KOMISJE RADY

Rada gminy może powoływać ze swojego grona stałe komisje do określonych zadań, określających przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
Pracami komisji kieruje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, wybierani przez członków komisji.
Do zadań komisji stałych należy: występowanie z inicjatywa uchwałodawczą, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady gminy, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę gminy lub inne komisje. Komisje stałe pracują zgodnie z planem pracy przedkładanym radzie gminy oraz składają jej sprawozdanie ze swej działalności w ciągu roku.


KOMISJA REWIZYJNA

Regulamin Komisji Rewizyjnej

zakres kompetencji:
Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych i w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących.
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi. Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez radę gminy. Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący. Przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji wybiera rada gminy.

 1. Mikołaj Żmieńko - Przewodniczący Komisji
 2. Halina Stepaniuk - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Mikołaj Golonko - Sekretarz
 4. Monika Skiepko - Członek

KOMISJA ROLNICTWA, FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Do zakresu działania Komisji należy opiniowanie problematyki dotyczącej w szczególności:
1. projektów uchwał w sprawie budżetu gminy oraz sprawozdań z działalności finansowej gminy,
2. projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych,
3. projektów uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących w szczególności:
   a/ określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ,
   b/ zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,
   c/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku Budżetowym,
  d/ zobowiązań w zakresie podejmowanej inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,
4. drogownictwa,
5. zaopatrzenia w wodę i kanalizację, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,
6. gminnych obiektów użyteczności publicznej i administracyjnych,
7. rolnictwa na terenie gminy,
8. uchwalania programów gospodarczych i promocji gminy,
9. ochrony przeciwpożarowej,
10. projektów uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, powiatowej i wojewódzkiej na podstawie porozumienia z organami tej administracji,
11. projektów uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami,
12. współpracy ze społeczeństwem loklanym i regionalnym innych państw,
13. projektów uchwał w sprawach : herbu, nazw ulic,
14. komunalnych zasobów mieszkaniowych,
15. przestrzegania prawa i porządku publicznego,
16. współpracy z radami sołeckimi,
17. działalności gospodarczej i handlowej na terenie gminy,
18. zagospodarowania przestrzennego gminy.

 1. Walentyna Biryłko - Przewodniczący Komisji
 2. Mariusz Sokół - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Irena Dzikowska - Sekretarz
 4. Konstanty Sołowianiuk - Członek
 5. Tomasz Ackiewicz - Członek

KOMISJA OPIEKI SPOŁECZNEJ, KULTURY, OŚWIATY I OCHRONY ŚRODOWISKA

Do zakresu działania Komisji Opieki Społecznej, Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska należy opiniowanie problematyki dotyczącej w szczególności:
1. edukacji publicznej,
2. kultury w tym biblioteki gminnej,
3. ochrony dóbr kultury,
4. kultury fizycznej, sportu i turystyki,
5. ochrony zdrowia,
6. pomocy społecznej i spraw socjalnych,
7. funkcjonowania szkolnictwa na terenie gminy,
8. utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych , wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych,
9. ochrony środowiska i przyrody,
10. patologii społecznej,
11. wspierania i upowszechniania idei i samorządowej,
12. projektu budżetu i sprawozdań z jego realizacji w zakresie spraw należących do zakresu działania komisji.

 1. Wiktor Grygoruk - Przewodniczący Komisji
 2. Grażyna Sacharczuk - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Michał Janowski - Sekretarz
 4. Michał Owerczuk - Członek
 5. Włodzimierz Golonko - Członek

POZOSTAŁE KOMISJE

Rada gminy ze swego grona może powołać doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2005-01-24

Data modyfikacji: 2016-03-01

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2005-01-24