2020-12-29 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Referent ds. obsługi Rady i jej komisji oraz archiwum zakładowego w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Hajnówka

 Hajnówka, 29.12.2020r.

 Informacja o wynikach naboru

przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Hajnówka

 na stanowisko – referenta w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Hajnówka

  

         Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1282 ) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

 

Pani Taisa Własiuk.

 

Uzasadnienie:

Dokumenty na wyżej wymienione stanowisko złożyła 1 kandydatka.

Dokumentacja kandydatki spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru tj. analizy merytorycznej złożonych przez kandydatkę dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej propozycję zatrudnienia otrzymała Pani Taisa Własiuk zamieszkała w Hajnówce, która spełniała wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz oczekiwania związane z ww. stanowiskiem.

 

Wójt

mgr Lucyna Smoktunowicz

 


Hajnówka, dnia 22.12.2020r.

LISTA KANDYDATÓW

 SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 Referent  ds. obsługi Rady i jej komisji oraz archiwum zakładowego w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Hajnówka

nazwa stanowiska pracy

 

 

            Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 

Lp.     Imię i nazwisko      Miejsce zamieszkania

 1.   Taisa Własiuk        Hajnówka

 

 

Wójt

mgr Lucyna Smoktunowicz


WÓJT GMINY HAJNÓWKA

ogłasza

nabór na wolne stanowisko pracy :


Referent ds. obsługi Rady i jej komisji oraz archiwum zakładowego

w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Hajnówka

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. ma obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. staż pracy – minimum 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 1,5 roczny staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. posiada minimum prawa jazdy kat. B,
 7. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne,
 8. umiejętność współpracy z ludźmi, zdolność do szybkiego przedkładania projektów rozwiązań organizacyjnych przełożonym, wysoka kultura osobista, komunikatywność, sumienność w wykonywaniu obowiązków, przestrzeganie tajemnicy służbowej, terminowość i dokładność, umiejętność obsługi komputera.

 

Dobra znajomość następujących aktów prawnych: ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.); ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 j.t.), instrukcji archiwalnej ( Dz. U. z 2011r., nr 14, poz.67 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.10.2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji ( Dz. U. z 2019r. poz. 246), wraz ze wszystkimi obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi biurowych programów użytkowych, w tym: Microsoft Office.
 2. znajomość pracy biurowej.

 

 1. Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. (85) 682-25-00.

 

Stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na I piętrze budynku administracyjnego Urzędu, wyposażonym w meble i niezbędne urządzenia do pracy. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada natomiast windy do przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami. Praca wymagająca poruszania się na terenie budynku, poza budynkiem w granicach administracyjnych gminy Hajnówka oraz realizacji poleceń przełożonych do wyjazdu służbowego.

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Początek zatrudnienia : styczeń 2021r.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Hajnówka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

I. Zadania główne:

 1. zapewnienie organizacyjno-technicznej obsługi Rady Gminy oraz jej komisji,
 2. protokołowanie posiedzeń Rady i jej komisji,
 3. kompletowanie materiałów na obrady Rady Gminy,
 4. przygotowywanie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy z uwzględnieniem ustawowych terminów przedkładania informacji przez Wójta i jednostki organizacyjne Gminy,
 5. procedowanie przygotowania tekstów jednolitych uchwał,
 6. prowadzenie ewidencji uchwał Rady, wniosków i interpelacji radnych,
 7. prowadzenie niezbędnych rejestrów przewidzianych w instrukcji kancelaryjnej, w tym rejestru  przepisów prawa miejscowego,
 8. obsługa spotkań radnych z wyborcami,
 9. wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Europarlamentu, sejmiku wojewódzkiego, referendum oraz organów samorządu gminnego,
 10. przygotowanie i obsługa wyborów sołtysów,
 11. wykonywanie czynności organizacyjnych w zakresie funduszu sołeckiego,
 12. przekazywanie do realizacji wniosków do referatu inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami,
 13. prowadzenie  archiwum zakładowego , a w szczególności :
 1. współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania do przekazania  do archiwum  zakładowego dokumentacji,
 2. przyjmowanie w stanie uporządkowanym materiałów archiwalnych,  dokumentacji  nie archiwalnej  z poszczególnych  komórek organizacyjnych,
 3. przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie pełnej ewidencji,
 4. udostępnienie akt osobom upoważnionym,
 5. przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego,
 6. inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji nie archiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę,
 7. wykonywanie zadań koordynatora czynności kancelaryjnych tj. wykonywanie bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w referatach, a w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego załatwiania spraw i prowadzenia akt spraw,
 8. przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 9. przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
 1. wykonywanie czynności związanych z wyborami ławników sądowych,
 2. prowadzenie i aktualizacja rejestru instytucji kultury,
 3. przygotowywanie projektów Zarządzeń Wójta w sprawach objętych zakresem zadań stanowiska,
 4. realizowanie spraw dotyczących zadań zleconych gminy wynikających z innych ustaw.

 

II. Zadania pomocnicze:

 1. Prowadzenie spraw zastępstwa w czasie nieobecności pracownika Referatu,
 2. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy i Kierownika Referatu.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny - podanie,
 2. życiorys (CV)
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie uprawnień, zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o
 8.  korzystaniu z pełni praw publicznych (w załączeniu),
 9. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w załączeniu),
 10. oświadczenie o stanie zdrowia,
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (w załączeniu).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pokój Nr 32), pocztą elektroniczną na adres gmina@gmina-hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referenta ds. obsługi Rady Gminy i archiwum zakładowego w UG. Hajnówka” w terminie do dnia 21 grudnia 2020r. do godz.12:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Hajnówka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hajnówka: Strona główna / Nabór na wolne stanowiska pracy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka.

 

 

Wójt Gminy Hajnówka

 

Hajnówka, dnia 10 grudnia 2020r.

 

 

Wzory do pobrania i wykorzystania:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-12-10

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-12-30

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2020-12-10