RADA GMINY

Regulamin Rady Gminy Hajnówka

Rada Gminy jest organem wieloosobowym, którego skład osobowy jest ustalony w drodze wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Kadencja rady trwa cztery lata. Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Rada gminy rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie i miejscu podawana jest do wiadomości publicznej. Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesję. Organizowanie pracy rady i zwoływanie obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę uchwały przechowuje się w urzędzie gminy, które ewidencjonuje się w rejestrze. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.
Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy (zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym):

 1. uchwalanie Statutu Gminy,
 2. ustalenie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działalności, przyjmowanie sprawozdań z jego  działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy – na wniosek Wójta,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu, podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi z tego tytułu,
 5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat określonych w ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
 • określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności za zgodą Rady Gminy,
 • emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,
 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy,
 • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni, rozwiązywania i występowania z nich,
 • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,
 • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym
 1. określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
 3. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 6. nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 8. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

 

W dniu  02 grudnia 2010r. odbyła się I sesja nowo wybranej Rady Gminy Hajnówka. Uroczystego wręczenia nowym radnym zaświadczeń o wyborze dokonał Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej p. Andrzej Golonko. Otwarcia obrad I sesji rady dokonał p. Aleksy Gierasimiuk najstarszy wiekiem radny, który otworzył i przewodniczył obradom do czasu wyboru nowego przewodniczącego rady. Następnie wszyscy radni złożyli ślubowanie o treści: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

 

 W skład Rady Gminy w kadencji 2014r.-2018r. wchodzą następujący radni:

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kot Jarosław

  

Wiceprzewodnicząca

Biryłko Walentyna

 

Wiceprzewodniczący

Golonko Włodzimierz

 

OWERCZUK Michał
SACHARCZUK Grażyna
ACKIEWICZ Tomasz
SOŁOWIANIUK Konstanty
JANOWSKI Michał
SOKÓŁ Mariusz Aron
STEPANIUK Helena
GRYGORUK Wiktor
DZIKOWSKA Irena 
GOLONKO Mikołaj
ŻMIEŃKO Mikołaj
SKIEPKO Monika

 

 

 W dalszej części obrad Rada Gminy dokonała wyboru członków stałych Komisji Rady, które przedstawiają się następująco:

 

 

Komisja Rewizyjna:
 1. Mikołaj Żmieńko - Przewodniczący Komisji
 2. Halina Stepaniuk - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Mikołaj Golonko - Sekretarz
 4. Monika Skiepko - Członek
Komisji Rolnictwa, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
 1. Walentyna Biryłko - Przewodniczący Komisji
 2. Mariusz Sokół - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Irena Dzikowska - Sekretarz
 4. Konstanty Sołowianiuk - Członek
 5. Tomasz Ackiewicz - Członek
Komisji Opieki Społecznej, Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska:
 1. Wiktor Grygoruk - Przewodniczący Komisji
 2. Grażyna Sacharczuk - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Michał Janowski - Sekretarz
 4. Michał Owerczuk - Członek
 5. Włodzimierz Golonko - Członek

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2005-01-24

Data modyfikacji: 2016-03-01

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2005-01-24