STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO
GMINY HAJNÓWKA
NA LATA 2000 - 2015

Strategia zawiera wizję Gminy Hajnówka: w myśl tórej program rozwoju ma stanowić zaplecze żywnościowe miasta i gmin sąsiednich, charakteryzujących się słabszymi glebami oraz zagłębie zdrowej żywności tak na rynki krajowe, jak i zagraniczne. Prowadzić to będzie do wielofunkcyjnego zróżnicowania produkcji rolnej (produkcja zbóż, warzyw, mleka, mięsa, owoców, miodu, ziół) z jednej strony, z drugiej natomiast do rozwoju przemysłu rolno - spożywczego i przechowalnictwa. Jednocześnie w oparciu o walory Puszczy Białowieskiej rozwijana będzie turystyka w ramach globalnego, uwzględniającego jednak specyfikę położenia gminy Hajnówka w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej i przy granicy z Białorusią, systemu ruchu turystycznego. Wpłynie to na poprawę warunków życia ludności gminy.
Oraz następującą misję, która charakteryzuje się rozwiniętym wielofunkcyjnym rolnictwem, przetwórstwem rolno - spożywczym, rozwiniętym rzemiosłem, przemysłem lekkim i atrakcyjnymi szlakami turystycznymi.

Zdefiniowane zostały następujące cele strategiczne:

I. Podjęcie działań mających na celu uzyskanie określonych form rekompensaty w związku z decyzją o poszerzeniu granic Białowieskiego Parku Narodowego.
II. Stworzenie nowoczesnej struktury administracyjnej na miarę XXI wieku w oparciu o sprawnie działający system komputerowy na bazie komputerowych banków informacji.
III. Rozwijanie infrastruktury społecznej i technicznej, dostosowanej do wymogów współczesności oraz kierunków rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska.
IV. Tworzenie sprzyjających warunków do utrzymania i zwiększania ilości miejsc pracy poprzez stymulowanie aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości mieszkańców gminy.
V. Kształtowanie wielofunkcyjnych gospodarstw rolnych poprzez rozwijanie turystyki i agroturystyki na bazie bogactwa tradycji i w oparciu o walory Puszczy Białowieskiej.

W treści Strategii zawarto poszczególne zadania, które będą stopniowo realizowane :

A) Opanowanie recesji:

- funkcjonowanie struktury administracyjnej w oparciu o ,,banki informacji,"
- odwrócenie negatywnych trendów ludnościowych,
- kształtowanie infrastruktury gminnej,
- wybór ,,motorów rozwoju"

B) Kierunkowanie rozwoju:

- założenia polityki promocyjnej,
- wielofunkcyjne rolnictwo oparte o grupy producenckie z kształtowaną bazą częściowego przetwórstwa,
- agroturystyka
- turystyka

Strategia Gminy Hajnówka przyjęta została Uchwałą Nr XXIV/133/2000 przez Radę Gminy Hajnówka w dniu 27 grudnia 2000 r.:

"Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 1996 r. Nr 13 poz.74 zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 689, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, Dz.U. z 1998 r. Nr 155,poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) uchwala się, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się do realizacji strategię zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego gminy na lata 2000 - 2015, w myśl której Gmina Hajnówka będzie gminą charakteryzującą się rozwiniętym wielofunkcyjnym rolnictwem, przetwórstwem rolno spożywczym, rozwiniętym rzemiosłem - głównie na bazie surowca jakim jest drewno, przemysłem lekkim i atrakcyjnymi szlakami turystycznymi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Grygoruk"

Załączniki do treści

  • STRATEGIA ROZWOJU GMINY (PDF, 45,7 MB)

    STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY HAJNÓWKA w pliku PDF

Metryka strony

Udostępniający: Referat Inwestycji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2005-01-24

Data modyfikacji: 2010-12-13

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2005-01-24