Jednostki pomocnicze - sołectwa

Sołectwa

O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada Gminy w formie uchwały na zasadach określonych w statucie gminy. Podział gminy na sołectwa określa uchwała Nr V/23/90 Rady Gminy w Hajnówce z dnia 27 grudnia 1990 roku w sprawie podziału gminy na sołectwa.

Szczegółową organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa odrębny statut ustalony w formie uchwały Rady Gminy. Statut sołectwa określa w szczególności:

  1. Nazwę i obszar działania sołectwa,
  2. Kompetencje i zakres działania sołectwa,
  3. Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej,
  4. Organizację i zakres działania organów sołectwa,
  5. Zarząd mieniem sołectwa,
  6. Zakres i formy kontroli oraz nadzór nad działalnością sołectwa.

Organami sołectwa są:

  1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
  2. Sołtys jako organ wykonawczy,
  3. Rada Sołecka jako organ opiniodawczo - doradczy.

Kadencja organów jednostki pomocniczej trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.

Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada i Wójt Gminy na zasadach określonych w statutach poszczególnych sołectw.

Więcej informacji: Statut Gminy

 

Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się 25 sołectw, w których funkcję sołtysów w obecnej kadencji pełnią:

LP.

WIEŚ SOŁECTWA

IMIĘ I NAZWISKO SOLTYSA

NUMER TEL.

1

BIELSZCZYZNA

Łukasz Janiuk

530-858-632

2

BOREK

Kamila Plis

533-222-171

3

BORYSÓWKA

Tichoniuk Wiesław

795-610-803

4

CHYTRA

Gierman Bazyli

511-983-875

5

CZYŻYKI

Iwaniuk Tomasz

514-049-490

6

DUBICZE OSOCZNE

Golonko Barbara

601-285-390

7

DUBINY

Sacharczuk Grażyna

509-610-077

8

KOTÓWKA

Siegień Paulina

666-845-231

9

LIPINY

Bołtromiuk Olimpia

512-018-104

10

MOCHNATE

Golonko Michał

798-473-852

11

NOWOBEREZOWO

Martyniuk Damian

519-821-224

12

NOWOKORNINO

Grygoruk Jarosław

600-889-551

13

NOWOSADY

Kojło Jan

502-743-676

14

ORZESZKOWO

Miszczuk Anatoli

608-652-591

15

PASIECZNIKI DUŻE

Kraśko Adam

692-305-625

16

POSTOŁOWO

Daniluk Agnieszka

664-157-020

17

PUCISKA

Michalczuk Jarosław

85 683-26-35, 505-364-638

18

PROGALE

Borowik Mirosław

515-234-850

19

RZEPISKA

Sajewicz Jan

518-960-569

20

STARE BEREZOWO

Pietruczuk Iwona

661-065-324

21

TRYWIEŻA

Aleksiejczuk Anna

 

22

WASILKOWO

Niczyporuk- Szyło Taisa

697-075-445

23

WYGODA

Zieniuk Sławomir

696-931-991

24

ŁOZICE

Giercun Mirosława

85 685-30-00

25

TOPIŁO

Sawczuk Nina

85 685-31-84, 785-225-981

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-04-02

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data wprowadzenia: 2005-01-24

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2019-12-27

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2005-01-24