Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Gminie Hajnówka

 Informacja dotycząca działalności Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Gminie Hajnówka.

Adres:

ul. A. Zina 1
17-200 Hajnówka
tel. 85 682 25 68 
e-mail: boss@gmina-hajnowka.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: od godziny 7.30   do 15.30

 Kierownik – Halina Szymaniuk 

1. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych (BOSS) jest jednostką budżetową Gminy Hajnówka.

 

2. Podstawą działania biura jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy Hajnówka.

 

3. BOSS powołany jest do obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej publicznych szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka , a w szczególności do :

 1. Prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Opracowywania projektów planów dochodów i wydatków budżetowych dla obsługiwanych szkół we współpracy z tymi placówkami.

 3. Opracowywania zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz informacji w zakresie zadań oświaty i wychowania,

 4. Opracowywania przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektorów szkół dotyczących prowadzenia rachunkowości m.in. zakładowy plan kont, obieg dokumentów, prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji.

 5. Sporządzania założeń do projektu planu finansowego na rok następny, projektu planu finansowego i planu finansowego wraz z wymaganymi objaśnieniami i wyliczeniami dla każdej jednostki i łącznie.

 6. Sporządzania sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych oraz bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian funduszy z wykonania budżetu dla każdej jednostki oddzielnie i łącznie.

 7. Sporządzania wydruków komputerowych z dokonanych dekretacji dla każdej jednostki oddzielnie na koniec każdego miesiąca.

 8. Prowadzenia całości spraw z zakresu księgowości syntetycznej i analitycznej każdej jednostki w oddzielnych komputerowych zbiorach danych.

 9. Prowadzenia bieżącej analizy wykorzystania środków budżetowych.

 10. Rozliczania inwentaryzacji majątku szkół oraz mienia użyczonego.

 11. Naliczanie umorzenia środków trwałych i sprawozdawczość w tym zakresie.

 12. Rozliczania kierowców autobusów szkolnych z zakupionego i zużytego paliwa.

 13. Rozliczania intendenta w zakresie prawidłowego pod względem rachunkowym sporządzanych raportów dziennych i miesięcznych, wypłata i rozliczanie zaliczek na zakup artykułów żywnościowych.

 14. Sporządzania deklaracji, raportów imiennych i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym i Głównym Urzędem Statystycznym.

 15. Prowadzenia spraw kadrowych dyrektorów szkół.

 16. Naliczania wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół, a także rozliczania składek i innych obciążeń związanych z zatrudnieniem.

 17. Wyliczania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli i średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok poprzedni. Wyliczania wysokości wypłat jednorazowych dodatków uzupełniających oraz sporządzania sprawozdania.

 18. Wydawania zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników obsługiwanych jednostek oraz druków RP-7 do naliczania emerytur.

 19. Przestrzegania terminowego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

 20. Prowadzenia obsługi finansowo - księgowych realizowanych projektów przez szkoły.

 21. Naliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów każdej jednostki oddzielnie.

 22. Sporządzania analiz dotyczących środków finansowych na potrzeby organu prowadzącego.

4. BOSS realizuje również inne zadania należące do organu prowadzącego szkoły:

 1. Organizuje bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu uczniów z domu do szkoły i ze szkoły do domu, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I-IV podstawowych i dziecka sześcioletniego, jeżeli droga dziecka z domu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km oraz 4 km w przypadku uczniów klas V-VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum. Obowiązkiem gminy jest również zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.71b ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (dotyczy kształcenia specjalnego).

 2. Prowadzi sprawy związane z realizacją pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, realizowanej w ramach ustawy o systemie oświaty.

 3. Prowadzi sprawy związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników z Gminy Hajnówka oraz rozliczaniem dofinansowania.

 4. Prowadzi sprawy związane z realizacją obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 –18 lat.

 5. Realizuje zadania wynikające przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

 6. Realizuje Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” tj. udzielanie pomocy finansowej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej na zakup podręczników.

 7. Przekazuje do bazy danych SIO - dane identyfikacyjne publicznych szkół prowadzonych przez gminę i niepublicznej szkoły wpisanej do prowadzonej przez gminę ewidencji niepublicznych szkół.

 8. Wykonuje zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat i edukacji dzieci sześcioletnich.

 9. Przeprowadza postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

 10. Organizuje konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

 11. Opracowuje sieć publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz gimnazjum, a także granice ich obwodów.

 12. Prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne.

 13. Przygotowuje ocenę pracy dyrektora szkoły.

 14. Opracowuje regulamin wynagrodzeń nauczycieli.

 15. Realizuje procedurę likwidacji, przekształcania oraz przekazywania szkół.

 16. Wykonuje zadania związane z tworzeniem zespołu szkół różnych typów lub placówek.

 17. Przekazuje i rozlicza dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej na terenie Gminy Hajnówka przez fundację oraz kontroluje prawidłowość jej wykorzystania.

 18. Realizuje Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Hajnówka a Gminą Hajnówka dotyczące powierzenia prowadzenie zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Hajnówka w publicznych przedszkolach dla których Miasto Hajnówka jest organem prowadzącym.

 19. Realizuje ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) w zakresie spraw oświaty dotyczących gminy.

 20. Przygotowuje informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zgodnie z dyspozycją art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

5. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych wspólnie ze Szkołą Podstawową w Dubinach realizuje projekt „Kraina Radosnych Maluchów - utworzenie Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Nr projektu: POKL.09.01.01-20-199/11.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2005-01-24

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2012-07-24

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2005-01-24