Start / Jednostki organizacyjne / Biuro Obsługi Szkół Samorządowych / Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów

 

 

Informacja dotycząca zasad udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych

na rok szkolny 2013/2014.

 STYPENDIA SZKOLNE

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hajnówka można składać w szkołach, którym organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka i w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w terminie od dnia 1 września do dnia 15 września 2013r. a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich do dnia 15 października 2013 r. na formularzu określonym uchwały Nr XXIV//147/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hajnówka (Formularz do pobrania).

1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Stypendium przysługuje uczniom do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Hajnówka znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. kwota 456 zł netto na osobę. Dochody pomniejsza się o podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne, alimenty świadczone na rzecz innych osób.

Nie wlicza się do dochodu:

- zasiłku celowego;

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

- wartości świadczenia w naturze;

- świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

-pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty (stypendium i zasiłek szkolny);

- pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego);

4. Miesięczna wysokość dochodu, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy o pomocy społecznej tj w szczególności-  za dochód uważa się sumę miesięcznych dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony


5. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb specjalnych na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 

6. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na :

wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;

wniosek odpowiednio dyrektora szkoły;

mogą być również przyznawane z urzędu.


7. Dokumentami niezbędnymi do ustalenia dochodu, w celu przyznania świadczenia pomocy materialnej są zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów netto. W celu ustalenia średniego dochodu na członka rodziny do wniosku można przedłożyć następujące dokumenty o wysokości uzyskanych dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

1) wynagrodzenie za pracę (także w przypadku umowy o dzieło, umowy zlecenia);

2) emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny;

3) zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach: m.in. zasiłek pielęgnacyjny, okresowy, stały, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego itp.;

4) otrzymywane alimenty oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób;

5) dodatek mieszkaniowy;

6) zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy. W przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy:

- decyzja orzekająca o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku lub odmowie prawa do zasiłku,

- osoba nie zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy – załącza własnoręczne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;

7) zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (w przypadku posiadania użytków od 1 ha przeliczeniowego i powyżej). Miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250 zł;

8) potwierdzenie kwoty opłaconych składek KRUS za III kwartał 2013 r.;

9) dokument potwierdzający korzystanie przez ucznia z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;

10) pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł, w tym z prac dorywczych;

11) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania.

Składający oświadczenie zawiera w nim następującą treść:

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny jest przyznawane na wniosek:

Rodziców albo pełnoletniego ucznia.

Odpowiedniego dyrektora szkoły.

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego ( Formularz do pobrania).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego, m.in.:

śmierci rodzica lub opiekuna prawnego,

ciężkiej choroby w rodzinie, która powoduje znaczne obciążenie finansowe rodziny,

utrata pracy przez obojga rodziców,

innych zdarzeń losowych, które wpływają negatywnie na sytuacje finansową ucznia i mogą zakłócić prawidłowy przebieg procesu edukacji.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Hajnówka,

w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.

 


 

„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2013/2014

Zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w roku szkolnym 2013/2014 programem objęci są uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Oznacza to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych: I-III szkół podstawowych.

Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

Ponadto 5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

W 2013 roku programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód na jednego członka rodziny.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

  1. kl. I - III - do kwoty 225 zł
  2. kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł

w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.

Pomoc, o której mowa w § 3, jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 w terminie do 15 września 2013 roku.

 

  1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
  2. U C H WA Ł A N R 1 2 5 / 2 0 1 3 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.– „Wyprawka szkolna”

 

 

Autor: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych - Halina Szymaniuk
Data wprowadzenia do BIP: 2012-07-24
Data publikacji: 2012-07-24
Data modyfikacji: 2013-08-21
Drukuj