Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycji Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

WÓJT   GMINY  HAJNÓWKA

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko pracy :

inspektor

w Referacie Inwestycji Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. ma obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie: wyższe geodezyjne lub gospodarka nieruchomościami lub gospodarka przestrzenna.
 3. staż pracy  - preferowany staż pracy w administracji.,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. posiadanie minimum prawa jazdy kat. B
 7. nie była  prawomocnie skazana za  przestępstwa umyślne,
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią, posiada umiejętność współpracy z ludźmi w tym z interesantami, zdolność do szybkiego przedkładania projektów rozwiązań organizacyjnych przełożonym, komunikatywność, wysoka kultura osobista , dokładność.
 9. dobra znajomość następujących przepisów:

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017., poz.1257z poźn.zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2018r., poz. 994 t.j..), ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018r. poz. 121 t.j.)ustawy z dnia 20 lipca 1990r. o zaliczaniu okresów pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. ( Dz.U. Nr 54 poz. 301), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego(t.j.  Dz.U. z 2017r. poz. 2196) ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. Nr 166, poz.1612 z pożń.zm.) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U z 2017r. poz. 1073 z późń.zm.)

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność obsługi komputera i programów użytkowych
 2. znajomość pracy biurowej

 

 1. Warunki pracy:
  Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1 , 17-200 Hajnówka, tel. (85) 682-25-00

Stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na piętrze budynku administracyjnym Urzędu, wyposażonym w meble i urządzenia. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych nie posiada jednak windy do przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami. Praca wymagająca poruszania się na terenie budynku oraz poza budynkiem w granicach administracyjnych gminy Hajnówka oraz realizacji poleceń wyjazdu służbowego.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Początek zatrudnienia : sierpień 2018r.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Hajnówka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

zadania  główne:

W zakresie gospodarowania nieruchomościami gruntowymi:

 1. prowadzenie rejestru gminnego zasobu nieruchomości,
 2. przygotowywanie dokumentacji na sprzedaż, dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste i użyczenie nieruchomości stanowiących mienie gminne,
 3. prowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania nieruchomości przekazanych w dzierżawę, najem lub użyczenie,
 4. organizowanie przetargów na dzierżawę i zbycie nieruchomości gminnych,
 5. współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 6. wywłaszczenie nieruchomości,
 7. prowadzenie spraw należących do kompetencji gminy wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017r. poz.2101), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r,o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121) oraz aktów wykonawczych do tych ustaw:
  1. wykonywanie czynności związanych z nadawaniem numeracji nieruchomości,
  2. wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
  3. realizacja zadań związanych z podziałem nieruchomości,
  4. prowadzenie spraw związanych wznawianiem granic nieruchomości gminnych,
  5. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem map geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań rozgraniczeniowych i inwestycyjnych prowadzonych przez gminę,
  6. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i aktualizacją ksiąg wieczystych nieruchomości gminnych.
 8. Prowadzenie spraw należących do kompetencji gminy wynikających z przepisów o scaleniu i wymianie gruntów,
 9. Realizacja zadań z zakresu narodowych spisów powszechnych ludności i mieszkańców oraz spisów rolnych należących do kompetencji organów gminy w ramach zadań własnych i zleconych oraz współpraca w tym zakresie z Urzędem Statystycznym.
 10. Przygotowywanie wniosków o komunalizację mienia Skarbu Państwa.
 11. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulicom, placom lub innym terenowym obiektom publicznym.

W zakresie rolnictwa:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu produkcji rolnej i zwierzęcej,
 2. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony roślin,
 3. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
 4. Współpraca z zarządem gminnej spółki wodnej,
 5. Prowadzenie spraw związanych z szacowaniem klęsk żywiołowych w rolnictwie,
 6. Współpraca z kołami łowieckimi, w tym opiniowanie rocznych planów łowieckich,
 7. Przygotowywanie zaświadczeń o pracy na gospodarstwie rolnym.
 8. Prowadzenie dokumentacji niezbędnej do poświadczenia przez Wójta Gminy oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
 9. Prowadzenie czynności wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r.o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.

W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:
  1. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do sporządzania oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
  2. Przedkładanie studium do zaopiniowania jednostkom, o których mowa w ustawie
  3. Przygotowywanie dokumentów i aktów prawnych w sprawie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
  4. Zamieszczanie ogłoszeń o przystąpieniu do opracowania lub zmiany planu,
  5. Wykładanie projektu studium lub planu do publicznego wglądu,
  6. Przyjmowanie uwag do projektu studium oraz protestów i zarzutów właścicieli nieruchomości do projektu planu,
  7. Przygotowywanie Wójtowi analiz zasadności zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
  8. prowadzenie aktualnego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami,
  9. przekazywanie wojewodzie i staroście kopii uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
  10. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku w zakresie prowadzonych spraw – zgodnie z ustawą z dnia 01 października 2008r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Zadania pomocnicze:

Załatwianie spraw związanych z realizacją zadań głównych w tym przyjmowanie wniosków od interesantów.

 

6.Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. życiorys (curriculum vitae)
 3. kserokopie świadectw pracy
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 5. kserokopie zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach
 6. oryginał kwestionariusza osobowego
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata zawierającego klauzulę : „Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000), ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.  z 2016r. poz.902 z późn.zm.)”,   

.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie  Urzędu Gminy (pokój Nr 32)  pocztą elektroniczną na adres gmina@gmina-hajnowka.pl ,w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Gminy Hajnówka  ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko-inspektor”  w terminie do dnia 27 lipca 2018r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Hajnówka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hajnówka /Tablica ogłoszeń / Informacje bieżące / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka.

Wójt Gminy Hajnówka

mgr Lucyna Smoktunowicz

 

 Hajnówka, dnia 12 lipca 2018r.                                           

 

Załączniki:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Kierownik Referatu Organizacyjnego - Krystyna Siekan

Data wytworzenia: 2018-07-12

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2018-07-13

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2018-07-13