Zasady przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktu przedszkolnego oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Hajnówka na rok szkolny 2017/2018

 1. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające przeprowadzi się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowych w Nowokorninie oraz Punkcie Przedszkolnego przy Szkole Podstawowych w Dubinach.
 2. Naborem na rok szkolny 2017/2018 objęte są:
  1. dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
  2. dzieci powyżej 7 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
 1. Dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2011 roku) mające obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Dziecko 6 – letnie, na wniosek rodziców, może również rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.
 2. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2012 roku), dzieci czteroletnie (urodzone w 2013 roku) i dzieci trzyletnie (urodzone w 2014 roku) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub punktu przedszkolnego wskazanych we wniosku o przyjęcie, Wójt Gminy Hajnówka, wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko.
 3. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych lub punkt przedszkolny nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu drugiego etapu rekrutacji.
 4. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic (opiekun prawny) składa jedynie deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub w punkcie przedszkolnym od dnia 01 września 2017 r.
 5. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego należy złożyć w sekretariacie szkoły. Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.
 6. W pierwszej kolejności do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego przyjmowane będą kandydaci, którzy zamieszkujących w Gminie Hajnówka.
 7. Postępowanie rekrutacyjne uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych przeprowadza się na wolne miejsca co roku na kolejny rok szkolny dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych szkół .

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowej, punktu przedszkolnego i do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60) i  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 ).

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka, w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy - Halina Szymaniuk

Data wytworzenia: 2017-04-13

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-04-13

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-04-13