Nabór na wolne stanowisko pracy: informatyk w Referacie Organizacyjnym

 

WÓJT   GMINY  HAJNOWKA

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko pracy :

 

informatyk

                                             

1.      Wymagania niezbędne kandydata ubiegającego się o stanowisko informatyka :

 1. ma obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie: wyższe o kierunku – informatyka,
 3. staż pracy na stanowisku informatyk – co najmniej 8 lat,
 4. posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk wyposażonych w komputery,
 5. doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach,
 6. znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych.
 7. znajomość ustawy o samorządzie gminnym i o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych;
 8. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 9. biegła znajomość systemów operacyjnych Windows, pakiety Microsoft Office, Open Office.

2.      Wymagania dodatkowe:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 2. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 3. nie była  prawomocnie skazana za  przestępstwa umyślne,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią, wysoka kultura osobista, asertywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 5. posiadanie prawo jazdy kat. B.

3.      Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na piętrze budynku administracyjnym Urzędu, wyposażonym w meble i urządzenia. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada jednak windy do przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami. Praca wymagająca poruszania się na terenie budynku oraz poza budynkiem w granicach administracyjnych gminy Hajnówka oraz realizacji poleceń wyjazdu służbowego.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Początek zatrudnienia: styczeń 2018 r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Hajnówka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%. 

4.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 1. Inicjowanie nowych rozwiązań w informatyzacji urzędu.
 2. Przestrzeganie przepisów bhp oraz p/poż.
 3. Przestrzeganie tajemnicy służbowej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.
 4. Realizacja zadań administratora bezpieczeństwa informacji.
 5. Projektowanie i aktualizacja strony internetowej.
 6. Administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka.
 7. Podstawowa konserwacja sprzętu komputerowego.
 8. Usuwanie bieżących usterek i awarii sprzętu komputerowego.
 9. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych.
 10. Prowadzenie dokumentacji z zakresu ustalania uprawnień odnośnie dostępu do danych komputerowych.
 11. Zapewnienie dostępu do internetu i poczty elektronicznej na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy.
 12. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami.
 13. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowania elektronicznej skrzynki podawczej.
 14. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

5.      Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. życiorys (curriculum vitae)
 3. kserokopie świadectw pracy
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 5. kserokopie zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach
 6. oryginał kwestionariusza osobowego
 7. oświadczenie kandydata zawierającego klauzulę : „Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922), ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016r. poz.902 z późń.zm)”,   
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 9. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie  Urzędu Gminy (pokój Nr 32),  pocztą elektroniczną na adres gmina@gmina-hajnowka.pl , w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Gminy Hajnówka  ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko - informatyk”  w terminie do dnia 27 grudnia 2017r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Hajnówka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hajnówka /Tablica ogłoszeń/Informacje bieżące/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka.

Wójt

mgr Lucyna Smoktunowicz

 Hajnówka, dnia 13 grudnia 2017r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Krystyna Siekan - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Data wytworzenia: 2017-12-13

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-12-13

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-12-13