Informacja o sesji

Hajnówka, 20 stycznia  2021 r.

Or.0004.1.2021                                                                              

 

M I E S Z K A Ń C Y

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXII sesję Rady Gminy Hajnówka w dniu 29 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali Kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ul. Tamary Sołoniewicz 4, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Gminy Hajnówka.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o zatwierdzeniu protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Powzięcie uchwał:

6.1. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hajnówka;

6.2. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

6.3. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6.4. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody;

6.5. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Hajnówka na rok 2021;

6.6. w sprawie rozpatrzenia petycji „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”.

 

 1. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.
 2. Zapytania i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Hajnówka.

 

Przewodniczący Rady


    Jarosław Kot
    


Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Hajnówka informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.


Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/transmisje-obrad-sesji-rady-gminy-hajnowka.html

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Hajnówka reprezentowany przez Wójt Gminy Hajnówka z siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A. Zina 1, tel. 85 682 25 00, fax. 85 682 46 12, email: gmina@gmina-hajnowka.pl Jednostką obsługującą pracę Wójta Gminy Hajnówka jest Urząd Gminy w Hajnówce w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Hajnówka można skontaktować się pod adresem email: iod@gmina-hajnowka.pl.
 3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów zgodnie:
  • z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2018r. poz. 1330) – art. 3 ust. 1 pkt 3;
  • z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) – art. 11b ust.2.
  • z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) – art. 6 ust. 1 lit.c
 4. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Hajnówka jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.gmina-hajnowka.pl bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 5. Osoba, która uczestnicząc w obradach sesji nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 7. Podczas transmisji obrad sesji oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny - Stanowisko ds. Rady Gminy Hajnówka

Data wytworzenia: 2021-01-20

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2021-01-25

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2019-02-15