Protokół z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia złożonych wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U z 2016r. poz.1817 ze zm.) na ogłoszenie Wójta Gminy Hajnówka o 2017 r. - do dnia 30 marca 2017r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej „ z siedzibą w Hajnówce Komisja w składzie:

1.    Olga Niczyporuk
2.    Krystyna Siekan
3.    Barbara Niewiadomska-Golonko

rozpatrzyła złożoną ofertę zgodnie z zasadami zawartymi w pkt. 6 załącznika do Zarządzenia Nr 243/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 stycznia 2017. Komisja pozytywnie ocenia wartość merytoryczną projektu. Realizacja zadania biorąc pod uwagę przedstawiona kalkulację kosztów jest możliwa do realizacji. Komisja pozytywnie opiniuje złożoną ofertę i wnioskuje do Wójta Gminy o podpisanie umowy z oferentem i przekazanie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania na zasadzie wsparcia jego realizacji.

Protokół sporządził:
Olga Niczyporuk

 Podpis komisji.

.

.

.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny - Olga Niczyporuk

Data wytworzenia: 2017-04-12

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-04-12

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-04-12