Realizacja zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Informacja

 o wynikach otwartego konkursu ofert

 na realizację zadań własnych gminy Hajnówka

 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

 i dziedzictwa narodowego.

 

 

 

         Wójt Gminy informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem

Nr 167/2020 z dnia 26 lutego 2020r. konkurs na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego nie wpłynęła żadna oferta.

         W związku z powyższym konkurs został unieważniony.

 

 

Wójt Gminy

Lucyna Smoktunowicz


Protokół

 

z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie rozpatrzenia złożonych wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U z 2018r. poz.450 ze zm.) na ogłoszenie Wójta Gminy Hajnówka o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 lutego 2019 r. - do dnia 26 marca 2019r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” z siedzibą w Hajnówce

Komisja w składzie : 

  1. Olga Niczyporuk - przewodnicząca
  2. Krystyna Siekan - członek
  3. Paweł Skiepko - członek

 

rozpatrzyła złożoną ofertę zgodnie z zasadami zawartymi w pkt. 6 załącznika do Zarządzenia Nr 34/19 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 lutego 2019 r.

Komisja pozytywnie ocenia wartość merytoryczną projektu. Realizacja zadania biorąc pod uwagę przedstawiona kalkulację kosztów jest możliwa do realizacji.

Komisja pozytywnie opiniuje złożoną ofertę i wnioskuje do Wójta Gminy o podpisanie umowy z oferentem i przekazanie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania na zasadzie wsparcia jego realizacji.

 

Protokół sporządził:                                                                           Podpis komisji.

1.

2.

3.

 


 


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-02-28

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-03-23

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2019-03-08