Program działania

Program działania Gminnego Centrum Kultury w Dubinach

 

„Dom kultury jest [...] dla ludzi, a nie ladzie dla niego. ”

 

Przedstawiona koncepcja opiera się na modernizacji dotychczasowego funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury. Jej wynikiem będzie powstanie instytucji kultury realizującej główne założenia statutowe przy zastosowaniu nowych narzędzi metodycznych i organizacyjnych.

 

Ośrodek będzie miejscem kulturalno-społecznej animacji oraz wielostronnej edukacji kulturalnej, zaangażowany w życie lokalnej społeczności. Poprzez współpracę z różnymi partnerami ze środowiska lokalnego i ponadlokalnego, otwarty na wszystkie grupy społeczne, wspierający inicjatywy oddolne, współpracę z różnymi partnerami, będzie miejscem kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniający w ten sposób potencjał kulturalny, społeczny i ekonomiczny gminy. Otwartość na zmieniającą się rzeczywistość, wielostronną współpracę z partnerami pozwoli na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i jego skutkom. Gminne Centrum Kultury będzie służyć jako miejsce realizacji i rozwoju potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Hajnówka, jako inicjator i organizator różnorodnych wydarzeń i działań kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.

 

Program ten zakłada stworzenie Centrum Kultury, które:

 • jest otwarte na nowości, wyzwania, wszelkie inicjatywy społeczne, do którego każdy może zwrócić się ze swoim pomysłem i uzyskać pomoc w jego realizacji,
 • integruje, aktywizuje społeczeństwo i wydobywa jego ukryty potencjał,
 • jest nowoczesny, dostosowany do aktualnych potrzeb społeczeństwa, przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

Sposoby komunikowania się ze społecznością będą różnorodne i dostosowane formą do różnych grup wiekowych społeczeństwa. Dobra komunikacja wpłynie na zainteresowanie ofertą Gminnego Centrum Kultury i postrzeganie go, jako instytucji otwartej i zachęcającej do współpracy. Ważnym elementem w komunikacji będzie umieszczanie aktualności na stronie Urzędu Gminy w zakładce "Promocja Gminy" oraz dalsze prowadzenie Facebooka.

 

Pobudzanie i inspirowanie życia mieszkańców Gminy Hajnówka realizowane będzie poprzez następujące działania:

 1.  Na rzecz aktywizacji seniorów:
 • współpraca z GOPS w Hajnówce w ramach DDP w Nowoberezowie  oraz KIS w Dubiczach Osocznych przy organizowaniu zajęć artystycznych, warsztatów, spotkań.

Warsztaty oparte będą na ćwiczeniach indywidualnych i grupowych. Ważnym czynnikiem aktywizacji tej grupy społecznej będą wspólne spotkania tematyczne poświęcone zdrowiu, życiu, pasji, wspomnieniom.

Gminne Centrum Kultury w swym zakresie planuje organizowanie wycieczek krajoznawczych połączonych z warsztatami, wyjazdy do miejsc historycznych.

 

 1. Sport dla młodych i nie tylko:
 • wykorzystanie potencjału infrastruktury siłowni zewnętrznych, placów zabaw i boisk do organizacji zajęć i konkurencji w ramach zdrowej rywalizacji.

 

 1. Na rzecz najmłodszych mieszkańców Gminy Hajnówka:

Przygotowane zostaną zajęcia, które pozwolą rozwijać ich zdolności, pobudzą wyobraźnię oraz wpłyną na kreatywności poprzez:

 • zajęcia sportowe, plastyczne, taneczne, manualne,
 • warsztaty artystyczne dla rodziców z dziećmi.

 

 1. Wydarzenia kulturalne

Gminne Centrum Kultury czynnie będzie uczestniczyć m.in. przy wydarzeniach:

 • festyny cykliczne organizowane przez partnerów GCK,
 • imprezy organizowane z inicjatyw oddolnych,
 • święta kalendarzowe,
 • spotkania w Bibliotece.

 

     5. Projekty

GCK w Dubinach będzie dążyć do poszerzenia swojej oferty działań o projekty ukierunkowane na integrację różnych grup wiekowych.

 

Ważną kwestią w rozwoju Gminnego Centrum Kultury w Dubinach jest jego finansowanie. Planowane jest, oprócz dotacji z Urzędu Gminy, pozyskanie środków pozabudżetowych; m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Lokalnej Grupy Działania, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, organizacji i od osób prywatnych.

 

Gminne Centrum Kultury będzie miejscem spotkań ludzi, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać świat i nowych ludzi. Jego działanie i rozwój oparte zostaną na diagnozie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy poprzez wywiady fokusowe i ankiety, wspólne redagowanie Biuletynu Gminy Hajnówka.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: GCK Dubiny

Data wytworzenia: 2022-10-10

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data modyfikacji: 2022-10-20

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2022-10-10