2021-02-09 - Informacja o wynikach naboru - Nabór na wolne stanowisko pracy : Referent ds. kancelaryjnych i promocji Gminy

 Informacja o wynikach naboru

przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Hajnówka

 na stanowisko – Referenta ds. kancelaryjnych i promocji Gminy

w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Hajnówka

 

 

 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1282 ) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

 

Pani Paulina Siegień.

 

 

Uzasadnienie:

Dokumenty na wyżej wymienione stanowisko złożyło 4 kandydatów.

Dokumentacja 2 kandydatów spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru tj. analizy merytorycznej złożonych przez kandydatów dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej propozycję zatrudnienia otrzymała Pani Paulina Siegień zamieszkała w Kotówce, która spełniała wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz oczekiwania związane z ww. stanowiskiem.

 

 

Hajnówka, 19.02.2021r.

 

Wójt

mgr Lucyna Smoktunowicz


LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

REFERENT ds. KANCELARYJNYCH I PROMOCJI GMINY

nazwa stanowiska pracy

 

             Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 

Lp.    Imię i nazwisko     Miejsce zamieszkania

 1. Paulina Siegień - zam. Kotówka
 2. Patrycja Pac - zam. Bielsk Podlaski

 

 

Hajnówka, dnia 9 lutego 2021r.

 WÓJT

 mgr Lucyna Smoktunowicz

 

 


WÓJT GMINY HAJNÓWKA

ogłasza

nabór na wolne stanowisko pracy :


Referent ds. kancelaryjnych i promocji Gminy

w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Hajnówka

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. ma obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie: wyższe lub średnie,
 3. staż pracy – minimum 5 lat w tym co najmniej 1 rok w administracji samorządowej lub rządowej.
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. posiadanie minimum prawa jazdy kat. B
 7. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne,
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią, posiada umiejętność współpracy z ludźmi w tym z interesantami, zdolność do szybkiego przedkładania projektów rozwiązań organizacyjnych przełożonym, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dokładność.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. dobra znajomość następujących przepisów: ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.); ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 j.t.), ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1320), ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282); Statut Gminy wraz ze wszystkimi obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi.
 2. umiejętność obsługi komputera i programów użytkowych,
 3. znajomość pracy biurowej.

 

 1. Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. (85) 682-25-00.

 

Stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na I piętrze budynku administracyjnego Urzędu, wyposażonym w meble i niezbędne urządzenia do pracy. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada natomiast windy do przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami. Praca wymagająca poruszania się na terenie budynku, poza budynkiem w granicach administracyjnych gminy Hajnówka oraz realizacji poleceń przełożonych do wyjazdu służbowego.

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Początek zatrudnienia : marzec 2021r.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Hajnówka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. obsługa sekretariatu Wójta Gminy i promocja Gminy,
 2. obsługa organizacyjno-techniczna przyjęć interesantów przez Wójta i Sekretarza,
 3. umawianie i prowadzenie terminarza spotkań kadry kierowniczej,
 4. przygotowywanie pomieszczeń, obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza,
 5. prowadzenie rejestru i wykonywanie czynności techniczno-usługowych umożliwiających Wójtowi realizację funkcji reprezentacyjnych,
 6. przygotowanie Wójtowi Gminy okresowych sprawozdań o realizacji zadań wykonywanych w okresie między sesjami,
 7. udzielanie informacji interesantom, kierowanie ich do odpowiednich stanowisk pracy,
 8. zapewnienie sprawnej obsługi telefonicznej, faksowej,
 9. obsługa poczty elektronicznej i platformy ePUAP,
 10. obsługa kancelaryjna urzędu w zakresie przyjmowania i wysyłania korespondencji,
 11. przekazywanie pism wg właściwości miejscowej i rzeczowej - mylnie skierowanych do Urzędu Gminy
 12. zamawianie, ewidencjonowanie i rozprowadzanie stempli i pieczęci, aktualizowanie tablic informacyjnych Urzędu, sygnowanie pism urzędowych wywieszanych na tablicach,
 13. prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy (lista obecności, książka wyjść służbowych, prywatnych itp.)
 14. ewidencjonowanie czasu pracy i urlopu pracowników zgodnie z Kodeksem pracy i Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 15. prowadzenie rejestru wydania kluczy w urzędzie,
 16. organizowanie szkoleń zleconych przez Wójta,
 17. prowadzenie rejestru szkoleń pracowników oraz delegacji służbowych,
 18. prowadzenie rejestru umów zawartych w Urzędzie Gminy Hajnówka,
 19. prowadzenie dokumentacji związanej z członkostwem gminy w związkach międzygminnych i stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego,
 20. opisywanie rachunków i faktur w zakresie prowadzonych czynności,
 21. przygotowanie informacji o podejmowanych działaniach i przedsięwzięciach dotyczących społeczności lokalnej i przesyłanie w wersji elektronicznej do publikacji na stronie internetowej Gminy i do lokalnej prasy,
 22. promocja gminy, w tym: przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych do publikacji,
 23. prowadzenie spraw z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki w tym dokonywanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim,
 24. koordynacja działań oraz współpraca z GCK w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
 25. wynajem świetlic,
 26. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia należących do zadań własnych gminy,
 27. przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu za rok poprzedni,
 28. przygotowywanie projektów Zarządzeń Wójta w sprawach objętych zakresem zadań stanowiska,
 29. realizowanie spraw dotyczących zadań zleconych gminy wynikających z innych ustaw oraz zadań wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy,
 30. współdziałanie z Polską Pocztą w zakresie spraw związanych z wysyłaniem i odbiorem korespondencji Urzędu Gminy,
 31. współpraca z mediami w zakresie promocji Gminy,
 32. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy i Kierownika Referatu.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (curriculum vitae),
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego,
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata zawierającego klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781 z późń. zm.), ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1282 t.j.) ”.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pokój Nr 32), pocztą elektroniczną na adres gmina@gmina-hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Oferta pracy w  naborze na stanowisko Referenta ds. kancelaryjnych i promocji gminy w UG. Hajnówka” w terminie do dnia 08 luty 2021r. do godz.12:00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Hajnówka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hajnówka à Strona główna / Nabór na wolne stanowiska pracy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka.

 

 

Wójt Gminy Hajnówka

mgr Lucyna Smoktunowicz

 

Hajnówka, dnia 26 stycznia 2021r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2021-01-26

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2021-02-23

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2021-01-26