IP.271.4.2018 - zapytanie ofertowe - „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hajnówka na lata 2019 – 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem pozytywnych opinii”

Hajnówka, dnia 17.05.2018 r.

 IP.271.4.2018

 (znak sprawy)

 

Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E

 

 1. Zamawiający Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

                                 (nazwa zamawiającego )

    zaprasza do złożenia oferty.

 1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hajnówka na lata 2019 – 2029 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem pozytywnych opinii”

 

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hajnówka na lata 2019 – 2029, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799), który uwzględniać będzie „Wytyczne do opracowania programów ochrony środowiska” zamieszczone na stronie Ministerstwa Środowiska.
 3. Wykonawca pozyska we własnym zakresie niezbędne dane do wykonania przedmiotu zamówienia.
 4. Przedmiot zamówienia ma uwzględniać wytyczne zawarte w sektorowych dokumentach programowych, współgrających z polityką ekologiczną państwa oraz regionalnych dokumentów planistycznych.
 5. Wykonanie i przekazanie jednej wersji roboczej projektu dokumentów (w formie papierowej i elektronicznej) do Urzędu Gminy Hajnówka w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy, celem przeanalizowania i wniesienia ewentualnych uwag przez pracowników tut. Urzędu.
 6. Wykonania prognozy oddziaływania programu ochrony środowiska po uzgodnieniu z właściwymi organami jej szczegółowego zakresu.
 7. Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Hajnówka na lata 2019 - 2029 oraz przeprowadzenia oceny zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub uzyskanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na odstąpienie od przeprowadzania przedmiotowej oceny,
 8. Przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska oraz sporządzenie podsumowania z w/w procedury.
 9. Uzyskania pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Hajnowskiego dotyczącej projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Hajnówka na lata 2019 - 2029” oraz prezentacja i omówienie dokumentacji dla Zarządu Powiatu.
 10. Dokonania analizy wnoszonych do opracowania wniosków i uwag w czasie wyłożenia projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Hajnówka na lata 2019 - 2029” do publicznego wglądu,
 11. Każdorazowego uzgadniania z Urzędem Gminy w Hajnówce treści dokumentacji przekazywanych do innych organów.
 12. W ramach realizacji zamówienia do Wykonawcy należy przygotowanie wszelkich dokumentów, w tym również wymaganych wniosków i pism do poszczególnych organów.
 13. Prezentacja i omówienie przez Wykonawcę projektów dokumentów na posiedzeniu Komisjach Rady Gminy Hajnówka w tym przygotowanie 21 egzemplarzy materiałów na elektronicznych nośnikach danych (płyta CD).
 14. Przedłożenie pod obrady Rady Gminy Hajnówka, wersji finalnej dokumentów w postaci 6 kompletów egzemplarzy opracowanych dokumentów w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze na elektronicznych nośnikach danych (płyta CD).
 15. Zaprezentowanie oraz omówienie na sesji Rady Gminy Hajnówka ostatecznej treści dokumentów, celem uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Hajnówka na lata 2019 – 2029 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń tego programu.

Termin prezentacji zostanie podany z tygodniowym wyprzedzeniem.

 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wytypowania osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy upoważnienie imienne dla osoby odpowiedzialnej, niezbędne do pozyskiwania informacji od przedsiębiorstw i innych instytucji, które będą pomocne przy opracowywaniu przedmiotowego zamówienia, a także do występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji biorącymi udział w opiniowaniu i uzgadnianiu projektu dokumentów będących przedmiotem zamówienia.

 

W przypadku uzyskania zgody na odstąpienie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu przeprowadzenia tej procedury.

 

Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji form ochrony przyrody (520 pomników przyrody, 62 użytków ekologicznych) wraz z utworzeniem dokumentacji fotograficznej oraz mapy z lokalizacją tych form w skali 1:25000 (mapa w wersji papierowej). Wyniki inwentaryzacji Wykonawca także wprowadzi do Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wprowadzane dane do CRFOP mają być zgodne z arkuszami ewidencyjnymi, które znajdują sie w posiadaniu Zamawiającego. Wszystkie ww. formy ochrony przyrody zlokalizowane są na terenie Puszczy Białowieskiej.

 

W ofercie Wykonawca powinien podać cenę obejmującą całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia.

 

Zamawiający nie zwróci kosztów związanych z transportem przy realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Zadanie zostanie uznane za wykonane po przyjęciu Programu Ochrony Środowiska uchwałą Rady Gminy Hajnówka.

 

Zamawiający informuje, iż posiada Program Ochrony Środowiska dla Gminy Hajnówka na lata 2004-2011, który zostanie udostępniony w celu skorzystania z danych dla Wykonawcy.

 

 1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
  1. termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.2018 roku.
  2. warunki płatności: 14 dni od daty przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze.
  3. warunkiem przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego jest prawidłowo wykonane pełne opracowanie, spisany i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji bez uwag oraz podjęta Uchwała Rady Gminy Hajnówka o przyjęciu opracowania.
  4. na wartość zamówienia wpływać będzie konieczność lub brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 2. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

     Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 27 56

 1. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena za cały przedmiot zamówienia.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

a) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia,

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz wykonanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Dowodami są referencje lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

 1. Wzór oferty, wzór umowy oraz wykaz wykonanych usług – zgodnie z załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją Oferta na „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hajnówka na lata 2019 – 2029”.
 3. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę na druku będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć do dnia 04.06.2018 r. do godziny 12.00 w pokoju nr 32 znajdującym się w Urzędzie Gminy Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

 

Wójt Gminy Hajnówka

 

 Załączniki:

 1. Wzór oferty.
 2. Wykaz wykonanych usług.
 3. Wzór umowy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Piotr Chilimoniuk

Data wytworzenia: 2018-05-17

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2018-05-17

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2018-05-17