Udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych

na rok szkolny 2016/2017.

STYPENDIA SZKOLNE

            Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hajnówka można składać w szkołach, którym organem prowadzącym jest Gmina Hajnówkai w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój 41 w terminie od dnia 01 września do dnia 15 września 2016r. a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich do dnia 15 października 2016 r. na formularzu określonym uchwały Nr XXIV//147/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hajnówka ( Formularz do pobrania).

1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Stypendium przysługuje uczniom do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

 2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Hajnówka znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. kwota 514 zł netto na osobę. Dochody pomniejsza się o podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne, alimenty świadczone na rzecz innych osób.

 Nie wlicza się do dochodu:

- zasiłku celowego;

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

- wartości świadczenia w naturze;

- świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

-pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty (stypendium i zasiłek szkolny);

- pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego);

 4. Miesięczna wysokość dochodu, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy o pomocy społecznej tj. w szczególności-  za dochód uważa się sumę miesięcznych dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony

 5. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb specjalnych na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 6. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na :

-        wniosek rodziców (prawnego opiekuna)albo pełnoletniego ucznia;

-        wniosek odpowiednio dyrektora szkoły;

-        mogą być również przyznawane z urzędu.

 7. Dokumentami niezbędnymi do ustalenia dochodu, w celu przyznania świadczenia pomocy materialnej są zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów netto. W celu ustalenia średniego dochodu na członka rodziny do wniosku można przedłożyć następujące dokumenty o wysokości uzyskanych dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

 1) wynagrodzenie za pracę (także w przypadku umowy o dzieło, umowy zlecenia);

2) emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny;

3) zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach: m.in. zasiłek pielęgnacyjny, okresowy, stały, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego itp.;

4) otrzymywane alimenty oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób;

5) dodatek mieszkaniowy;

6) zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy. W przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy:

-        decyzja orzekająca o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku lub odmowie prawa do zasiłku lub oświadczenie

-        - osoba nie zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy – załącza własnoręczne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;

7) oświadczenie lub zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (w przypadku posiadania użytków od 1 ha przeliczeniowego i powyżej). Miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł;

8) potwierdzenie kwoty opłaconych składek KRUS za III kwartał 2016 r.;

9) dokument potwierdzający korzystanie przez ucznia z innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych;

10) pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł, w tym z prac dorywczych;

11) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania.

 Składający oświadczenie zawiera w nim następującą treść:

 „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny jest przyznawane na wniosek:

1)   Rodziców (prawnych opiekunów)albo pełnoletniego ucznia.

2)   Odpowiedniego dyrektora szkoły.

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego ( Formularz do pobrania).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia zdarzenia losowego, m.in.:

1)   śmierci rodzica lub opiekuna prawnego,

2)   ciężkiej choroby w rodzinie, która powoduje znaczne obciążenie finansowe rodziny,

3)   utrata pracy przez obojga rodziców,

4)   innych zdarzeń losowych, które wpływają negatywnie na sytuacje finansową ucznia i mogą zakłócić prawidłowy przebieg procesu edukacji.

 Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)   mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Hajnówka,

2)   w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie,

  Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2016/2017

             Podobnie jak w latach ubiegłych, we wszystkich szkołach na terenie Gminy Hajnówka, będzie realizowany Rządowy program „Wyprawka szkolna”, w ramach którego można składać wnioski na dofinansowanie zakupu podręczników.

            Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, który składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.

            W 2016 r. programem są objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum.

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowiska pracy do spraw oświaty, księgowości i obsługi finansowej jednostek organizacyjnych oświaty - Halina Szymaniuk

Wytwarzający/odpowiadający: Samodzielne stanowiska pracy do spraw oświaty, księgowości i obsługi finansowej jednostek organizacyjnych oświaty - Halina Szymaniuk

Data wytworzenia: 2016-09-06

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-08-31

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-09-06

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-08-31