Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016

Hajnówka, 16.03.2017r.

Or.524.4 .2017

Rada Gminy Hajnówka


Stosownie do art 5a ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), Wójt Gminy nie później niż do 30 kwietnia każdego roku przedkłada radzie gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.

W związku z tym informuję radę gminy,że program współpracy na 2016 r. został przyjęty uchwałą rady gminy Nr XIV/47/15 z dnia 06 listopada 2015r. Na podstawie tej uchwały Wójt Gminy Hajnówka zarządzeniem Nr 124/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. ogłosił konkurs ofert na realizację zadania „Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce”.

Do dnia 30 marca 2016r wpłynęła oferta na realizację tego zadania od Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce. Komisja powołana przez wójta gminy do oceny ofert rozpatrzyła powyższą ofertę.

Komisja stwierdziła iż oferta spełniła warunki zawarte w ogłoszeniu o konkursie ofert i jest zgodna z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie.

W związku z tym została zawarta umowa pomiędzy Wójtem Gminy a Stowarzyszeniem „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” w dniu 01 kwietnia 2016 r. Na realizację zadania publicznego na zasadzie wsparcia i przekazano stowarzyszeniu 3000 zł. Podmiot realizujący zadanie złożył we właściwym terminie sprawozdanie z jego realizacji- w ustawowym terminie.

W zakresie innych zadań konkursów nie ogłaszano.


Informację sporządziła:
Olga Niczyporuk
inspektor

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny - Olga Niczyporuk

Data wytworzenia: 2017-04-12

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-04-12

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-04-12