Otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE Nr 215/2020

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 17 sierpnia 2020r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 1057), zarządzam co następuje:

 

 • 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 • 2.
 1. Ustalam:

1) termin składania ofert do dnia 7 września 2020r. do godz. 15.00.

2) rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 11 września 2020r.

 1. Rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizację pozarządowe dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w formie zarządzenia.
 2. Ostatecznego wyboru oferty oraz zawarcia umowy dokona Wójt Gminy Hajnówka.

 

 • 3. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konkursie, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt

 

Lucyna Smoktunowicz

 

 

 

 

 


 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 215/2020

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 17 sierpnia 2020r.

 

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1057) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową w danej dziedzinie. Wspierane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie powiatu hajnowskiego.

 

 

 1. Rodzaj zadania:

 

1) Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce. Realizacja zadania powinna odbywać się poprzez współpracę przy organizacji i prowadzeniu Międzynarodowego Festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej w Soborze sw. Trójcy w Hajnówce.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 3000zł. (słownie: trzy tysiące złotych).

 

 1. Zasady przyznawania środków publicznych: wsparcie realizacji zadania podmiotowi wyłonionemu w konkursie wraz z udzieleniem dotacji. w ramach dotacji będą pokrywane jedynie koszty których poniesienie jest merytorycznie niezbędne.

 

 1. Termin realizacji zadania: 14 września 2020r. - 30 listopada 2020r.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert: oferty wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz. 1300) należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2020r. do godz. 15.00 na adres : Urząd Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17- 200 Hajnówka, pok. 32.

Wnioski niekompletne pod względem formalnym i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wybory ofert:

 

 

 

 

 

Oferty zastaną rozpatrzone do dnia 11 września 2020r. w trybie rozstrzygnięcia konkursu z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

1) Zgodność celu projektu z priorytetami ustalonymi przez Radę Gminy oraz zapisami budżetu gminy na 2020r.

2) Spełnianiu formalnych wymogów określonych w ogłoszonym konkursie.

3) Posiadanych zasobach technicznych i kadrowych do realizacji zadania.

4) Kosztów realizacji zadania.

5) Dotychczasowej współpracy z samorządem gminnym przy realizacji zadań publicznych.

6) Zaangażowanie w realizacji projektu środków własnych i innych źródeł finansowania.

7) Wykazanej efektywności i skuteczności w realizacji projektów.

8) Realnej możliwości osiągnięcia zakładanego przez projekt efektu.

 

 1. Realizacja zadania w 2020r. wsparcie w realizacji tego zadania na kwotę 3.000zł. (słownie: trzy tysiące złotych).

 

 1. Podmiot, któremu zostanie przyznana dotacja będzie zobowiązany do zawarcia umowy na realizację zadania, a po realizacji złożyć sprawozdanie z wykonania zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016r. poz. 1300).

 

 1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie informacji publicznej, na stronie internetowej www.gmina-hajnowka.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka.

 

 1. Od decyzji Wójta Gminy Hajnówka w sprawie wybory ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 

Bliższych informacji oraz wzory formularzy można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pokój 43, tel. 85 682 31 93.

 

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 

 1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-08-17

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-08-18

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2020-08-17