kontakty do sołtysów

Sołectwa

O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada Gminy w formie uchwały na zasadach określonych w statucie gminy. Podział gminy na sołectwa określa uchwała Nr V/23/90 Rady Gminy w Hajnówce z dnia 27 grudnia 1990 roku w sprawie podziału gminy na sołectwa.

Szczegółową organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa odrębny statut ustalony w formie uchwały Rady Gminy. Statut sołectwa określa w szczególności:

 1. Nazwę i obszar działania sołectwa,
 2. Kompetencje i zakres działania sołectwa,
 3. Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej,
 4. Organizację i zakres działania organów sołectwa,
 5. Zarząd mieniem sołectwa,
 6. Zakres i formy kontroli oraz nadzór nad działalnością sołectwa.

Organami sołectwa są:

 1. Zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy,
 2. Sołtys jako organ wykonawczy,
 3. Rada Sołecka jako organ opiniodawczo - doradczy.

Kadencja organów jednostki pomocniczej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje Rada i Wójt Gminy na zasadach określonych w statutach poszczególnych sołectw.

Więcej informacji: Statut Gminy

 

Na terenie Gminy Hajnówka znajduje się 25 sołectw, w których funkcję sołtysów w obecnej kadencji pełnią:

1.

 Bielszczyzna

Janiuk Łukasz

Bielszczyzna 3

530858632

 • Maria Kot
 • Bogusława Lewczuk
 • Olga Łukaszuk

2.

 Borek

Maciuka Ewa

Borek 4

502657881

 • Mikołaj Niestieruk
 • Adam Maciuka
 • Piotr Abramiuk
 • Sergiusz Oniszczuk

3.

 Borysówka

Jakoniuk Jan

Borysówka 15

856863115

 • Maria Siekanowska
 • Barbara Oniszczuk
 • Anna Szarejko
 • Mikołaj Pawluczuk

4.

 Chytra

Gierman Bazyli

Chytra 58

511983875

 • Aleksander Lewczuk
 • Ludmiła Juszczuk
 • Sergiusz Parfieniuk

5.

 Czyżyki

Niczyporuk Władysław

Czyżyki 36

856864453
504229187

 • Włodzimierz Osipiuk
 • Jan Wasiluk
 • Anatol Woroniecki

6.

 Dubicze    Osoczne

Golonko Barbara

Dubicze Osoczne 75

601285390

 • Sergiusz Golonko
 • Aleksander Buraczyk
 • Andrzej Ostapczuk
 • Aleksander Nyszko
 • Dorota Karczewska

7.

 Dubiny

Sacharczuk Grazyna

Dubiny,

ul. Główna 78

509610077

 • Jerzy Jarmoc
 • Aleksander Jurczuk
 • Walętyna Łęczycka

8.

 Kotówka

Siegień Paulina

Kotówka 40

666845231

 • Mikołaj Prokopiuk
 • Mirosław Jarmoc
 • Roman Krutel

9.

 Lipiny

Jakubowska Katarzyna

Lipiny 46 A

509221486

 • Adam Mieleszkiewicz
 • Joanna Jakubowska
 • Małgorzata Dobosz
 • Alina Łukaszewicz
 • Mikołaj Tyszko

10.

 Łozice

Patejuk Roman

Łozice 2a

856853162

 • Włodzimierz Kiendyś
 • Anatol Patejuk
 • Tekla Patejuk

11.

 Mochnate

Golonko Michał

Mochnate 11

798473852

 • Aleksy Treszczotko
 • Piotr Kuptel
 • Jan Selwesiuk
 • Eugeniusz Kalinowski
 • Jan Kot

12.

 Nowoberezowo

 Chrościelewska Maria

Nowoberezowo 7/9

514431436

 • Sławomir Biryłko
 • Witold Chruścielewski
 • Eugeniusz Romaniuk
 • Piotr Moroz
 • Danuta Jancewicz

13.

 Nowokornino

Woroniecka Alina

Nowokornino 69

515683835

 • Marek Szwarc
 • Piotr Maksymiuk
 • Roman Świętochowski
 • Grażyna Marczuk
 • Tomasz Sawicki

14.

 Nowosady

Sokołowski Stanisław

Nowosady 72

504166825

 • Anatol Siniakowicz
 • Grzegorz Skiepko
 • Andrzej Prokopczuk

15.

 Orzeszkowo

Owerczuk Agnieszka

Orzeszkowo 86B

698295243

 • Paweł Kalinowski
 • Eugenia Nowicka
 • Jan Nowicki
 • Jan Wakuluk

16.

 Pasieczniki  Duże

Kraśko Jan

Pasieczniki Duże 25

856853196
510828395

 • Adam Kraśko
 • Aleksy Golonko
 • Włodzimierz Golonko
 • ndrzej Kuptel
 • Roman Golonko

17.

 Postołowo

Daniluk Agnieszka

Sawiny Gród 24A

664905332

 • Maria Berk
 • Maria Komarewska
 • Władysław Łapiński

18.

 Progale

Borowik Mirosław

Progale 14

515234850

 • Łukasz Borowik
 • Władysław Osipiuk
 • Elżbieta Germaniuk

19.

 Puciska

Michalczuk Jarosław

Puciska 13

856832635
505364638

 • Jarosław Stachnowicz
 • Sergiusz Kuczyński
 • Włodzimierz Sapieżko
 • Jan Grunewski

20.

 Rzepiska

Sajewicz Jan

Rzepiska 3

518960569

 • Lidia Łukianiuk
 • Irena Sajewicz
 • Danuta Sajewicz
 • Barbara Tomaszuk Spirydowicz

21.

 Stare Berezowo

Charytoniuk Nadzieja

Stare Berezowo 155

856868889
692053375

 • Leon Pietruczuk
 • Maria Gierasimiuk
 • Władysław Romaniuk

22.

 Topiło

Sawczuk Nina

Topiło 9

856853184
785225981

 • Jerzy Iwaniuk
 • Nina Sawczuk
 • Władysław Bobik
 • Grzegorz Czarnecki

23.

 Trywieża

Sołowianiuk Konstanty

Trywieża 54

856815017
516334395

 • Mirosław Dawidziuk
 • Włodzimierz Gacuta
 • Sławomir Lewczuk

24.

 Wasilkowo

NiczyporukSzyło Jan

Wasilkowo 1

856863101
663610033

 • Jarosław Frankowski
 • Małgorzata Niczyporuk Szyło
 • Marta Danilewska Korolko

25.

 Wygoda

Zieniuk Sławomir

Wygoda 6

696931991

 • Sławomir Zieniuk
 • Konstanty Jałoza

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Data wytworzenia: 2016-10-07

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data wprowadzenia: 2005-01-24

Data modyfikacji: 2018-02-12

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2005-01-24