Nabór na wolne stanowisko pracy : referent w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki GruntamiWÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

o g ł a s z a

 

nabór na wolne stanowisko pracy :

referent

w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • ma obywatelstwo polskie
 • wykształcenie: wyższe, ewentualnie średnie z ukończonym studium policealnym lub zawodowym,
 • staż pracy - wskazany co najmniej jednoroczny staż pracy w tym wskazane w administracji samorządowej lub rządowej.
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • posiadanie minimum prawa jazdy kat. B
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią, posiada umiejętność współpracy z ludźmi w tym z interesantami, zdolność do szybkiego przedkładania projektów rozwiązań organizacyjnych przełożonym, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dokładność.
 • dobra znajomość następujących przepisów: ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2018r. poz. 2096); ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 j.t.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019r poz. 2010 z późn. zm.),   ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701 z późn. zm.), ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2019r. poz. 122 z późn. zm.) wraz ze wszystkimi obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność obsługi komputera i programów użytkowych,
 • znajomość pracy biurowej.

 

 1. Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. (85) 682-25-00

 

Stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na I piętrze budynku administracyjnego Urzędu, wyposażonym w meble i niezbędne  urządzenia do pracy. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada natomiast windy do przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami. Praca wymagająca poruszania się na terenie budynku , poza budynkiem w granicach administracyjnych gminy Hajnówka oraz realizacji poleceń przełożonych do wyjazdu służbowego.

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Początek zatrudnienia : marzec 2020r.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Hajnówka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

Zadania główne:

 • W zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) a w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy lub zmian wynikających z tej ustawy a w szczególności:
 2. regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
 3. uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców i od pojemników.
 4. uchwały w sprawie górnych stawek opłat za odbiór odpadów,
 5. uchwały w sprawie sposobu obliczania opłaty za odbiór odpadów z terenu nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej.
 6. opracowywanie projektów wzorów deklaracji o wysokości wpłaty za odbiór odpadów i ich weryfikacja,
 7. prowadzenie rejestru złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości,
 8. opracowywanie projektów oraz prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli obowiązków wynikających z ustawy,
 9. przygotowywanie projektów decyzji na odbiór odpadów osobom, które nie mają złożonych deklaracji,
 10. prowadzenie ewidencji nieruchomości zamieszkałych, na których wytwarzane są odpady,
 11. prowadzenie ewidencji nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
 12. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem PSZOK,
 13. kontrolowanie prawidłowości gospodarowania odpadami przez podmiot który został wybrany w drodze przetargu,
 14. weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniu kwartalnym składanym przez przedsiębiorców dotyczącym:
 15. informacji o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych,
 16. informacji o sposobie zagospodarowania nieczystości ciekłych,
 17. liczby właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe,
 18. masa poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposób ich zagospodarowania,
 19. masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
 20. liczba właścicieli ( z wykazem), którzy gromadzą odpady niezgodnie z regulaminem,
 21. liczba właścicieli, od których odebrano odpady.
 22. sporządzanie rocznych sprawozdań związanych z gospodarką odpadami,
 23. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
 24. coroczna analiza kosztów poniesionych w związku z odbiorem, odzyskaniem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych,
 25. prowadzenie systemu informatycznego związanego z gospodarką odpadami,
 26. egzekwowania wymagań w zakresie czystości i porządku wobec właścicieli nieruchomości,
 27. egzekwowanie od właścicieli nieruchomości obowiązku zapewnienia urządzeń do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości,
 28. realizacja zadań z zakresu częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości,
 29. realizacja zadań wynikających z uchwały rady gminy a związanych z obowiązkami osób utrzymujących zwierzęta domowe,
 30. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz kontrola ich stanu, a także sposobu usuwania ścieków,
 31. prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontrola częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,
 32. sporządzanie innych sprawozdań związanych z realizowanym zakresem czynności.

 

 • W zakresie ustawy o odpadach

Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach Dz. U. 2019 poz. 701 z późn.zm.) a w szczególności:

 1. realizacja zadań Gminy Hajnówka wynikających z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego,
 2. przygotowanie dokumentacji w zakresie wydawania zezwolenia na odbieranie odpadów z terenu gminy,
 3. prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na odbieranie odpadów.

 

 • W zakresie ustawy o ochronie zwierząt

Realizacja zadań Gminy Hajnówka w zakresie ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r. poz. 122 z późn. zm.) w szczególności:

 1. przygotowywanie do uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 2. realizacja zadań wynikająca z przyjętego przez Radę Gminy programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 3. kontrola realizacji umów w zakresie odławiania i utrzymywania bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt.

 

 • Organizacja pracy społecznie użytecznej dla osób kierowanych przez Sąd.
 • Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozliczaniem kart drogowych i paliwa pojazdów służbowych gminy Hajnówka.
 • W zakresie obsługi gospodarczej urzędu:
  1. utrzymanie w należytym stanie technicznym pojazdów samochodowych i maszyn stanowiących własność gminy, w tym wykonywanie napraw i remontów,
  2. rozliczanie zużycia paliwa i materiałów eksploatacyjnych,
  3. współdziałanie z referatami w zakresie ubezpieczenia środków transportu będących w dyspozycji Urzędu,
  4. organizowanie przeglądów okresowych oraz remontów kapitalnych taboru samochodowego,
  5. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy i Kierownika Referatu.

 

 • Zadania pomocnicze:

Załatwianie spraw związanych z realizacją zadań głównych w tym przyjmowanie wniosków od interesantów.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (curriculum vitae),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • oryginał kwestionariusza osobowego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata zawierającego klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781 z późń. zm.), ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1282 t.j.) ”.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pokój Nr 32), pocztą elektroniczną na adres gmina@gmina-hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko-referent d/s gospodarki odpadami” w terminie do dnia 31 stycznia 2020r. do godz.15:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Hajnówka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hajnówka / Tablica ogłoszeń / Nabór na wolne stanowisko pracy / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka.

 

 Wójt Gminy Hajnówka

mgr Lucyna Smoktunowicz

 

Hajnówka, dnia 16 stycznia 2020r.

 

Ogłoszenie o naborze

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami

Data wytworzenia: 2020-01-16

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-02-19

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2020-01-16