Nabór na stanowisko pracy : referent w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami 


WÓJT GMINY HAJNÓWKA

ogłasza

 

nabór na wolne stanowisko pracy :
referent

w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. ma obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie: wskazane wyższe dzienne w zakresie architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej lub ukończone studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki, gospodarki przestrzennej. Dopuszcza się inne wykształcenie inżynierskie.
 3. staż pracy - wskazany co najmniej 2-letni staż pracy w tym w administracji samorządowej lub rządowej.
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. posiadanie minimum prawa jazdy kat. B
 7. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne,
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią, posiada umiejętność współpracy z ludźmi w tym z interesantami, zdolność do szybkiego przedkładania projektów rozwiązań organizacyjnych przełożonym, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dokładność.
 9. dobra znajomość następujących przepisów: ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2018r. poz. 2096); ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 poz. 506 j.t.), ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2019 poz.1186 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) wraz ze wszystkimi obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność obsługi komputera i programów użytkowych,
 2. znajomość pracy biurowej.

 1. Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. (85) 682-25-00.

 

Stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na I piętrze budynku administracyjnego Urzędu, wyposażonym w meble i niezbędne urządzenia do pracy. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada natomiast windy do przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami. Praca wymagająca poruszania się na terenie budynku, poza budynkiem w granicach administracyjnych gminy Hajnówka oraz realizacji poleceń przełożonych do wyjazdu służbowego.

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Początek zatrudnienia : luty 2020r.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Hajnówka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: zadania główne:
 • W zakresie spraw ogólnych:
 1. Wykonywanie uchwał Rady Gminy oraz realizacja wniosków Komisji Rady w zakresie realizowanych zadań.
 2. Opracowywanie materiałów do uchwalenia budżetu oraz sprawozdań z realizacji budżetu, informacji, analiz i innych materiałów w zakresie realizowanych zadań niezbędnych dla Rady Gminy.
 3. Przestrzeganie przepisów bhp i p/poż.
 4. Podejmowanie działań na rzecz poprawy obsługi interesantów, doskonalenie metod i form pracy urzędu.
 5. Przestrzeganie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Hajnówka.
 6. Przestrzeganie zasad wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 7. Realizowanie zadań z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.
 8. Przestrzeganie zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
 9. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski dotyczące udzielenia informacji publicznej w zakresie prowadzonych spraw.
 10. Przekazywanie pracownikowi prowadzącemu BIP informacji niezbędnych do ich zamieszczenia.
 11. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski wnoszone do Urzędu Gminy w zakresie prowadzonych spraw.

 

 • W zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) a w szczególności:

 1. przygotowywanie materiałów oraz prowadzenie postępowania zmierzającego do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. sporządzania opinii dotyczących projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów planów zagospodarowania przestrzennego innych jednostek samorządu terytorialnego,
 3. przygotowanie projektów zaświadczeń, wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka.
 4. prowadzenie rejestru planów miejscowych, wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanych oraz przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących,
 5. dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych oraz przekazywanie Radzie Gminy wyników analizy,
 6. przekazywanie właściwym organom kopii uchwalonego studium lub planu miejscowego,
 7. prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
 8. prowadzenie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 9. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym oraz przekazywanie w ustawowym terminie kopii tych decyzji, właściwym organom,
 10. prowadzenie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o warunkach zabudowy,
 11. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

 • W zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) a w szczególności:

 1. wykonywanie czynności kancelaryjno – technicznych związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 2. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku w zakresie prowadzonych spraw – zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.)

 

 • Przygotowanie, realizacja i nadzór nad prowadzeniem inwestycji gminnych i remontów w zakresie: urządzeń infrastruktury technicznej, dróg i obiektów użyteczności publicznych między innymi:
 1. przygotowanie dokumentacji projektowych,
 2. kontrola realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
 3. organizowanie odbiorów częściowych i końcowych zadań inwestycyjnych i remontowych,

 

 • Prowadzenie spraw związanych z zakresu utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej w tym: książek obiektów i przeglądów okresowych.

 

 • Współdziałanie z jednostkami zarządzającymi drogami wojewódzkimi i powiatowymi w zakresie przebudowy i utrzymania tych dróg.

 

 • Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

 

 • Sprawdzanie faktur i rachunków pod względem merytorycznym w zakresie prowadzonych spraw.

 

 1. W zakresie obsługi gospodarczej urzędu:
 2. utrzymanie w należytym stanie technicznym pojazdów samochodowych i maszyn stanowiących własność gminy, w tym wykonywanie napraw i remontów,
 3. rozliczanie zużycia paliwa i materiałów eksploatacyjnych,
 4. współdziałanie z referatami w zakresie ubezpieczenia środków transportu będących w dyspozycji Urzędu,
 5. organizowanie przeglądów okresowych oraz remontów kapitalnych taboru samochodowego,
 6. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy i Kierownika Referatu.

 

 1. Zadania pomocnicze:

Załatwianie spraw związanych z realizacją zadań głównych w tym przyjmowanie wniosków od interesantów.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (curriculum vitae),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oryginał kwestionariusza osobowego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata zawierającego klauzulę :„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781 z późń. zm.), ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1282 t.j.) ”.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pokój Nr 32), pocztą elektroniczną na adres gmina@gmina-hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko-referent” w terminie do dnia 31 stycznia 2020r. do godz.12:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Hajnówka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hajnówka à Strona główna / Tablica ogloszeń / Nabór na wolne stanowiska pracy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka.

 

 

Wójt Gminy Hajnówka

mgr Lucyna Smoktunowicz

 

Hajnówka, dnia 15 stycznia 2020r.

 

 

Ogłoszenie o naborze

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami

Data wytworzenia: 2020-01-15

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-02-11

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2020-01-15