INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa drogi gminnej Nr 108563B Borysówka – Olchowa Kładka etapI

 

Hajnówka, dnia 11.09.2017 r.

IP.7234.20.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108563B Borysówka – Olchowa Kładka (etapI)

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), Gmina Hajnówka informuje, że:

Na sfinansowanie zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 108563B Borysówka – Olchowa Kładka (etapI)’’ Zamawiający przeznacza kwotę 710 000,00 zł brutto.

  1. Na powyższe postępowanie wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa firmy

oraz adres

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Termin płatności faktury

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ,,MAKSBUD’’ Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski

231 452,86zł

Część II

21.11.2017r.

36 miesięcy

30 dni

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) wzywa się ww. Wykonawcy do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej tut. Urzędu do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzory przedmiotowych oświadczeń znajdują się w załączniku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wójt Gminy Hajnówka

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: eferat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Data wytworzenia: 2017-09-11

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-09-11

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-09-11