kontakty do sołtysów

Sołectwa

O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada Gminy w formie uchwały na zasadach określonych w statucie gminy. Podział gminy na sołectwa określa uchwała Nr V/23/90 Rady Gminy w Hajnówce z dnia 27 grudnia 1990 roku w sprawie podziału gminy na sołectwa.

Szczegółową organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa odrębny statut ustalony w formie uchwały Rady Gminy. Statut sołectwa określa w szczególności: :

  1. Nazwę i obszar działania sołectwa,
  2. Kompetencje i zakres działania sołectwa,
  3. Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej,
  4. Organizację i zakres działania organów sołectwa,
  5. Zarząd mieniem sołectwa,
  6. Zakres i formy kontroli oraz nadzór nad działalnością sołectwa.

Organami sołectwa są:

  1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
  2. Sołtys, jako organ wykonawczy,
  3. Rada Sołecka, jako organ opiniodawczo - doradczy.

Kadencja organów jednostki pomocniczej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada i Wójt Gminy na zasadach określonych w statutach poszczególnych sołectw.

Więcej informacji: Statut Gminy

 

Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się 25 sołectw, w których funkcję sołtysów w obecnej kadencji pełnią:

1.

Bielszczyzna

Janiuk Łukasz

Bielszczyzna 3

530858632

Maria Kot
Bogusława Lewczuk
Olga Łukaszuk

2.

Borek

Maciuka Ewa

Borek 4

502657881

Mikołaj Niestieruk
Adam Maciuka
Piotr Abramiuk
Sergiusz Oniszczuk

3.

Borysówka

Jakoniuk Jan

Borysówka 15

856863115

Maria Siekanowska
Barbara Oniszczuk
Anna Szarejko
Mikołaj Pawluczuk

4.

Chytra

Bazyli Gierman

Chytra 58

511983875

Aleksander Lewczuk
Ludmiła Juszczuk
Sergiusz Parfieniuk

5.

Czyżyki

Niczyporuk Władysław

Czyżyki 36

856864453
504229187

Włodzimierz Osipiuk
Jan Wasiluk
Anatol Woroniecki

6.

Dubicze Osoczne

Golonko Barbara

Dubicze Osoczne 75

601285390

Sergiusz Golonko
Aleksander Buraczyk
Andrzej Ostapczuk
Aleksander Nyszko
Dorota Karczewska

7.

Dubiny

Walenty Kondraciuk

Dubiny, ul. Główna 108

533322190

Jerzy Jarmoc
Aleksander Jurczuk
Walętyna Łęczycka

8.

Kotówka

Siegień Paulina

Kotówka 40

666845231

Mikołaj Prokopiuk
Mirosław Jarmoc
Roman Krutel

9.

Lipiny

Katarzyna Jakubowska

Lipiny 46 A

509221486

Adam Mieleszkiewicz
Joanna Jakubowska
Małgorzata Dobosz
Alina Łukaszewicz
Mikołaj Tyszko

10.

Łozice

Patejuk Roman

Łozice 2a

856853162

Włodzimierz Kiendyś
Anatol Patejuk
Tekla Patejuk

11.

Mochnate

Golonko Michał

Mochnate 11

798473852

Aleksy Treszczotko
Piotr Kuptel
Jan Selwesiuk
Eugeniusz Kalinowski
Jan Kot

12.

Nowoberezowo

Maria Chrościelewska

Nowoberezowo 7/9

514431436

Sławomir Biryłko
Witold Chruścielewski
Eugeniusz Romaniuk
Piotr Moroz
Danuta Jancewicz

13.

Nowokornino

Alina Woroniecka

Nowokornino 69

515683835

Marek Szwarc
Piotr Maksymiuk
Roman Świętochowski
Grażyna Marczuk
Tomasz Sawicki

14.

Nowosady

Stanisław Sokołowski

Nowosady 72

504166825

Anatol Siniakowicz
Grzegorz Skiepko
Andrzej Prokopczuk

15.

Orzeszkowo

Owerczuk Agnieszka

Orzeszkowo 86B

698295243

Paweł Kalinowski
Eugenia Nowicka
Jan Nowicki
Jan Wakuluk

16.

Pasieczniki Duże

Kraśko Jan

Pasieczniki Duże 25

856853196
510828395

Adam Kraśko
Aleksy Golonko
Włodzimierz Golonko
ndrzej Kuptel
Roman Golonko

17.

Postołowo

Daniluk Agnieszka

Sawiny Gród 24A

664905332

Maria Berk
Maria Komarewska
Władysław Łapiński

18.

Progale

Mirosław Borowik

Progale 14

515234850

Łukasz Borowik
Władysław Osipiuk
Elżbieta Germaniuk

19.

Puciska

Michalczuk Jarosław

Puciska 13

856832635
505364638

Jarosław Stachnowicz
Sergiusz Kuczyński
Włodzimierz Sapieżko
Jan Grunewski

20.

Rzepiska

Sajewicz Jan

Rzepiska 3

518960569

Lidia Łukianiuk
Irena Sajewicz
Danuta Sajewicz
Barbara Tomaszuk Spirydowicz

21.

Stare Berezowo

Charytoniuk Nadzieja

Stare Berezowo 155

856868889
692053375

Leon Pietruczuk
Maria Gierasimiuk
Władysław Romaniuk

22.

Topiło

Sawczuk Nina

Topiło 9

856853184
785225981

Jerzy Iwaniuk
Nina Sawczuk
Władysław Bobik
Grzegorz Czarnecki

23.

Trywieża

Sołowianiuk Konstanty

Trywieża 54

856815017
516334395

Mirosław Dawidziuk
Włodzimierz Gacuta
Sławomir Lewczuk

24.

Wasilkowo

NiczyporukSzyło Jan

Wasilkowo 1

856863101
663610033

Jarosław Frankowski
Małgorzata Niczyporuk Szyło
Marta Danilewska Korolko

25.

Wygoda

Sławomir Zieniuk

Wygoda 6

696931991

Sławomir Zieniuk
Konstanty Jałoza

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Data wytworzenia: 2016-10-07

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2005-01-24

Data modyfikacji: 2016-10-07

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2005-01-24