Informacja dotycząca zasad udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych

na rok szkolny 2014/2015.

 


STYPENDIA SZKOLNE

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hajnówka można składać w szkołach, którym organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka i w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w terminie od dnia 01 września do dnia 15 września 2014r. a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich do dnia 15 października 2014 r. na formularzu określonym uchwały Nr XXIV//147/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hajnówka  (Formularz do pobrania).


1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Stypendium przysługuje uczniom do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia


2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Hajnówka znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. kwota 456 zł netto na osobę. Dochody pomniejsza się o podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne, alimenty świadczone na rzecz innych osób.

 

Nie wlicza się do dochodu:

- zasiłku celowego;

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

- wartości świadczenia w naturze;

- świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

-pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty (stypendium i zasiłek szkolny);

- pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego);

 

4. Miesięczna wysokość dochodu, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy o pomocy społecznej tj w szczególności-  za dochód uważa się sumę miesięcznych dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony


5. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb specjalnych na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 

6. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na :

 • wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;

 • wniosek odpowiednio dyrektora szkoły;

 • mogą być również przyznawane z urzędu.

7. Dokumentami niezbędnymi do ustalenia dochodu, w celu przyznania świadczenia pomocy materialnej są zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów netto. W celu ustalenia średniego dochodu na członka rodziny do wniosku można przedłożyć następujące dokumenty o wysokości uzyskanych dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

 

1) wynagrodzenie za pracę (także w przypadku umowy o dzieło, umowy zlecenia);

2) emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny;

3) zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach: m.in. zasiłek pielęgnacyjny, okresowy, stały, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego itp.;

4) otrzymywane alimenty oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób;

5) dodatek mieszkaniowy;

6) zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy. W przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy:

 • decyzja orzekająca o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku lub odmowie prawa do zasiłku lub oświadczenie

- osoba nie zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy – załącza własnoręczne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;

7) oświadczenie lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (w przypadku posiadania użytków od 1 ha przeliczeniowego i powyżej). Miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250 zł;

8) potwierdzenie kwoty opłaconych składek KRUS za III kwartał 2014 r.;

9) dokument potwierdzający korzystanie przez ucznia z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;

10) pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł, w tym z prac dorywczych;

11) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania.

 

Składający oświadczenie zawiera w nim następującą treść:

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej z art.233 kodeksu karnego, który mówi :”że kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny jest przyznawane na wniosek:

 1. Rodziców albo pełnoletniego ucznia.

 2. Odpowiedniego dyrektora szkoły.

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego (Formularz do pobrania).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego, m.in.:

 1. śmierci rodzica lub opiekuna prawnego,

 2. ciężkiej choroby w rodzinie, która powoduje znaczne obciążenie finansowe rodziny,

 3. utrata pracy przez obojga rodziców,

 4. innych zdarzeń losowych, które wpływają negatywnie na sytuacje finansową ucznia i mogą zakłócić prawidłowy przebieg procesu edukacji.

 

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Hajnówka,

 2. w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie .

 


 

 

Informacja dotycząca zasad udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników


na rok szkolny 2014/2015.

 

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

 1. słabowidzących,

 2. niesłyszących,

 3. słabosłyszących ( nowa grupa uprawnionych),

 4. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją (nowa grupa uprawnionych),

 5. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (nowa grupa uprawnionych),

 6. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych
– z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

Do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:

 1. słabosłyszący,

 2. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

 3. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Równocześnie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w bieżącym roku kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 złotych na osobę w rodzinie.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w wysokości 539 (netto), o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013r. Nr 175, poz.1456, z późn. zm.).

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

 

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 175 zł

1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej;

2) dla uczniów klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

3) dla uczniów:

a) niepełnosprawnych: klasy II lub III szkoły podstawowej oraz klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum - niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

4) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół ponadgimnazjalnych.

do kwoty 225 zł

 

dla uczniów:

1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera): klasy II lub III szkoły podstawowej lub klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum - korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędącymi podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł.

 

 

 

 

 

do kwoty 770 zł

 

1) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;

2) dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej,

3) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego .

 

do kwoty 325 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego ; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego, koszt podręczników do kształcenia ogólnego niebędącymi podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 308 zł.

 

do kwoty 770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego.

do kwoty 350 zł

 

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami dokształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego, koszt podręczników do kształcenia ogólnego niebędącymi podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 303,50 zł.

 

 

 

do kwoty 607 zł

1) dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej;

2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnoprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

do kwoty 390 zł

 

1) dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;

2) dla uczniów klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego oraz klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej;

3) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnoprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): liceum ogólnokształcącego, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub technikum

do kwoty 445 zł

 

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły. Wnioski do dyrektorów szkół położonych na terenie Gminy Hajnówka należy składać do 15 września 2014r.

Rodzic (opiekun) do wniosku dołącza zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 539 zł netto do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej położonej na terenie gminie Hajnówka, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją do Wójta Gminy Hajnówka, który zwraca koszty zakupu podręczników.

 1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
 2. U C H WA Ł A N R 1 2 5 / 2 0 1 3 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.– „Wyprawka szkolna”

 

 

Autor: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych - Halina Szymaniuk
Data wprowadzenia do BIP: 2012-07-24
Data publikacji: 2012-07-24
Data modyfikacji: 2014-08-13
Drukuj