WÓJT GMINY HAJNÓWKA

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko pracy:

inspektor

w Referacie Inwestycji Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

1.Wymagania niezbędne:

 1.  ma obywatelstwo polskie

 2. wykształcenie:  wyższe techniczne pełne

 3. staż  pracy  - minimum 10-cio letni  staż pracy na stanowisku wymagającym zarządzania zasobami ludzkimi,

 4. pełna zdolność do czynności  prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 6. posiadanie minimum prawa jazdy kat. B

 7. nie  była  prawomocnie skazana za  przestępstwa umyślne,

 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią, posiada umiejętność współpracy z ludźmi w tym osobami wykonującymi kary ograniczenia wolności i pracy społeczno-użytecznej, zdolność do szybkiego przedkładania projektów rozwiązań organizacyjnych przełożonym, komunikatywność, wysoka kultura osobista , dokładność.

 9. dobra znajomość następujących przepisów:

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267), ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515 t.j), ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz.U. z 2013, poz.1409 z późń. zm.) ustawy z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 206 z późn.zm.) , ustawy z  dnia 29 stycznia 2004r., prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 t.j.) wraz ze wszystkimi obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi.

2.Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi komputera i programów użytkowych

 2. znajomość  pracy biurowej

3.  Warunki pracy:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) może zaistnieć potrzeba wykonywania zadań poza siedzibą Urzędu tj. w granicach administracyjnych gminy,

 

4. Zakres   wykonywanych   zadań na stanowisku :

zadania  główne:

 1. Prowadzenie spraw związanych z drogami:

 • Prowadzenie dokumentacji ewidencji dróg gminnych.

 • Prowadzenie na bieżąco książek dróg.

 • Dokonywanie objazdów dróg.

 • Dokonywanie pisemnych sprawozdań ze stanu dróg dla GDDiA.

 • Dokonywanie remontów nawierzchni dróg gminnych żwirowych i asfaltowych oraz dróg wewnętrznych.

 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oznakowania  dróg i jego uzupełnianie.

 • Organizacja i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg.

 1. Nadzór przy remontach obiektów użyteczności publicznej przez pracowników obsługi na terenie gminy Hajnówka:

 • Remonty budynków świetlic i remiz OSP.

 • Remonty i utrzymanie czystości wiat przystankowych.

 1. Zaopatrzenie w niezbędne materiały budowlane i narzędzia do pracy pracowników  obsługi pracujących przy drogach i remontach obiektów użyteczności publicznej.

 2. Nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników obsługi  zatrudnionych w gminie oraz skierowanych do pracy przez Sąd i PUP.

zadania pomocnicze:

Załatwianie spraw związanych z realizacją zadań głównych w tym przyjmowanie wniosków od interesantów.

zadania okresowe:

Ustalanie zadań i kontrola ich wykonywania przez pracowników kierowanych przez Sąd do pracy społecznie użytecznej.

4.Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny

 2. życiorys  (curriculum vitae)

 3. kserokopie świadectw  pracy

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 5. kserokopie zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach

 6. oryginał kwestionariusza osobowego

 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 9. oświadczenie kandydata zawierającego klauzulę :  „Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm), ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U.  z 2014r. poz.1202 z późn.zm.)”,   

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie  Urzędu Gminy (pokój Nr 32)  pocztą elektroniczną na adres gmina@gmina-hajnowka.pl ,w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Gminy Hajnówka  ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko-inspektor”  w terminie do dnia 02 maja 2016r. Aplikacje , które wpłyną do Urzędu Gminy Hajnówka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hajnówka /Tablica ogłoszeń / Informacje bieżące / oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka.

Wójt Gminy Hajnówka

mgr Lucyna Smoktunowicz

Hajnówka, dnia 18 kwietnia 2016 r.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegających sie o zatrudnienie

Metryka strony

Udostępniający: Stanowisko pracy do spraw organizacyjno-osobowych - Krystyna Siekan

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-04-18

Data modyfikacji: 2016-04-18

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-04-18