2020-03-09 Nabór : Referent ds. społeczno-administracyjnych, spraw obronnych i obrony cywilnej Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka

 

Informacja o wynikach naboru

przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Hajnówka

na stanowisko – referenta ds. społeczno-administracyjnych, spraw obronnych i obrony cywilnej w Referacie Organizacyjnym

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1282 ) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

 

Pani Alina Nowicka.

 

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Uzyskała zadowalający wynik z rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykazała się wiedzą niezbędną do wykonywania pracy na stanowisku referenta w Referacie Organizacyjnym.

 

 

Hajnówka, 16.03.2020r.

Wójt

mgr Lucyna Smoktunowicz

 


Hajnówka, dnia 09.03.2020r.


LISTA KANDYDATÓW

 SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 Referent  ds. społeczno-administracyjnych, spraw obronnych i obrony cywilnej

nazwa stanowiska pracy

 

 

           Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 

Lp.                             Imię i nazwisko                      Miejsce zamieszkania

 1.                             Alina Nowicka                                    Orzeszkowo

 

 

Wójt

 

mgr Lucyna Smoktunowicz

 

 

                                 


WÓJT GMINY HAJNÓWKA

ogłasza

nabór na wolne stanowisko pracy :


Referent ds. społeczno-administracyjnych, spraw obronnych i obrony cywilnej

Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. ma obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie: wyższe pełne stacjonarne,
 3. staż pracy – minimum 2 lata w administracji samorządowej lub rządowej.
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. posiadanie minimum prawa jazdy kat. B
 7. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne,
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią, posiada umiejętność współpracy z ludźmi w tym z interesantami, zdolność do szybkiego przedkładania projektów rozwiązań organizacyjnych przełożonym, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dokładność.
 9. dobra znajomość następujących przepisów: ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2018r. poz. 2096); ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 poz. 506 j.t.), ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1397 z późn. zm.), ustawy z dnia 6.08.2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 653 z późn. zm.), ustawa z dnia 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1541) wraz ze wszystkimi obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi komputera i programów użytkowych,
 2. znajomość pracy biurowej.

 

 1. Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. (85) 682-25-00.

 

Stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na I piętrze budynku administracyjnego Urzędu, wyposażonym w meble i niezbędne urządzenia do pracy. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada natomiast windy do przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami. Praca wymagająca poruszania się na terenie budynku, poza budynkiem w granicach administracyjnych gminy Hajnówka oraz realizacji poleceń przełożonych do wyjazdu służbowego.

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Początek zatrudnienia : marzec 2020r.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Hajnówka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. W zakresie spraw ogólnych:
 1. Wykonywanie uchwał Rady Gminy oraz realizacja wniosków Komisji Rady w zakresie realizowanych zadań.
 2. Opracowywanie materiałów do uchwalenia budżetu oraz sprawozdań z realizacji budżetu w zakresie realizowanych zadań niezbędnych dla Rady Gminy.
 3. Przestrzeganie przepisów bhp i p/poż.
 4. Podejmowanie działań na rzecz poprawy obsługi interesantów, doskonalenie metod i form pracy urzędu.
 5. Przestrzeganie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Hajnówka.
 6. Przestrzeganie zasad wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 7. Przestrzeganie zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
 8. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski dotyczące udzielenia informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw.
 9. Przekazywanie pracownikowi prowadzącemu BIP informacji niezbędnych do ich zamieszczenia.
 10. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski wnoszone do Urzędu Gminy w zakresie prowadzonych spraw.

 

 1. Realizacja zadań wynikających z przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 2. Realizacja zadań wynikających z przepisów o obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. Wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa,
 4. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej wynikających z aktualnych przepisów prawa,
 5. Rejestrowanie i przechowywanie dokumentów niejawnych na podstawie obowiązujących przepisów,
 6. Udzielanie i cofanie pozwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych,
 7. Prowadzenie spraw związanych z działalnością socjalną Urzędu,
 8. Rozpatrywanie petycji, postulatów i inicjatyw obywatelskich,
 9. Udostępnianie informacji w sprawach publicznych na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej,
 10. Realizacja zadań z zakresu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy i Kierownika Referatu.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (curriculum vitae),
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata zawierającego klauzulę :„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781 z późń. zm.), ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1282 t.j.) ”.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pokój Nr 32), pocztą elektroniczną na adres gmina@gmina-hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referenta ds. społeczno-administracyjnych w UG. Hajnówka” w terminie do dnia

09 marca 2020r. do godz.12:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Hajnówka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hajnówka Strona główna / Nabór na wolne stanowiska pracy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka.

 

Wójt Gminy Hajnówka

mgr Lucyna Smoktunowicz

Hajnówka, dnia 25 luty 2020r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2020-02-25

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-03-20

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2020-02-25