Gminne Centrum Kultury w Dubinach

ADRES:

Gminne Centrum Kultury w Dubinach 
ul. Główna 116 
Dubiny
17-200 Hajnówka

 

DANE KONTAKTOWE:

tel. kontaktowy do GCK: 85 682 39 22

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dubinach:  Barbara Woszczenko

e-mail:  gck@gmina-hajnowka.pl

 

Główny księgowy: Joanna Iwaniuk 

e-mail: j.iwaniuk@gmina-hajnowka.pl

tel. kontaktowy do księgowości: 85 682 31 96

 

Referent (bibliotekarz): Iwona Kulik

e-mail:   gck@gmina-hajnowka.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Iwona Malczyk

e-mail: malczyk@togatus.pl , iod@gmina-hajnowka.pl

tel. kontaktowy: 506 358 200

GODZINY OTWARCIA:

WTOREK - PIĄTEK:   9:00 - 20:00

SOBOTA:   12:00 - 20:00

NIEDZIELA, PONIEDZIAŁEK: ZAMKNIĘTE

 

CHARAKTERYSTYKA:

Gminne Centrum Kultury w Dubinach jest samorządową instytucją kultury powołaną przez Radę Gminy Hajnówka z dniem 1 czerwca 2015 r., powstałą z połączenia samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Działa na podstawie Statutu, nadanego Uchwałą Nr IV/13/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 stycznia 2015 roku (do pobrania plik PDF) oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r.

 

ZADANIA:

Do podstawowych zadań Centrum należy organizowanie działalności kulturalnej i bibliotecznej na terenie gminy wiejskiej Hajnówka, zgodnie z zadaniami określonymi w Statucie, tj.

  • organizacja imprez kulturalnych
  • organizowanie warsztatów dla dzieci i dorosłych
  • opieka nad dziećmi uczęszczającymi do świetlic
  • wsparcie amatorskich zespołów artystycznych
  • gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych
  • współpraca z placówkami oświatowymi, kulturalnymi i innymi instytucjami w zakresie upowszechniania kultury

 

ŚWIETLICE WIEJSKIE:

Gminne Centrum Kultury w Dubinach obejmuje 16 świetlic wiejskich, znajdujących się w następujących miejscowościach: Borek, Borysówka, Chytra, Czyżyki, Dubiny, Lipiny, Kotówka, Mochnate, Nowoberezowo, Nowokornino, Nowosady, Orzeszkowo, Pasieczniki Duże, Rzepiska, Stare Berezowo, Trywieża. Centrum zabezpiecza środki finansowe na ich ubezpieczenie, utrzymanie oraz sprawne funkcjonowanie, a w szczególności reguluje opłaty za: energię elektryczną, pobór wody, wywóz nieczystości, zakup opału, artykułów higienicznych, środków czystości, usługi internetowe i telekomunikacyjne, kontrole stanu technicznego budynków oraz przeglądy kominiarskie i sprzętu przeciwpożarowego, a także remonty i naprawy wynikające z całorocznego użytkowania ww. obiektów.  

 

Przy niektórych świetlicach funkcjonują siłownie zewnętrzne (Dubiny, Nowoberezowo, Stare Berezowo), place zabaw (Dubiny, Lipiny, Nowosady) oraz Miejsce Obsługi Rowerzystów w Mochantem wraz z placem zabaw i zewnętrzną siłownią rekreacyjną. Wymienione obiekty podlegają okresowym kontrolom, finansowanym z budżetu Gminnego Centrum Kultury w Dubinach.

 

Ponadto, w świetlicy w Dubinach działa Pracownia Orange, wyposażona w dwa stanowiska komputerowe, pozostające do nieodpłatnej dyspozycji osób odwiedzających.

 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA:

W Gminnym Centrum Kultury w Dubinach mieści się biblioteka. Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa. 

Na koniec I półrocza 2019 r. księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach (GCK) liczył łącznie 9 175 woluminów, w tym dwa audiobooki z zakresu  literatury pięknej, popularnonaukowej, dziecięcej i młodzieżowej.

 

Klauzula informacyjna - Biblioteka

Klauzula informacyjna - Wizerunek
Dubiny, dnia 06.04.2020 r.

 

GCK.081.1.2019

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminne Centrum Kultury w Dubinach ul. Główna 116,  Dubiny, 17-200 Hajnówka postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej w Dubinach wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

CENTRO-MET

Stefan Bedkowski

ul.Białostocka 54

17-200 Hajnówka

 

Oferta w/w Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. Cena – 60% oraz Termin gwarancji – 40%.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu, tj.

 

  1. Oferta nr 1 – CENTRO-MET

Stefan Bedkowski

ul. Białostocka 54

17-200 Hajnówka

Cena 312 612,11 zł brutto, Termin gwarancji – 60 miesięcy, Liczba punktów 100,00 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie przeprowadzono negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia oraz nie przeprowadzono dialogu konkurencyjnego.

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 5 oraz pkt. 6 ww. ustawy nie dopuszcza oraz nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

 

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych nie unieważnił postępowania.

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) oraz art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych została odrzucona oferta Wykonawcy:

 

Oferta nr 2 –   P.H.U. „SOBEX-NOWY”

ul. Parkowa 4/1

17-200 Hajnówka

 

Powody odrzucenia (uzasadnienie):

Zamawiający w trakcie badania ofert stwierdził, że Wykonawca – P.H.U „SOBEX-NOWY” – złożył ofertę z treścią, które są nieprecyzyjne i niejasne, oraz nie złożył dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, które były wskazane w Ogłoszeniu o zamówieniu Nr 519328-N-2020 z dnia 2020-03-03 r., Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 540048982-N-2020 z dnia 18-03-2020 r., 540049263-N-2020 z dnia 18-03-2020 r. oraz w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z tym Zamawiający pismem z dnia 03.03.2020 r., znak sprawy: GCK.081.1.2019 na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wezwał P.H.U „SOBEX-NOWY” do złożenia brakujących dokumentów oraz do złożenia pisemnych wyjaśnień treści złożonej oferty w terminie do dnia 01.04.2019 r. do godz. 14:00. W wyznaczonym terminie Wykonawca pismem z dnia 31.03.2020 r. udzielił odpowiedzi. Jednak zawarte ww. piśmie wyjaśnienia są niejasne oraz nie pozwalają dokonać prawidłowej oceny oferty. Dodatkowo Wykonawca nie złożył brakujących dokumentów.  

W związku z powyższym oraz zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt. 2) , jak również mając na uwadze zdanie drugie art. 87. ust. 1 ustawy PZP,  Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powyższe fakty mają także potwierdzenie w wyrokach, np.

  • „Konsekwencją niezłożenia dokumentu, który będzie potwierdzał treść oferty jest konieczność odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jako nieodpowiadającej treści specyfikacji, z zastrzeżeniem zastosowania procedury z art. 26 ust. 3 tej ustawy, jeżeli nie prowadzi to do zmiany treści oferty. Tryb ten nie może służyć bowiem obejściu braku należytego sprecyzowania treści oferty, gdyż dokumenty te służą potwierdzeniu treści oferty, a nie jej rekonstruowaniu na ich podstawie.” Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 czerwca 2019 r. KIO 1042/19
  • „Celem procedury wyjaśnienia treści oferty jest uzyskanie jednoznacznych informacji dotyczących całości lub części oferty, które są nieprecyzyjne, niejasne, dwuznaczne, budzące wątpliwości interpretacyjne, pozwalających dokonać oceny czy oferta ta, w danym zakresie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego.” „Negatywna ocena wyjaśnień prowadzi do negatywnych dla wykonawców konsekwencji…” Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 czerwca 2019 r. KIO 985/19

Pani Barbara Woszczenko

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dubinach

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-04-04

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-04-06

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2019-04-04