w zakresie upowszechniania kultury.

 

III Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych w Nowoberezowie - 29 września 2018 r.

- wydarzenie o charakterze cyklicznym realizowane z inicjatywy Wójt Gminy Hajnówka począwszy od 2016 r.,

- zrealizowany we współpracy z GCK, Parafią Prawosławną p/w Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie oraz Radną okręgu Nowoberezowo Walentyną Biryłko,

- przegląd chórów parafialnych działających przy parafiach Gminy Hajnówka – forma ochrony lokalnego dziedzictwa kultury niematerialnej, zrealizowano dzięki wsparciu lokalnych sponsorów,

Fot. III Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych w Nowoberezowie

6.3. Działalność Wójta Gminy w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji.

W 2018 r., wzorem lat ubiegłych, działalność w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji realizowana była poprzez tworzenie warunków dla mieszkańców do uprawiania aktywności fizycznej bezpośrednio w miejscu zamieszkania.

1) Utworzenie Miejsca Obsługi Rowerzystów w Mochnatem wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu do funkcji placu zabaw i zewnętrznej siłowni rekreacyjnej

Okres realizacji projektu: 2017 - 2018

wartość projektu – 76 445,90 zł, wartość dofinansowania – 46 201,00 zł,

W ramach projektu utworzono ogólnodostępną przestrzeń publiczną przy obiekcie byłej Szkoły Podstawowej w Mochnatem. Zaadaptowano poprzez wykonanie urządzeń zewnętrznej siłowni rekreacyjnej, urządzeń placu zabaw, wiaty do obsługi rowerzystów,

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja objęta dofinansowaniem w ramach konkursu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska.

2) Rozwój Infrastruktury Rekreacyjnej i Turystycznej w Puciskach i Starym Berezowie

Okres realizacji projektu: 2018

Wartość projektu – 18 699 zł, wartość dofinansowania – 9 349,50 zł,

Projekt został przygotowany w ścisłej współpracy z Sołtysami i Radami Sołeckimi sołectw Puciska i Stare Berezowo.

W ramach projektu wykonano dwie mini – stacje zewnętrznych siłowni rekreacyjnych.

Źródło finansowania: Program odnowy wsi województwa podlaskiego na realizacje przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa.

 

 

III Zawody Strongman o Puchar Wójta Gminy Hajnówka – 21 lipca 2018 r.

- wydarzenie o charakterze cyklicznym realizowane z inicjatywy Wójt Gminy Hajnówka począwszy od 2016 r.,

- zawody stanowią sztandarową imprezę o charakterze sportu wyczynowego na terenie gminy,

- w wydarzeniu uczestniczą zawodnicy z całej Polski,

- w 2018 r. wprowadzono konkurencje dla kobiet (inicjatywa ówczesnej sołtys Dubicz Osocznych – Barbary Golonko),

- po części sportowej miały miejsce występy zespołów ludowych,

- imprezie towarzyszyły konkursy i zabawy dla najmłodszych, pokazy grup sportowych i dyskoteka pod gwiazdami,

- zrealizowano dzięki wsparciu lokalnych sponsorów,

Fot. III Zawody Strongman o Puchar Wójta Gminy Hajnówka

7. Pomoc społeczna, polityka prorodzinna i senioralna

Gmina Hajnówka realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i senioralnej samodzielnie lub za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach.

W roku 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i senioralnej realizowano w oparciu o następujące uchwały Rady Gminy Hajnówka:

 

 • UCHWAŁA NR VII/24/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2018.
 • UCHWAŁA NR XXXVII/175/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
 • UCHWAŁA Nr XXVIII/121/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Program Aktywności Lokalnej Gminy Hajnówka na lata 2017 – 2023
 • UCHWAŁA NR IV/19/2018 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2024

 

 • Uchwała wyznacza kierunek polityki gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na lata 2019 – 2024.

 

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

7.1.1. Świadczenia z pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł : budżetu państwa (dotacja celowa) oraz budżetu gminy środki (własne gminy).

 

Rodzaje udzielonych świadczeń:

 

1) ZASIŁEK STAŁY przysługuje :

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku  lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód  jest niższy od  kryterium  dochodowego osoby  samotnie gospodarującej,
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie , całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód , jak również dochód  na osobę  w rodzinie  są niższe od kryterium  dochodowego na osobę  w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się  w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między  kryterium dochodowym  osoby  samotnie  gospodarującej a dochodem  tej osoby, z tym że  kwota zasiłku nie może  być wyższa niż 645 zł miesięcznie.
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium  dochodowym na osobę w rodzinie  a  dochodem na  osobę w rodzinie.

Kwota  zasiłku stałego  nie może  być  niższa niż 30 zł  miesięcznie.

 

Tą  formą  pomocy objętych zostało  29 osób  w tym:

23 osoby  samotnie  gospodarujące oraz 6 osób  pozostających w rodzinie.

Wypłaconych  zostało 267 zasiłków  na sumę 133 577 zł.

 

Opłacano też składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe - 23 osoby (są to osoby nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu)  na kwotę 11 018 zł, które przekazywane były bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Środki finansowe na wypłatę zasiłków stałych i opłacenia składki zdrowotnej pochodziły z dotacji państwa.

 

2) ZASIŁEK OKRESOWY

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego przy spełnianiu kryterium dochodowego.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej od dochodu tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Z tej formy pomocy skorzystało 100 osób i wypłacono kwotę 247 640zł. Zasiłki okresowe otrzymały głównie osoby i rodziny, w których występowało bezrobocie oraz niepełnosprawność. Jest to zadanie własne gminy obowiązkowe, gmina otrzymuje dotację na powyższe świadczenia.

 

 

3) ZASIŁKI CELOWE i SPECJALNE CELOWE

Zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest wypłata zasiłków celowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu oraz sprawienie pogrzebu.

Pomoc w zakresie zasiłków celowych oraz zasiłków celowych specjalnych udzielona była na konkretne, uzasadnione potrzeby zgłaszane przez klientów.

Pomoc udzielona była m.in. na opał, żywność,  leki oraz odzież.

Wypłacono zasiłki  celowe i specjalne celowe dla 187 osób na kwotę 41.647 zł, w tym koszt na pokrycie wydatków powstałych w wyniku  zdarzenia losowego w  wys. 1 000 zł.

7.1.2. Realizacja Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Program  był elementem polityki społecznej  państwa w zakresie wsparcia  finansowego  gmin w  wypełnianiu zadań  własnych  o charakterze  obowiązkowym, poprawy poziomu  życia  rodzin o niskich dochodach, poprawy  stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania  właściwych nawyków żywieniowych. W 2018r. rzeczywista liczba osób objętych programem wynosiła 230, w tym z posiłków w szkołach skorzystało 96 uczniów (58 rodzin), a z zasiłku celowego na zakup posiłku 184 osoby (71 rodzin). Ogółem poniesione koszty na dożywianie to kwota 100.000 zł. (udział gminy 20.000 zł. natomiast  dotacja państwa wyniosła 80.000 zł.). Procentowy udział gminy w kosztach dożywiania wyniósł 20%.

7.1.3. Kierowanie  i  ponoszenie odpłatności za  pobyt  mieszkańców  w domach pomocy społecznej.

Opłatę  za pobyt  w domu pomocy społecznej ponoszą:

 • mieszkaniec domu , nie więcej niż 70% swojego dochodu,
 • małżonek , zstępni przed wstępnymi,
 • gmina , z której osoba została skierowana do domu pomocy  społecznej – w wysokości różnicy między średnim  kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami  wnoszonymi przez mieszkańca domu oraz  małżonka, zstępnymi  przed wstępnymi.

W 2018r. w domach pomocy społecznej przebywały 2 osoby i był to  Dom Pomocy Społecznej Kozarze, powiat  wysokomazowiecki i Dom Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań „ w Garbarach . - dopłata gminy  wyniosła 63 521 zł.

 

7.1.4. Wydawanie decyzji administracyjnych, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonym w przepisach o pomocy społecznej. W ubiegłym roku wydano 5 decyzji administracyjnych przyznając prawo do ww. świadczeń dla świadczeniobiorców innych niż  ubezpieczeni.

7.1.5. Praca socjalna.

Praca socjalna jest podstawowym zadaniem pomocy społecznej realizowanym równolegle z pozostałymi formami wspierania i udzielonymi świadczeniami. Ukierunkowana jest na pomoc osobom i rodzinom dla wzmocnienia lub odzyskania ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie a także na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. Niezbędne jest indywidualne podejście do każdej osoby, diagnoza jej potrzeb i możliwości oraz edukacja np. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, informowanie o prawach i uprawnieniach. W większości środowisk objętych w 2018 roku świadczeniami pomocy społecznej w formie zasiłków, czy też pomocy rzeczowej mieliśmy do czynienia z wystąpieniem jednocześnie wielu problemów wymagających wieloaspektowej interwencji. Bardzo często w parze z alkoholizmem występuje długotrwała choroba lub niepełnosprawność, podobnie długotrwała choroba często dotyczy osób bezrobotnych. Istotą diagnozy problemów społecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce jest charakterystyka problemów z jakimi zgłaszają się interesanci do tut. Ośrodka.

 

Poniższa tabela obrazuje powody udzielania pomocy i liczebność rodzin korzystających z pomocy w GOPS Hajnówka  2018roku.

 

Tabela 10. Powody udzielania pomocy i liczebność rodzin korzystających z pomocy w GOPS Hajnówka  2018roku.

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

1

UBÓSTWO

91

196

2

SIEROCTWO

0

0

3

BEZDOMNOŚĆ

0

0

4

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

16

86

5

W TYM:

WIELODZIETNOŚĆ

13

69

6

BEZROBOCIE

49

88

7

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

51

98

8

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

8

20

9

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCH. I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM

12

38

10

W TYM:

RODZINY NIEPEŁNE

6

17

11

RODZINY WIELODZIETNE

2

11

12

PRZEMOC W RODZINIE

0

0

13

ALKOHOLIZM

13

23

14

NARKOMANIA

0

0

15

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO

5

6

16

BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

0

0

17

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY

0

0

18

ZDARZENIE LOSOWE

1

1

19

SYTUACJA KRYZYSOWA

0

0

20

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA

0

0

 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania za 2018r.

 

Z przedstawionych danych wynika, że w 2018r. głównymi przyczynami ubiegania się o pomoc społeczną były niepełnosprawność, bezrobocie oraz ubóstwo.

 

Tabela 11. Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną.

Wyszczególnienie

Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenia

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)

 

 

296

 

 

153

 

 

340

W tym:

świadczenia pieniężne

świadczenia niepieniężne

 

249

101

 

139

59

 

294

220

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej

 

x

 

156

 

347

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania za 2018r.

 

Tabela 12. Zasiłki i świadczenia rodzinne

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość świadczeń

Ilość klientów

Ilość osób

Wartość świadczeń

1

Zasiłek rodzinny (do 5 lat)

428

41

49

40660,00

2

Zasiłek rodzinny (5-18 lat)

1345

88

1132

166680,00

3

Zasiłek rodzinny (18-24 lat)

271

30

35

36585,00

4

Dodatek do z.r. z tyt. urodzenia dziecka

7

7

7

7000,00

5

Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - opieka nad jednym dzieckiem

42

5

5

16800,00

6

Dodatek do z.r. z tyt. samotnego wychowywania dziecka

111

11

13

21423,00

7

Dodatek do z.r. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia

7

2

2

630,00

8

Dodatek do z.r. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia

96

9

10

10450,00

9

Dodatek do z.r. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego

129

79

129

12900,00

11

Dodatek do z.r. z tyt. na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła

35

5

5

3955,00

12

Dodatek do z.r. z tyt. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła

336

38

46

23071,76

13

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

248

18

23

23465,00

14

Zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności

189

16

216

29859,60

14

Zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności art.16 ust.2 pkt.1 i art.57

182

16

18

28851,44

15

Zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności art.16 ust.2 pkt.2

501

53

52

79166,60

16

Zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności art.16 ust.3

224

20

20

35403,12

17

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie art.17 ust.1 pkt 1

160

14

14

236320,00

18

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie art.17 ust.1 pkt 4

1

1

1

317,50

19

Specjalny zasiłek opiekuńczy

140

16

16

73536,40

20

Zasiłek dla opiekuna na podst.art. 2 ust.2 pkt 2 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

36

3

3

19320,00

21

Jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka finansowana z budżetu

23

23

23

23000,00

22

Świadczenie rodzicielskie

53

9

9

48232,60

23

Zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art.5 ust.3

97

17

36

24910,16

24

Składka na ubezp. społeczne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

136

12

12

51488,28

25

Składka na ubezp. zdrowotne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

36

3

3

4785,48

26

Składka na ubezp. społeczne opłacana za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy

134

15

15

19459,15

27

Składka na ubezp. zdrowotne opłacana za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy

108

12

12

5120,68

28

Składka na ubezp. społeczne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna

24

2

2

3544,48

29

Składka na ubezp. zdrowotne opłacana za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna

12

1

1

579,60

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania za 2018 r.

 

Ogółem na świadczenia  rodzinne wydatkowano  środki  finansowe w wysokości

1 081 201,75 zł w tym:

 

Świadczenia                           962 537,18 zł

Ubezpieczenie społeczne          74 491,91 zł

Ubezpieczenie zdrowotne          13 450,64zł

3% na obsługę                            30 722,02zł

 

7.1.6. Świadczenie wychowawcze 500 +.

            Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

            W 2018 roku  świadczeniem wychowawczym zostały objęte  237 rodzin. Wypłacono   od         1 stycznia  do  31 grudnia 2018r  kwotę  1 842 691,30 zł., na  348 dzieci.

            Na realizację powyższego  zadania  uzyskano środki w wysokości  1 870 756 30, z tego  na obsługę kwotę  28 065,00 zł .

7.1.7. Świadczenie dobry start.

            Rozporządzeniem  Rady   Ministrów  z dnia  1 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych  warunków realizacji  rządowego  programu „Dobry start” określono  szczegółowe  warunki  realizacji rządowego  programu „Dobry start”  ustanowionego uchwałą  Rady Ministrów  nr 80/2018 z dnia   30 maja 2018r., w sprawie  ustanowienia  rządowego  programu „Dobry start”.

            W 2018 świadczenie  dobry start  przyznano i wypłacono 261 rodzinie na 364 dzieci, na kwotę 109 200 zł.

            Na realizację  powyższego Programu uzyskano środki w wysokości 112 850 zł z tego na obsługę kwotę  3650 zł.

7.1.8. Fundusz alimentacyjny.

            Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

            Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2017 r. do 30 września  2018 r. brany był pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2016 r.

            Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

            W okresie  od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wypłaconych  zostało 42 świadczenia ( 3 rodziny, 3 osoby uprawnione) na sumę 15 150,00 zł. Natomiast dłużnicy zwrócili kwotę 25 515zł. Na obsługę  funduszu z dotacji  uzyskano kwotę 454,50zł (3%).

7.1.9. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Od 1 stycznia 2015r. zasady  przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny zostały  określone  w ustawie z dnia  5 grudnia  2014r o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz.1832 ze zm).

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 roku życia. Karta wydawana jest także dzieciom do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

 1. a)      szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 2. b)      szkole wyższej – do końca roku akademickiego

 – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem lub zaświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

 

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio.

W 2014r. Kartę  Dużej Rodziny  wydano   173 osobom, natomiast w 2015r.  59 osobom,  w 2016r.  42 osobom,  w 2017r.  25 osobom a w 2018r. 17 osobom.

 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,  który jest krajowym programem operacyjnym oferującym żywność dla  najbardziej potrzebujących.

Przy  dystrybucji  żywności  dla mieszkańców  gminy do maja 2018r. Ośrodek  współpracował  z Kościołem Chrześcijan Baptystów Zbór w Hajnówce  i  Caritas  Parafii św. Cyryla  i Metodego w Hajnówce, lecz Kościoły zrezygnowały z dalszej realizacji  Programu. Skierowania  były wystawione  dla 78 rodzin ( 187 osób).

7.2. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2018:

            Nad realizacją programu w 2018 r., wzorem lat minionych, czuwał Gminny Zespół Interdyscyplinarny w skład którego wchodzili przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej (pracownik socjalny), Policji (dzielnicowy), Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim (kurator zawodowy), Służby Zdrowia (pielęgniarka środowiskowa), Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły Podstawowej (nauczyciele), organizacji pozarządowej (Fundacja „ONI TO MY”)[26]

            W 2018r. odbyło się 5 posiedzeń Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, które miały miejsce w terminach: 13.02.2018 r., 13.04.2018 r., 25.06.2018 r., 31.08.2018 r., 29.11.2018 r.[27]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania w ramach Programu były oparte na realizacji następujących celów:

 1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Hajnówka poprzez podnoszenie świadomości i wrażliwości mieszkańców gminy wobec przemocy w rodzinie.
 2. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
 3. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 • W 2018r. wpłynęło do Zespołu Interdyscyplinarnego 20 Niebieskich Kart wszczętych przez Komendę Powiatową Policji w Hajnówce, które dotyczyły przemocy w rodzinie, z czego 7 kontynuowanych z 2017 r.[28].
 • Procedurą Niebieskiej Karty objęto łącznie 17 rodzin[29].
 • W 11 przypadkach zakończono procedurę Niebieskiej Karty na skutek ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie[30].
 • W 7 przypadkach zakończono procedurę w wyniku braku zasadności podejmowania działań[31].

           

            Pracownicy socjalni GOPS w Hajnówce objęli pracą socjalną wszystkie rodziny dotknięte przemocą domową, udzielali pomocy finansowej (4 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego, w tym 1 rodzinie przyznano zasiłek celowy na żywność, 2 rodzinom udzielono pomocy w formie obiadów dzieciom w szkole). Sytuacja rodzinna ofiar przemocy domowej była systematycznie monitorowana przez pracowników socjalnych oraz dzielnicowego w środowisku.

            Wszystkie rodziny, w których założono Niebieskie Karty zostały poinformowane o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i rzeczowej świadczonej przez Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w ramach Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT”  mieszczący się w budynku MOPS w Hajnówce (zadanie realizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości).

            Rodzinom przekazano informacje o bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej w budynku warsztatów drzewno-metalowych przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce. Rozpowszechniano informacje o Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia”, przekazywano ulotki m. in. na temat ,, Przemoc w rodzinie”, ,,Jak radzić sobie z przemocą”, ,, Przemoc w rodzinie a alkohol”, ,,Zatrzymać i zrozumieć przemoc w rodzinie”.

            Osoby dotknięte przemocą informowano o odbywającym się w dniach 19-25 lutego 2018r. ,,Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W ramach ww. tygodnia udzielano bezpłatnych porad prawnych, psychologicznych m.in. w Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce oraz Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Hajnówce mieszczącym się w budynku MOPS Hajnówka.

            Podczas rozmów osobom doznającym przemocy udzielono informacji na temat możliwości skorzystania przez nie z terapii dla osób współuzależnionych w Poradni Leczenia Uzależnień w Hajnówce.

            W ramach podniesienia kompetencji zawodowych 2 członków Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyło w szkoleniu ,,Skuteczna realizacja procedury ,,Niebieska Karta”. Ponadto 1 członek ZI uczestniczył w szkoleniu ,,poMOC, a nie przeMOC!” dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych – perspektywa prawna i psychologiczna oraz w II Podlaskim Kongresie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych – w ramach programu ,,poMOC, a nie przeMOC!”

Dla skutecznej i sprawnej działalności prowadzona jest nadal współpraca między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorami oraz ze szkołami z terenu gminy.

 

 

7.3. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2018.

            Program stanowi kluczowy akt prawny, na podstawie którego gmina prowadzi realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

            Zadania zawarte w Programie  były realizowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które ustawa nazywa „dodatkowymi” środkami na finansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ( art.11 ust. 1 ustawy). Na podstawie art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi, dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 lub 18 1 oraz dochody z opłat określonych w art. 11 wykorzystywane są na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych programów, o których mowa w art.10 ust. 2 ustawy z dn. 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. W roku 2018r. środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 26 321,78 zł[32].

7.4. Zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sposoby ich realizacji:

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych uzależnieniem, współuzależnionych oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie z problemem alkoholowym.

W ramach zadania współpracowano z placówkami lecznictwa odwykowego w zakresie lecznictwa i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i osób z rodzin alkoholowych w celu zmotywowania ich do podjęcia leczenia. Na całkowity koszt realizacji zadania w 2018 r. składało się wynagrodzenie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, realizacja recept na leki wspomagające leczenie choroby alkoholowej, wsparcie klubu AA w Hajnówce, prowadzenie rozmów motywujących z uzależnionymi od alkoholu.

 

Całkowity koszt realizacji zadania: 3 514,94 zł[33].

 

 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

W ramach zadania prowadzono współpracę z KPP w Hajnówce (Konkurs „Nasze Bezpieczeństwo”) oraz partycypowano w ogólnopolskich akcjach informacyjno – edukacyjnych.

 

Całkowity koszt realizacji zadania: 1 161,00 zł[34].

 

 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowychyt, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 

Programy realizowane w Szkołach Podstawowych oraz realizowane przez Gminne Centrum Kultury w Dubinach.

 

Całkowity koszt realizacji zadania: 20 243,41 zł[35].

7.5. Realizacja Programu Aktywności Lokalnej na lata 2017 – 2023.

Program Aktywności Lokalnej na lata 2017 – 2023 (dalej zwany: PAL) służy inicjowaniu aktywności lokalnej ukierunkowanej na samozorganizowanie się w celu rozwiązania konkretnych problemów występujących w środowisku lokalnym. Dokument został opracowany zgodnie z zaleceniami Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” dotyczącymi przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla naborów ogłaszanych dla wniosków o przyznanie pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2017 – 2020. We wdrażaniu PAL udział biorą organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Hajnówka – fundacje i stowarzyszenia oraz Gmina Hajnówka.

W 2018 r. Wójt Gminy Hajnówka, działając w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi pozyskał dofinansowanie na rzecz projektów dotyczących sfery dotyczącej Programu Aktywności lokalnej:

 1. „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową” - Nr projektu WND – RPPD.08.06.00-20-0235/18. W ramach realizacji projektu istniejący budynek byłej mleczarni w Dubiczach Osocznych zostanie zaadaptowany (roboty budowlane i wyposażenie) do funkcji Klubu Integracji Społecznej. Wartość pozyskanej pomocy wniosła 371 966,56 zł. Przedmiotowy projekt jest komplementarny z polityką rozwoju gminy zdefiniowaną zarówno w PAL, Strategią Rozwoju Gminy Hajnówka na lata 2014 – 2020, jak i Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Hajnówka na lata 2017 – 2023. Termin realizacji: 2019 rok.

Ponadto w 2018 r. Wójt Gminy Hajnówka pozyskał dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015 – 2020 na adaptację części pomieszczeń budynku Centrum Etnograficzno – Ekumenicznego w Dubinach celem utworzenia i wyposażenia Klubu Seniora. W ramach 3 przeprowadzonych postępowań (tryb przetargu nieograniczonego) nie wyłoniono wykonawcy. Wobec powyższego porozumienie regulujące pozyskaną pomoc nie zostało skonsumowane.

8. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa.

Realizacja zadań służących porządkowi publicznemu i ochronie przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej stanowi zadanie własne gminy na podstawie art. 6 ust. 14 Ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506).

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i obszarów Gminy Hajnówka stanowi jeden z celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hajnówka na lata 2017-2023.

Gmina Hajnówka wykonuje zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa poprzez partycypację w inicjatywach Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce oraz rozwijając potencjał Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Hajnówka.

8.1. Stan mienia komunalnego jednostek OSP Gminy Hajnówka na dzień 31 grudnia 2018r.

 

OSP MOCHNATE (KSRG)

Wyposażenie w sprzęt p-poż. – 168 757,51 zł

Samochody pożarnicze – 927.805,16 zł

- Mann (BHA 44LL) 2014r. – średni specjalny samochód pożarniczy jednostki OSP Mochnate, należącej do systemu KSRG, dofinansowany ze środków Unijnych, biorący udział w akcjach ratowniczych na terenie gminy oraz powiatu hajnowskiego – wartość samochodu: 751.460,50 zł

- Ford Transit (BHA 51FT) 2009r. – lekki specjalny samochód pożarniczy, wyłoniony z przetargu, biorący udział w akcjach ratowniczych technicznych i pożarowych jednostki OSP Mochnate, - wartość samochodu: 159.800,00 zł

- Star (BTR 9064)  1974r. – średni samochód pożarniczy (czasowo wycofany z ruchu drogowego) – wartość samochodu: 16.544,66 zł

- Star (BTR 9381) 1967r. – średni samochód pożarniczy – eksponat.

W 2018 r. zakupiono następujący sprzęt: - defibrylator - 4 000,00 zł, detektor napięcia -  2 120,00 zł, piła ratownicza do szyb klejonych  – 570,00 zł, zabezpieczenie poduszek powietrznych – 1 015,00 zł.

Ponadto wykonano modernizację  podjazdu. Koszt 9.500,00 zł.

Razem pozyskano: 17.205,00 zł

 

OSP NOWOKORNINO (KSRG)

Wyposażenie w sprzęt p-poż. – 148.774,62 zł.

Samochody pożarnicze – 26.453,75 zł

- Jelcz (BHA G943) 1984r. – średni samochód pożarniczy jednostki OSP Nowokornino, należącej do systemu KSRG, biorący udział w akcjach ratowniczych na ternie Gminy oraz powiatu hajnowskiego  – wartość samochodu: 26.453,75 zł

W 2018 r. zakupiono następujący sprzęt: latarka akumulatorowa x 2  – 780,00 zł, sprzęt do oznakowania akcji – 2.490,00 zł, zbijak do szyb  –70,00 zł, nóż do pasów –15,00 zł, zestaw klinów i podpór  – 1.150,00 zł, detektor napięcia – 2.120,00 zł, zestaw oświetleniowy – 3.320,00 zł

Ponadto wymieniono bramę garażową. Koszt 9.500,00 zł.

Razem pozyskano: 19.445,00 zł

 

OSP ORZESZKOWO

Wyposażenie w sprzęt p-poż. – 70.545,15 zł

Samochody pożarnicze – 90.093,07 zł

- Star (BHA 46EU) 1987r. – średni samochód pożarniczy, biorący udział w akcjach ratowniczych jednostki OSP Orzeszkowo na terenie gminy oraz powiatu hajnowskiego – wartość samochodu: 57.093,07 zł

- Star (BTR 9082) 1983r. – średni samochód pożarniczy (czasowo wycofany z ruchu drogowego – wartość samochodu: 33.000,00 zł

 

W 2018 r. zakupiono następujący sprzęt: wciągarka, nożyce, narzędzie wielof., siekiera x 2, wąż tłoczny – 4.800,00 zł, torba ratownicza – 3.100,00 zł, pilarka do drewna – 3.020,00 zł, latarka akumulatorowa – 390,00 zł, sprzęt do oznakowania akcji –1.010,00 zł, zakup motopompy szlamowej – 5.560,00 zł.

Razem pozyskano: 17.880,00 zł

8.2. Informacja o dotacjach dla OSP.

W 2018 r. Gmina Hajnówka uzyskała  dotacji dla jednostek OSP 56 705,78 zł

 

Dotacje MSWiA:

Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych. Orzeszkowo - 4 800,00 zł (wciągarka, nożyce do prętów, narzędzie wielofunkcyjne, siekiera 2 szt., widły 2 szt., wąż tłoczny 2 szt.)

 

Dotacje Komendanta Głównego PSP: ,

Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego

Mochnate - 9 500,00 zł (modernizacja podjazdu do garażu),

Nowokornino - 9 500,00 zł (wymiana bramy garażowej),

Razem: 19 000,00 zł

 

Dotacje z programu ,,FLORIAN’’:

Orzeszkowo – 5.560 ,00 zł (zakup motopompy szlamowej),

Razem: 5 560,00 zł

 

Dotacje ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

 

Orzeszkowo - 7.988,31 zł (pilarka do drewna, latarka akumulatorowa, sprzęt do oznakowania terenu akcji, Torba R1 z wyposażeniem),

Nowokornino - 11.111,77 zł (zbijak do szyb, nóż do pasów, zestaw podpór i klinów, detektor napięcia, przenośny zestaw oświetleniowy, sprzęt do oznakowani terenu akcji, latarka akumulatorowa 2 szt.),

Mochnate - 8.246,70 zł (automatyczny defibrylator AED, piła ratownicza do szyb klejonych, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, detektor napięcia),

- Kwoty stanowiły 99% realizacji zadania,

- 1%  wkład własny,

Razem: 27 345,78 zł

8.3. Informacje uzupełniające.

Na terenie Gminy Hajnówka funkcjonuje 6 jednostek OSP, w tym w systemie Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym zarejestrowanych pozostają 2 jednostki, w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych jest 6 jednostek.

W 2018 r. do OSP należało 117 członków, w tym kobiet 5 natomiast mężczyzn 112. Liczba członków honorowych wynosiła 43.

 • Wyjazdy w 2018 r.:

- OSP Mochnate: Pożar- 11, Miejscowe zagrożenia - 8,

- OSP Nowowokornino: Pożar- 23, Miejscowe zagrożenia - 13,

 - OSP Orzeszkowo: Pożar – 3, Miejscowe zagrożenia  – 4,

 

Przy OSP w Mochnatem działa 1 zespół artystyczny do którego należy 9 członków.

Tabela 13. Szkolenia w OSP w 2018 r.:

 

Liczba wyszkolonych

Liczba wyszkolonych w roku sprawozdawczym

Do przeszkolenia zgodnie z normatywem JOT

Dowódcy OSP

8

0

9

Naczelnicy OSP

4

0

3

Strażacy ratownicy OSP

60

1

20

Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego

10

1

4

Z zakresu ratownictwa technicznego

17

1

2

Z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego

0

0

0

Z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

31

0

8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Hajnówka

9. Rolnictwo[36]

Gmina ma charakter leśno-rolniczy co znajduje odzwierciedlenie w strukturze użytkowania terenu. Na terenie gminy Hajnówka przeważają lasy stanowiące około 57% (z czego ponad 97% stanowią lasy publiczne) powierzchni gminy, natomiast użytki rolne obejmują około 38%. Pozostałą część, to jest około 5%, stanowią grunty i nieużytki. Wschodnią część gminy zajmują tereny leśne należące do Puszczy Białowieskiej. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowią ponad 60% powierzchni gminy[37].

Produkcja rolnicza uzależniona jest między innymi od dostępności gleb odpowiedniej jakości. W gminie Hajnówka podobnie jak, w powiecie Hajnowskim występują gleby ukształtowane z utworów polodowcowych: gleby bielicowe, gleby brunatno ziemne, gleby płowe, gleby rdzawe, gleby oglejone, a w dolinach rzek i na torfowiskach gleby organogeniczne: czarne ziemie, gleby murszowe oraz torfy torfowisk przejściowych, niskich i wysokich. Stosunkowo niewielkie powierzchnie zajmują mady rzeczne. Największe powierzchnie stanowią gleby brunatne, brunatne oglejone i płowe. Gleby cechują się niską zawartością azotu, fosforu, potasu. Niedobory tych składników występują na 35% - 65% pow. użytków rolnych, w zależności od gminy. Według danych IUNG średni wskaźnik jakości przestrzeni produkcyjnej rolniczej na terenie gminy Hajnówka wynosi 63,2 punkty. Dla porównania w powiecie hajnowskim jest on równy 52,6 pkt, w województwie podlaskim jego wartość to 54,3 pkt., a w Polsce 66,6 pkt. Z punktu widzenia prowadzenia gospodarki rolnej, uwarunkowania w gminie Hajnówka są raczej dobre.

Struktura użytkowa powierzchni oraz ograniczenia prawne determinują funkcje ekonomiczne gminy, z których wiodącymi są produkcja rolna i leśna. Wg Powszechnego Spisu Rolnego 2010 w gminie Hajnówka funkcjonowało 1 123 gospodarstwa rolne (z czego 1 121 gospodarstw indywidualnych[38]), w tym 878 o powierzchni ogółem powyżej 1 ha. Blisko 8% gospodarstw stanowiły te o powierzchni ogółem 15 ha i więcej. Działalność rolną prowadziło 86% (966) ogółu gospodarstw rolnych[39].

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosiła 7,7 ha (w tym użytki rolne 6,9 ha; użytki rolne w dobrej kulturze 7,69 ha)[40]. Wielkość ta była zbliżona (7,42 ha) do średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w powiecie hajnowskim.

Warunki dla rozwoju działalności rolniczej w gminie są dość dobre. Wynika to z dużego udziału żyznych gleb (IV klasa bonitacyjna) w strukturze gleb gminnych.

W gminie wiejskiej Hajnówka ogólna powierzchnia zasiewów w 2010 roku wyniosła 4 698,34 ha, z czego największą część stanowiły zboża – 3 944,38 ha. Powierzchnię zasiewów zaprezentowano poniżej.

Tabela 14. Powierzchnia zasiewów w gminie Hajnówka według rodzaju wg PSR 2010

Rodzaj zasiewu

Powierzchnia w ha

Zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi, w tym:

3 550,27

Pszenica ozima

738,99

Pszenica jara

285,49

Żyto

444,16

Jęczmień ozimy

38,42

Jęczmień jary

189,50

Owies

304,84

Pszenżyto ozime

649,95

Pszenżyto jare

118,19

Mieszanki zbożowe ozime

22,63

Mieszanki zbożowe jare

758,10

Kukurydza na ziarno

319,24

Ziemniaki

88,68

Uprawy przemysłowe

374,33

Buraki cukrowe

-

Rzepak i rzepik

373,64

Strączkowe jadalne na ziarno

30,63

Warzywa gruntowe

1,58

Źródło: Bank Danych Lokalnych, dostęp z dnia 2.5.2019 r.

W gospodarstwach rolnych poza produkcją roślinną realizowana jest również produkcja zwierzęca. W 253 gospodarstwach hodowane było bydło (w tym krowy w 231), w 219 odbywał się chów trzody chlewnej, a w 385 odbywał się chów drobiu.

 

Tabela 15. Zwierzęta gospodarskie w gminie Hajnówka wg PSR 2010

Pogłowie zwierząt

Liczebność w szt.

Bydło razem, w tym:

2 843

Bydło- krowy

1 497

Trzoda chlewna razem, w tym:

4 611

Trzoda chlewna lochy

566

Konie

160

Drób ogółem, w tym:

7 513

Drób kurzy

6 361

Źródło: Bank Danych Lokalnych, dostęp z dnia 2.5.2019 r.

Gospodarstwa na terenie gminy wyspecjalizowały się w hodowli bydła i trzody chlewnej. Produkcję roślinną stanowią w większości zboża.

Prawie 53% (591) gospodarstw rolnych na terenie gminy posiadało ciągniki. W sumie gospodarstwa posiadały 891 ciągników, co daje średnio 1,5 ciągnika na gospodarstwo.

Znaczna część gospodarstw rolnych (blisko 86%) posiadało dochody z działalności rolniczej – 964 gospodarstwa. Dochody z emerytury i renty osiągało 241 gospodarstw rolnych, a dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągało 164 gospodarstw. W przypadku połowy (568) gospodarstw rolnych ich dochody uzupełniane były dochodami z pracy najemnej.

 

            Liczba producentów rolnych w 2017 r. na terenie Gminy Hajnówka wynosiła 1 130 podmiotów, w roku bieżącym przedmiotowa liczba wynosi 1 163[41]

            W 2018 r. Gmina Hajnówka aktywnie uczestniczyła w procesie szacowania szkód wynikających z suszy która miała miejsce w omawianym roku. Prace organizacyjne, przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie gminy, procedury szacowania strat, udział w pracach komisji i sporządzeniu protokołów dotyczących oszacowania zakresu i wysokości szkód związanych z suszą, obsługi korespondencji związanej z obsługą dokumentacji korekty protokołów – trwały w okresie od czerwca do listopada 2018 r. angażując personel Urzędu Gminy Hajnówka.

 • Ogólna liczba poszkodowanych gospodarstw korzystających z pomocy Gminy Hajnówka – 250 gospodarstw.
 • Powierzchnia uszkodzonych upraw – 5 720 ha,
 • Powierzchnia upraw uszkodzonych powyżej 70 % - 1 073 ha[42],

10. Ochrona środowiska naturalnego

            Sprawy dotyczące ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej należą do zadań własnych gminy na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506).

 • Lesistość

Zgodnie z danymi GUS powierzchnia lasów ogółem znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Hajnówka wynosi 16 567 ha., w tym lasy publiczne stanowią 16 154 ha, a prywatne 413 ha. Lesistość gminy jest bardzo wysoka – 56,5 %.

Obszary chronionego krajobrazu obejmują 19 517 ha. Z czego rezerwaty przyrody obejmują powierzchnię 5 667 ha.

Na terenie Gminy Hajnówka występują następujące formy ochrony:

Obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska, Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Białowieska, rezerwaty (13), 62 użytki ekologiczne, 515 pomników przyrody, korytarze ekologiczne Puszczy Białowieskiej[43]

Dokumentem o charakterze strategicznym wyznaczającym kierunek inwestycji mających na celu poprawę jakości środowiska, a w szczególności – poprawy jakości powietrza jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hajnówka na lata 2017-2020.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku corocznie przeprowadza ocenę jakości powietrza w województwie podlaskim. Zgodnie z dokumentem „Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2017 roku” Gmina Hajnówka została zaliczona do strefy podlaskiej. Zgodnie z powyższym dokumentem Gmina została zakwalifikowana do klasy A (stężenia nie przekraczają dopuszczalnych norm) w zakresie zawartości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu a także pod kątem zanieczyszczenia pyłem PM10 oraz benzo(a)pirenem. Jedynie w zakresie zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 Gmina Hajnówka została zaklasyfikowana do klasy C (poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną).

 

W 2017 i 2018 r. Gmina Hajnówka poczyniła starania na rzecz realizacji przedsięwzięcia zmierzającego do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla z obszaru gminy. Owocem tych starań była realizacja projektu „Montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy Hajnówka”. W ramach projektu wykonano 41 instalacji kolektorów słonecznych oraz 8 instalacji kolektorów fotowoltaicznych. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych wyniosła 180 KW natomiast energii elektrycznej 30 KW. Szacuje się, iż rocznie produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWht/rok) wyniesie 122,40 jednostek rocznie natomiast produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (Mwhe/rok) wyniesie 28,55 jednostek rocznie. Całkowity szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] wyniesie 58,62 ton. Całkowita wartość inwestycji zamknęła się w 789 949,07 zł. Obecnie Gmina Hajnówka oczekuje na refundację zaangażowanych środków własnych.

 

Realizacja przedmiotowego projektu wpisała się w realizację polityk i strategii określonych w dokumentach strategicznych Gminy Hajnówka.

Strategia Rozwoju Gminy Hajnówka 2015 – 2020 – w szczególności zgodność z celem strategicznym C.4 Zmniejszenie emisji niskiej do powietrza oraz przedsięwzięcie nr 9 wg wykazu zadań inwestycyjnych.

 

 • Woda

 

Wody powierzchniowe:

Obszar Gminy zasilany jest głownie przez rzekę Leśną Prawą (prawobrzeżny dopływ Bugu) i jej dopływ Perebel i Chwiszczej spływającą w kierunku SE. Północno - wschodnią część Gminy zasila rzeka Łutownia - dopływ Narewki, zaś cieki wodne południowo-zachodniej części Gminy (rejon Orzeszkowa, Pasiecznik i Dubicz Osocznych) należą do dorzecza Orlanki - dopływu Narwi. Rzeki płyną wąskimi, ale bogato rozczłonkowanymi dolinami wypełnionymi namułami lub torfami.

Z udostępnionych danych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, na terenie Gminy znajdują się wody powierzchniowe o złym stanie JCWP i zagrożonym ryzyku nieosiągnięcia celów środowiskowych[45].

 

Wody podziemne:

Zgodnie z podziałem Polski na 172 Jednolite Części Wód Podziemnych gmina znajduje się w obszarze JCWPd nr 52 oraz 56. JCWPd nr 52 znajduje się w obrębie obszaru bilansowego Z-10 Narew od granicy państwa do Biebrzy. Główną zlewnią w obrębie jest Narew (II). Składa się z czterech pięter wodonośnych[46]. Stan jednolitych części wód podziemnych (ilościowy, chemiczny, ogólny) został określony jako dobry. Znajduje to również potwierdzenie w dokumentacji prowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną – jakość wody pitnej w 2018 r. na terenie Gminy Hajnówka została oceniona jako dobra i przydatna do spożycia w poszczególnych wodociągach[47].

 

Susza:

 

Na podstawie analizy przeprowadzonej w Programie ochrony środowiska[48] stwierdzono, iż gmina jest narażona na wystąpienie:

 

 1. a) suszy atmosferycznej w stopniu bardzo narażonym,
 2. b) suszy hydrologicznej w stopniu bardzo narażonym,
 3. c) suszy hydrogeologicznej w stopniu słabo narażonym,
 4. d) suszy rolniczej w stopniu bardzo narażonym.

 

Łącznie oceniając stopień narażenia gminy na występowanie suszy stwierdza się najwyższy stopień – obszar narażony na cztery typy suszy.

 

POŚ wskazuje na szereg przedsięwzięć możliwych do wdrożenia na terenie gminy zmierzających do poprawy bezpieczeństwa hydrologicznego

 

Materiały szkodliwe - azbest

 

Politykę lokalną w zakresie unieszkodliwiania i utylizacji azbestu reguluje Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest Stosowanych na Terenie Gminy Hajnówka na lata 2007 – 2032.

 

Zgodnie z treścią Programu na terenie Gmin Hajnówka do dnia 30.11.2006 135 właścicieli nieruchomości zgłosiło 457 499 m2 płyt azbestowo – cementowych o łącznej wadze 5 083,23 ton[49].

Zgodnie z danymi zawartymi w bazie azbestowej oraz przeprowadzonej inwentaryzacji w 2016 roku na terenie tut. Gminy znajduje się 3992,62 tony takich wyrobów[50].

 

W 2018 r. Gmina Hajnówka pozyskała środki finansowe w postaci dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z ternu gminy Hajnówka” w wysokości 13 356,98 zł. W ramach przyznanej tut. Gminie dotacji, firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym odebrała od mieszkańców gminy oraz przekazała na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji 46,090 Mg płyt azbestowo-cementowych. Gmina Hajnówka posiada aktualne wnioski mieszkańców o przyznanie dotacji na utylizację płyt azbestowo-cementowych, które stanowią ogółem około 19 125 m2 azbestu do utylizacji[51].

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Uchwały Rady Gminy Hajnówka powzięte w 2018 r. - zestawienie.
 2. Inwestycje i projekty realizowane przez Gminę Hajnówka w 2018 r. w ramach wdrażania lokalnej polityki rozwoju z wykorzystaniem programów i środków zewnętrznych – zestawienie.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Gmina Hajnówka nie uczestniczy w realizacji budżetu obywatelskiego, a zatem przedmiotowy zakres nie podlega opracowaniu.

[2] Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Hajnówka na lata 2017-2023, Bank Danych Lokalnych (dostęp z dnia 9 kwietnia 2019 r.

[3] Brak danych za 2018 r.

[4] Statystyka SPZOZ dla WOZ w Nowoberezowie, lata 2017 – 2018.

[5] Żródło: BDL, dostęp z dnia 15 kwietnia 2019 r.

[6] http://puphajnowka.pl/strona/liczba-bezrobotnych-wg-gmin/177 (dostęp z dnia 15.04.2019).

[7] http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/uchwal_rady/ (dostęp z dnia 02.05.2019).

[8] W 2017. wartość inwentaryzacyjna (wg stanu na dzień 31 rudnia 2017) stanowi 2 549 588,11 zł.

[9] W 2017 r. - odpowiednio 184,7526 ha i 8,4500 ha.

[10] W 2017 r. - odpowiednio: ilość działek – 18, rolne - 4, budowlane - 7, inne – 7, powierzchnia gruntów - 7,3706.

[11] W 2017 r. - razem – 39, rolne – 10, budowlane – brak, inne – 29, powierzchnia gruntów – 16,8461.

[12] W 2017 r. - razem - 89, rolne – 23, budowlane – 7, inne – 59, powierzchnia gruntów – 24,2552.

[13] W 2017 r. - razem - 34, rolne – 10, budowlane – 10, inne – 14, powierzchnia gruntów – 17,3141.

[14] W 2017 r. - razem – 16, rolne – 4, budowlane – 2, inne – 10, powierzchnia gruntów – 9,9000.

[15] W 2017 r. brak gruntów stanowiących mienie Gminy Hajnówka w Olchowej Kładce.

[16] W 2017 r. - razem – 57, rolne – 23, budowlane – 13, inne – 21, powierzchnia gruntów – 18,4690.

[17] W 2017 r. - razem – 33, rolne – brak, budowlane – 1, inne – 32, powierzchnia gruntów – 7,9324.

[18] W 2017 r. - ogółem – razem – 534, rolne – 151, budowlane – 101, inne – 282, powierzchnia gruntów 179,5945.

[19] Wg stanu na 31 grudnia 2017 r. wydzierżawionych było 55 działek rolnych oraz część działki nr geod. 171.2 obr. Nowoberezowo o pow. 30 m2.

[20] W 2017 r. w najem przekazano lokal użytkowy o pow. 8,40 m2 w budynku na działce nr geod. 775  obr. Dubiny.

[21] W 2017 r. zbyto 4 nieruchomości za sumaryczną wartość 57 570,00 zł. Areał sprzedanych nieruchomości wynosił 2,8797 ha.

[22] W 2017 r. odpowiednio 15 nieruchomości, o łącznej powierzchni 0,1866 ha i wartości 18 660 zł.

[23] W 2017 r. odpowiednio 1 nieruchomość, o łącznej powierzchni 0,4500 ha i wartości 45 000 zł.

[24] W 2017 r. Gmina Hajnówka przejęła 1 nieruchomość o powierzchni 0,2386 ha i wartości 15 000 zł.

 1. [25] W 2017 r. podzielono 2 nieruchomości otrzymując 4 powierzchnie o łącznym areale 2,6653 i wartości 15 050 zł.

[26] Zarządzeniem  Nr 45/11 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2011r. na podstawie uchwały Nr VIII/32/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Hajnówka. Natomiast Zarządzeniem Nr 170/12 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 listopada 2012r. zmieniono skład Zespołu Interdyscyplinarnego, a zarządzeniem Nr 39/15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 maja 2015r. uzupełniono skład Zespołu Interdyscyplinarnego o przedstawiciela organizacji pozarządowej.

[27] W 2017 r. miało miejsce 5 posiedzeń Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i jedno posiedzenie Grupy Roboczej.

[28] W 2017 r. odpowiednio 24 Niebieskie Karty, z czego kontynuowanych z 2016 r. 2 Niebieskie Karty.

[29] W 2017 r. procedurą Niebieskiej Karty objęto 18 rodzin.

[30] W 2017 r. w 10 przypadkach zakończono procedurę w wyniku braku zasadności podejmowania działań.

[31] W 2017 r. w 10 przypadkach zakończono procedurę w wyniku braku zasadności podejmowania działań.

[32] Wydatki w 2017 r. wyniosły 24 919, 35 zł.

[33] W 2017 r. 5 111,43 zł.

[34] W 2017 r. 2 727,73 zł.

[35] W 2017 r. 21 152.

[36] Zakres chronologiczny dla danych ogólnych ujętych w przedmiotowym zestawieniu jest uwarunkowany dostępnością danych Powszechnego Spisu Rolnego (przeprowadzony w 2010 r.).

[37] Urząd Statystyczny w Białymstoku, Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010.

[38] Nie należy utożsamiać z liczbą producentów rolnych wg nomenklatury ARiMR.

[39] Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.

[40] Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks

[41] Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Hajnówce, pismo znak BP192.62400.12.WEPIRZEFD.19 z dnia 18.04.2019.

[42] Dane Urzędu Gminy Hajnówka.

[43] Program ochrony środowiska Gminy Hajnówka, Toruń 2018 r., s. 74 – 75.

[44] Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu hajnowskiego, http://www.wios.bialystok.pl/pdf/Inf_PWIOS_pow_hajnowskiego_

2017.pdf, dostęp z dnia 26.04.2019.

[45] Tamże, s. 56 - 58.

[46] Tamże, s. 58.

[47] Źródło: dane Referatu inwestycji, zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki.

[48] Program Ochrony Środowiska, s. 63 – 64.

[49] Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest Stosowanych na Terenie Gminy Hajnówka na lata 2007 – 2032, s. 13.

[50] Pismo znak IP.6236.3.2019 z dnia 24.04.2019 r.

[51] Pismo znak IP. 6236.2.2019 z dnia 27.03.2019 r.

 

 

 


Załącznik nr 1 do Raportu o stanie Gminy Hajnówka za 2018r. - Uchwały Rady Gminy Hajnówka powzięte w 2018 r.
Kadencja 2014 – 2018
  Uchwała Nr Z dnia Przedmiot uchwały Inicjatywa uchwałodawcza / podstawa powzięcia Komplementarność z lokalną polityką rozwoju i dokumentami strategicznymi /uzasadnienie/
1 XXXVIII/179/18 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
2 XXXVIII/180/18 27 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i merytorycznych instytucji kultury za 2017 rok działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
3 XXXVIII/181/18 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Inicjatywa uchwałodawcza Wójta Gminy Hajnówka Cel C2. Poprawa dostępności komunikacyjnej na obszarze gminy (SRGH 2015-2020)
4 XXXIX/182/18 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
5 XXXIX/183/18 27 marca 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na przyjęcie funduszu sołeckiego działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
6 XXXIX/184/18 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na terenie gminy Hajnówka w 2018 roku działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
7 XXXIX/185/18 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której  zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonej na terenie Gminy Hajnówka przez inne niż Gmina Hajnówka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
8 XXXIX/186/18 27 marca 2018 r. W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i punkcie przedszkolnym prowadzonym prze Gminę Hajnówka oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
9 XXXIX/187/18 27 marca 2018 r. W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz zasad udzielania i rozmiaru obnizek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
10 XXXIX/188/18 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Hajnówka działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
11 XXXIX/189/18 27 marca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza Białowieska" działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
12 XXXIX/190/18 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Hajnówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
13 XXXIX/191/18 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Hajnówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
14 XL/192/18 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
15 XL/193/18 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
16 XL/194/18 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
17 XLI/195/18 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hajnówka na lata 2017-2023" Inicjatywa uchwałodawcza Wójta Gminy Hajnówka Przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hajnówka na lata 2017-2023 wpisuje się w kierunek lokalnej polityki rozwoju wyznaczony w Strategii Rozwoju Gminy Hajnówka, a określony celami strategicznymi. W szczególności cel A Stworzenie spójnego systemu wsparcia sprzyjającego włączeniu społecznemu, B Poprawa walorów funkcji usługowych dziedzictwa historyczno – kulturowego i infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. LPR zaliczony Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego do wojewódzkiej listy programów rewitalizacji upoważnia Gminę do ubiegania się w ramach projektów pomocowych UE o dodatkowe 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
18 XLI/196/18 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
19 XLI/197/18 30 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
20 XLI/198/18 30 maja 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg samorządowych działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
21 XLI/199/18 30 maja 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
22 XLII/200/18 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
23 XLII/201/18 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2018 -2025 działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
24 XLII/202/18 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
25 XLII/203/18 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
26 XLIII/204/18 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
27 XLIII/205/18 31 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hajnówka działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
28 XLIV/206/18 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
29 XLIV/207/18 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomników przyrody działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
30 XLV/208/18 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
31 XLV/209/18 25 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2018-2025 działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
32 XLVI/210/18 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hajnówka działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
33 XLVI/211/18 12 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
34 XLVI/212/18 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Hajnówka działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
35 XLVI/213/18 12 października 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Hajnówka działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
Kadencja 2018 – 2023
1 I/1/2018 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Hajnówka działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
2 II/2/2018 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Hajnówka działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
3  II/3/2018 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hajnówka działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
4  II/4/2018 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Hajnówka działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
5  II/5/2018 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Opieki Społecznej, Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
6  II/6/2018 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Hajnówka działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
7  III/7/2018 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
8 III/8/2019 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnowka na lata 2018-2025 działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
9  III/9/2018 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hajnówka działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
10  III/10/2018 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
11  III/11/2018 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
12  III/12/2018 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
13  III/13/2018 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
14  III/14/2018 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży radnym działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
15  IV/15/2018 21 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
16  IV/16/2018 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Hajnówka na rok 2019 działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
17 IV/17/2018 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnowka na lata 2018-2025 działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
18  IV/18/2018 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
19 IV/19/2018 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2019-2024 działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
20  IV/20/2018 21 grudnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
21  IV/21/2018 21 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Hajnówka działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
22  IV/22/2018 21 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów oraz członków rad sołeckich działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
23  IV/23/2018 21 grudnia 2018 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
24  IV/24/2018 21 grudnia 2018 r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Białowieża dotyczącego podstaw funkcjonowania Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
25  IV/25/2018 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Hajnówka oraz planu pracy Rady Gminy na 2019 rok działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
26  IV/26/2018 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
27 IV/27/2018 21 grudnia 2018 r. w sprwie rozpatrzenia skargi na pracę urzędników zatrudnionych w GOPS Hajnówka działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.
28  IV/28/2018 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej działalność bieżąca wynikająca z obowiązujących aktów prawa nd.

 

Pliki do pobrania:

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-05-24

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2019-05-30

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2019-05-24