Petycje

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.
Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Gminy Hajnówka.
W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
Petycja powinna zawierać:
  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
  2. wskazanie adresata petycji,
  3. wskazanie przedmiotu petycji,
  4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.
Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.
Petycje można składać:
  • listownie na adres: Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
  • doręczyć osobiście – sekretariat Urzędu Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, w godz. urzędowania tj.: poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 .
  • za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP – na adres 8jso092boz
Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 

Petycje wniesione w trybie przewidzianym Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

2023 rok

Lp.: Petycja Nr 1/2023
Data wpływu: 25.03.2023
Adresat: Rada Gminy
Podmiot wnoszący petycję: Teresa Garland
Przedmiot petycji: Petycja do tutejszej gminy o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
Treść Pisma:

Treść petycji (465 KB)

Sposób załatwienia:

Odpowiedź

2022 rok

Lp.: Petycja Nr 2/2022
Data wpływu: 22.07.2022
Adresat: Rada Gminy
Podmiot wnoszący petycję: Patryk Janusz Król
Przedmiot petycji: Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195, t.j. Dz.U. 2018 poz. 870) wnoszę o utworzenie: - Młodzieżowej Rady Gminy.
Treść Pisma:

Treść petycji (PDF 151 KB)

Projekt statutu (PDF 25KB)

Sposób załatwienia:

Ogłoszenie - tworzenie Młodzieżowej Rady Gminy (PDF 14KB)

Lp.: Petycja Nr 1/2022
Data wpływu: 07.02.2022
Adresat: Wójt Gminy Hajnówka
Podmiot wnoszący petycję: Mieszkańcy Gmin 
Przedmiot petycji: Postulaty: 1. Oczekujemy od władz gmin i Starosty działań prowadzących do zniesienia zakazu przebywania w strefie nadgranicznej przy granicy z Białorusią 2. Postulujemy zainicjowanie przez władze gmin działań prowadzących do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, lub przynajmniej nadzoru spraw związanych z budową muru i dążenia do minimalizacji jej negatywnych skutków 3. Żądamy udziału mieszkańców w tych działaniach, stworzenia odpowiednich ankiet oraz publikowania stanowisk starosty, wójtów oraz zaproszonych do współpracy specjalistów.
Treść Pisma:

Treść petycji (PDF)

Sposób załatwienia:

Odpowiedź nr 1 z dnia 10.02.2022 r. (PDF 43KB)

Odpowiedź nr 2 z dnia 25.02.2022 r. (PDF 48KB)

 

 

2021 rok

Lp.: Petycja Nr 4/2021
Data wpływu: 21.12.2021
Adresat: Rada Gminy Hajnówka
Podmiot wnoszący petycję: Fundacji im. Nikoli Tesli w Białymstoku
Przedmiot petycji: postulat podjęcia przez Radę Gminy Hajnówka uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego w sytuacji kryzysowej zagrożenia życia i zdrowia ludzi unieważniającej rozporządzenia Ministra Zdrowia na terenie gminy
Treść Pisma: Teść petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia:

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Hajnówka

Lp.:

Petycja Nr 3/2021

Data wpływu: 01.03.2021 r.
Adresat: Rada Gminy Hajnówka
Podmiot wnoszący petycję: Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny
Przedmiot petycji: w sprawie wsparcia dla Tymczasowej Rady Stanu NP SKK
Treść Pisma: Treść petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia:

Odpowiedź do nadawcy

Opinia Komisji

UCHWAŁA NR XXIII/179/21 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Lp.:

Petycja Nr 2/2021

Data wpływu: 19.02.2021 r.
Adresat: Rada Gminy Hajnówka
Podmiot wnoszący petycję: Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny
Przedmiot petycji: w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego
Treść Pisma: Treść petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia:

Odpowiedź do nadawcy

Opinia Komisji

UCHWAŁA NR XXIII/178/21 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego

Lp.:

Petycja Nr 1/2021

Data wpływu: 05 stycznia 2021 r.
Adresat: Rada Gminy Hajnówka
Podmiot wnoszący petycję: Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
Przedmiot petycji: dot. szczepionki na COVID-19
Treść Pisma: Treść petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia:

Odpowiedź do nadawcy

Opinia komisji

UCHWAŁA NR XXIII/177/21 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji pt.: „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”

 

2020 rok 
Lp.: Petycja Nr 3/2020
Data wpływu: 20 grudnia 2020 r.
Adresat: Urząd Gminy Hajnówka
Podmiot wnoszący petycję: Teresa Garland TRS NP SKK
Przedmiot petycji: "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka"
Treść Pisma: Treść petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia:

Opinia Komisji

Uchwała Nr XXII/167/21

Odpowiedź no nadawcy

Lp.: Petycja Nr 2/2020
Data wpływu: 06 maj 2020 r.
Adresat: Urząd Gminy Hajnówka
Podmiot wnoszący petycję: Fundacja Serce Dla Psa
Przedmiot petycji: Niesienie pomocy zwierzętom na terenie USA i Polski
Treść Pisma: Treść petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia: pismo Or.152.3.2020

Lp.: Petycja Nr 1/2020
Data wpływu: 05 luty 2020 r.
Adresat: Urząd Gminy Hajnówka
Podmiot wnoszący petycję: Stowarzyszenie "Lokalsi dla Puszczy"
Przedmiot petycji: Wstrzymanie wycinek  drzew w powiecie hajnowskim
Treść Pisma: Treść petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia: pismo Or.152.1.2020

Or.152.2.2020 : Sprawozdanie - Roczna informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019

2019 rok


Lp.: Petycja Nr 4/2019
Data wpływu: 12 grudnia 2019
Adresat: Urząd Gminy Hajnówka
Podmiot wnoszący petycję:

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, ul. Kruczkowskiego 4b lok. 1300-412 Warszawa

Przedmiot petycji: Płatności w formie bezgotówkowej
Treść Pisma: Treść petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia:

Lp.: Petycja Nr 3/2019
Data wpływu:  4 listopad 2019
Adresat: Urząd Gminy Hajnówka
Podmiot wnoszący petycję:

Osoba Prawna  Szulc-Efekt sp zoo  Prezes Zarządu Adam Szulc tel. 608-318-418 KRS: 0000059459 , tel/fax. (22) 673-62-12

ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa 

Przedmiot petycji: Bezpieczny - uczeń - Akcja do szkół podstawowych i świetlic
Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia:

Lp.: Petycja Nr 2/2019
Data wpływu:   15 październik 2019 r.
Adresat: Urząd Gminy Hajnówka
Podmiot wnoszący petycję:

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13, 00-412 Warszawa

Przedmiot petycji: Płatności bezgotówkowe
Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia:

Lp.: Petycja Nr 1/2019
Data wpływu:   8 marca 2019 r.
Adresat: Urząd Gminy Hajnówka
Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
Przedmiot petycji: Przystąpienie gminy Hajnówka do programu „Podwórko Talentów Nivea” – edycja 2019
Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia: pismo Or.152.1.2019

 

 2018 rok

Lp.: Petycja Nr 1/2018
Data wpływu:   5 grudnia 2018 r.
Adresat: Urząd Gminy Hajnówka
Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
Przedmiot petycji: Możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia
Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF
Sposób załatwienia:

 

 

 

2017 rok

Lp.: Petycja Nr 2/2017

Data wpływu: 10.05.2017

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: Przystąpienie do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea 2017"

Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF

Sposób załatwienia: pismo Or.152.2.2017 w pliku PDF


Lp.: Petycja Nr 1/2017

Data wpływu: 14.02.2017

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: Petycja o publikację - w całości wniosku na stronie Internetowej

Treść Pisma: Treść petycji w pliku PDF

Sposób załatwienia: Zamieszczono treść petycji na stronie internetowej "Petycje" w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 20.02.2017


2016 rok

Lp.: Petycja Nr 1/2016

Data wpływu: 01.04.2016

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: Przystąpienie do konkursu w ramach programu "Podwórko Nivea"

Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF

Sposób załatwienia: pismo S.152.1.2016 w pliku PDF


Lp.: Petycja Nr 2/2016

Data wpływu: 11.04.2016

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji:

1. W przedmiocie - aby Jednostka Samorządu Terytorialnego - uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe - zaplanowała proces wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta.

2. W przedmiocie - przekazania do wszystkich nadzorowanych i prowadzonych przez Miasto/Gminę Szkół Podstawowych i Gimnazjów.

Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF

Sposób załatwienia: Odpowiedź w pliku PDF


Lp.: Petycja Nr 3/2016

Data wpływu: 19.04.2016

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: 1. W przedmiocie - utworzenia "biblioteczki samorządowca"

Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF

Sposób załatwienia: Odpowiedź w pliku PDF


Lp.: Petycja Nr 4/2016

Data wpływu: 25.04.2016

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: W przedmiocie - aby Pracownicy Jednostki Samorządu Terytorialnego wypełniający w ramach przydzielonych im kompetencji - zadania związane z poprawą efektywności energetycznej - dokonali analizy wyżej sygnalizowanej problematyki.

Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF

Sposób załatwienia: Odpowiedź w pliku PDF


Lp.: Petycja Nr 5/2016

Data wpływu: 9.05.2016

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: W przedmiocie - aby Pracownicy Jednostki Samorządu Terytorialnego wypełniający w ramach przydzielonych im kompetencji - zadania związane z poprawą efektywności energetycznej - dokonali analizy wyżej sygnalizowanej problematyki.

Treść Pisma: Skan treści petycji w pliku PDF

Sposób załatwienia: Odpowiedź w pliku PDF


Lp.: Petycja Nr 6/2016

Data wpływu: 4.08.2016

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: W przedmiocie - archiwizacji w zasobach Urzędu -  niniejszego wniosku wraz z załącznikami - jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej".

Treść Pisma: Petycja wraz z załącznikami

Sposób załatwienia: Odpowiedź w pliku PDF


Lp.: Petycja Nr 7/2016

Data wpływu: 7.09.2016

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: W przedmiocie - wzorowa łazienka w szkole

Treść Pisma: Petycja wraz z załącznikami

Sposób załatwienia: Odpowiedź w pliku PDF


Lp.: Petycja Nr 8/2016

Data wpływu: 17.10.2016

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: W przedmiocie - dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych"

Treść Pisma: Petycja wraz z załącznikami

Sposób załatwienia: Odpowiedź w pliku PDF


Lp.: Petycja Nr 9/2016

Data wpływu: 17.10.2016

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: W przedmiocie - o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci).

Treść Pisma: Petycja wraz z załącznikami

Sposób załatwienia: Odpowiedź w pliku PDF


Lp.: Petycja Nr 10/2016

Data wpływu: 02.11.2016

Adresat: Urząd Gminy Hajnówka

Podmiot wnoszący petycję: Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów Komasowani.pl, szumski@oficjalnastrona.pl

Przedmiot petycji: W przedmiocie - umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL  ( http://komasowani.pl/ ) prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.

Treść Pisma: Petycja wraz z załącznikami

Sposób załatwienia: Odpowiedź w pliku PDF

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Gierasimiuk

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy - Mikołaj Kondraciuk

Data wytworzenia: 2016-06-21

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data wprowadzenia: 2015-10-14

Data modyfikacji: 2023-04-28

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2015-10-14