Rada Gminy

 W skład Rady Gminy w kadencji 2018 r. - 2023 r. wchodzą następujący radni:

 

Przewodniczący Rady Gminy 

KOT Jarosław

Wiceprzewodnicząca

BIRYŁKO Walentyna

Wiceprzewodniczący

GOLONKO Mikołaj

 

GRYGORUK Wiktor

JAKUBOWSKA Katarzyna

JANOWSKI Michał

KRAŚKO Jan

OWERCZUK Michał

SKIEPKO Anatol

SKIEPKO Monika

SOKÓŁ Mariusz Aron

STEPANIUK Helena

TRESZCZOTKO Łukasz

WORONIECKA Alina

ŻMIEŃKO Mikołaj

 

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW przez Przewodniczącego Rady Gminy Hajnówka

odbywa się w każdy poniedziałek o godz. 15:05

w pokoju nr 36 w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A.Zina 1, 17-200 Hajnówka

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Jakubowska Katarzyna
 2. Kraśko Jan
 3. Owerczuk Michał
 4. Skiepko Anatol

Komisja Rolnictwa, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Biryłko Walentyna
 2. Golonko Mikołaj
 3. Skiepko Monika
 4. Treszczotko Lukasz
 5. Żmienko Mikołaj

Komisja Opieki Społecznej, Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska:

 1. Grygoruk Wiktor
 2. Janowski Michał
 3. Sokół Mariusz
 4. Stepaniuk Helena
 5. Woroniecka Alina

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Hajnówka

 1. Grygoruk Wiktor
 2. Janowski Michał
 3. Skiepko Anatol
 4. Sokół Mariusz
 5. Żmieńko Mikołaj

 

RADA GMINY

Rada Gminy jest organem wieloosobowym, którego skład osobowy jest ustalony w drodze wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Kadencja rady trwa cztery lata. Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Rada gminy rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie i miejscu podawana jest do wiadomości publicznej. Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesję. Organizowanie pracy rady i zwoływanie obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę uchwały przechowuje się w urzędzie gminy, które ewidencjonuje się w rejestrze. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.
Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy (zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym):

 1. uchwalanie Statutu Gminy,
 2. ustalenie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działalności, przyjmowanie sprawozdań z jego  działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy – na wniosek Wójta,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu, podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi z tego tytułu,
 5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat określonych w ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
 • określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności za zgodą Rady Gminy,
 • emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,
 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy,
 • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni, rozwiązywania i występowania z nich,
 • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,
 • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym.
 1. określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
 3. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 6. nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 8. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

 

W dniu20 listopada 2018 r. odbyła się I sesja nowo wybranej Rady Gminy Hajnówka. Uroczystego wręczenia nowym radnym zaświadczeń o wyborze dokonała Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej p. Alina Nowicka. Otwarcia obrad I sesji rady dokonał p. Mikołaj Żmieńko najstarszy wiekiem radny, który otworzył i przewodniczył obradom do czasu wyboru nowego przewodniczącego rady. Następnie wszyscy radni złożyli ślubowanie o treści: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji

Data wytworzenia: 2018-11-21

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data wprowadzenia: 2005-01-24

Data modyfikacji: 2021-12-03

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2005-01-24