Nieruchomości na sprzedaż

Hajnówka, dnia 11.04.2019r.

IP.6840.10.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

         Wójt Gminy Hajnówka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204), w związku z Zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019r., podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

L.p.

 

Oznaczenie nieruchomości i położenie

 

Powierzchnia

/ha/

 

Cena nieruchomości w zł.

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

 

Przeznaczenie do sprzedaży

1.

Nr geod. 435/2

obr. 0016 Orzeszkowo

w uroczysku Wygon

brak KW

0,0600 ha

w tym klasy gruntu

RVI-0,0600

7 000,00zł.

Nieruchomość niezabudowana o regularnych granicach i kształcie prostokąta, zlokalizowana na terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Teren działki równy, porośnięty trawą. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/130/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 10 kwietnia 2017r. – tereny zabudowy zagrodowej (RM). Brak mpzp – przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu.

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

          Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust 1 ustawy cyt. na wstępie osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do złożenia wniosku, który przypada do dnia 24 maja 2019r. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, na tablicy ogłoszeń sołectwa Orzeszkowo i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Hajnówka na okres 21 dni.

         Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, pok. 44,      tel.(085) 682-27-56.

                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Hajnówka

 

 

Sporz. L. Frączek, tel. 85 682 27 56                                                                                                                                               

 


Hajnówka, dnia 07.02.2019r.

IP.6840.4.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Wójt Gminy Hajnówka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204), w związku z Zarządzeniem Nr 22/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019r., podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

L.p.

 

Oznaczenie nieruchomości, położenie, KW

 

Powierzchnia

/ha/

 

Cena nieruchomości w zł.

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

 

Przeznaczenie do sprzedaży

1.

Nr geod. 673/1

obr. 007  Dubiny

KW BI2P/00025766/7

1,0 ha

w tym klasy gruntu

RIVb-0,1100,

RV-0,4400,

RVI-0,4500.

107 000,00zł.

Niezabudowana nieruchomość rolna o regularnych granicach i kształcie kwadratu, położona naprzeciwko cmentarza,  przy drodze gruntowej przyległej do drogi publicznej z jednej strony, a z drugiej do torów kolejowych. Sąsiednie działki niezabudowane. Teren nieruchomości częściowo zadrzewiony siewką brzozy, sosny i świerku w wieku od 2 do ok. 20 lat.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/130/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 10 kwietnia 2017r. – teren zabudowy usługowej połączony z zabudową mieszkaniową jednorodzinną  (U/MN). Brak mpzp – przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu.

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób  będących rolnikami indywidualnymi chyba, że ustawa stanowi inaczej, zdefiniowanych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1405 z późn. zm.)

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy cyt. na wstępie osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do złożenia wniosku, który przypada do dnia 22 marca 2019r. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, umieszczenie na stronie internetowej w BIP tut. Urzędu oraz w sołectwie Dubiny na okres 21 dni.

Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, pok. 44 tel.(085) 682-27-56.

                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Hajnówka

 

Sporz. L. Frączek, tel. 85 682 27 56                                                                                                                                               

 


Hajnówka, dnia 24.01.2019r.

IP.6840.2.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Wójt Gminy Hajnówka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204), w związku z Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018r., podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

L.p.

 

Oznaczenie nieruchomości i położenie

 

Powierzchnia

/ha/

 

Cena nieruchomości w zł.

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

 

Przeznaczenie do sprzedaży

1.

Nr geod. 864/3

obr. Dubiny

brak KW

0,1400 ha

w tym klasy gruntu

BrV-0,0614,

PsV-0,0786

40 000,00zł.

Nieruchomość o regularnych granicach i kształcie prostokąta, zlokalizowana na zapleczu zabudowy mieszkalno-gospodarczej, przy torach kolejowych. Teren częściowo porośnięty „samosiejkami” brzozy i sosny w wieku ok. 25 lat. Brak dojazdu do nieruchomości.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/130/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 10 kwietnia 2017r. – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej połączone z zabudową usługową (MN/U). Brak mpzp – przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 

 

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust 1 ustawy cyt. na wstępie osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin do złożenia wniosku, który przypada do dnia 08 marca 2019r. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Hajnówka na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, pok. 37, tel. (085) 682-27-56.

 

                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka, dnia 21.11.2018r.

IP.6840.13.2018          

                                         

Na podstawie art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 121),

w związku z Zarządzeniem Nr 274/2017 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18 maja 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

 

 

Wójt Gminy Hajnówka

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Działka położona w obr. TRYWIEŻA gm. Hajnówka, oznaczona nr geod. 173  o pow. 0,2800 ha, w tym klasy gruntu: BRIIIb-0,1147 ha, ŁIII-0,1653 ha; KW BI2P/00036508/1.

 

cena nieruchomości -  22 000 zł. 

 

Przeznaczenie nieruchomości - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/130/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 10 kwietnia 2017r. – tereny zabudowy zagrodowej. Brak mpzp - przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

            Opis: nieruchomość o regularnych granicach, kształcie prostokąta, zlokalizowana w obrębie terenów zabudowanych zabudową zagrodową, położona bezpośrednio przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Teren działki porośnięty trawą, zachwaszczony. Nieruchomość uzbrojona w sieć energetyczną i wodociągową. Sieć placówek handlowych i usługowych znajduje się w mieście powiatowym Hajnówka – odległość ok. 7 km.

 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości określa art. 34 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 04 stycznia 2019r.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, pok. 37, tel. (085) 682-27-56.

 

                                                                                         Wójt Gminy Hajnówka

 

 Sporz. L. Frączek, 85 682 27 56


 

Hajnówka, dnia 8 maja 2018r.

IP.6840.5.2018

 

           Na podstawie art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121), w związku z Zarządzeniem Nr 196/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 września 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

 

Wójt Gminy Hajnówka

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hajnówka, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób będących rolnikami indywidualnymi, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz.U. z 2017 poz. 2196),  chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w obr. 7 Dubinynr geod. 674/1 o pow. 0,3400 ha, w tym klasy gruntu: RIVb-0,1600, RV-0,1800; KW BI2P/00038608/6

 

cena nieruchomości   -   65 000  zł.

 

Przeznaczenie nieruchomości: brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka – nieruchomość położona w obszarze terenów rolnych. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Istnieje możliwość zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Opis: nieruchomość o regularnych granicach, kształcie prostokąta, zlokalizowana w obrębie terenów zabudowanych zabudową mieszkaniową i usługową, położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 685. Teren działki porośnięty trawą, zakrzaczony i zadrzewiony. Nieruchomość uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną. Sieć placówek handlowych i usługowych znajduje się w mieście powiatowym Hajnówka – odległość ok. 2,5 km. Ze względu na bliskie położenie z lasami Puszczy Białowieskiej, jest to nieruchomość o wysokiej atrakcyjności turystycznej.

 

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób będących rolnikami indywidualnymi, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego „za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo”.

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek (art. 2a ust. 4 ustawy).

 

 Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości określa art. 34 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 20 czerwca 2018r.

 

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, pok. 37, tel. 85 682 27 56.

 

                                                                                   Wójt Gminy Hajnówka


 Hajnówka, dnia 7.03.2018r.

IP.6840.4.2018             

                                         

Na podstawie art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z  2018r. poz. 121), w związku z Zarządzeniem Nr 22/08 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 3 października 2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych

 

Wójt Gminy Hajnówka

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Hajnówka

 

  1. Działka nr geod. 15/6 o pow. 0,0967 ha, w tym klasy gruntu: RIVb-0,0967,

     położona w obrębie 9 Lipiny, brak KW

     cena nieruchomości  -  34 200,00 zł + 23% VAT, tj. łącznie  42 066 zł,

 

  1. Działka nr geod. 15/18 o pow. 0,0960 ha, w tym klasy gruntu: RIVb-0,0448, RV-0,0512,

     położona w obrębie 9 Lipiny, brak KW

     cena nieruchomości  -  34 000,00 zł + 23% VAT, tj. łącznie 41 820 zł,

 

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością zbliźniaczenia, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla otoczenia i zabudowy gospodarczej. Teren objęty nadzorem archeologicznym.

Opis: nieruchomości o regularnych granicach, kształcie prostokąta, położone w bezpośrednim sąsiedztwie terenów uprawianych rolniczo, w nieznacznej odległości od zabudowy mieszkaniowej wsi Lipiny. Działki położone przy wewnętrznej drodze osiedlowej, połączonej z drogą gminną Dubiny – Lipiny o nawierzchni żwirowej. Teren uzbrojony w sieć elektroenergetyczną.

Działki położone na obszarze objętym nadzorem archeologicznym, w związku z czym przed przystąpieniem do ziemnych prac budowlanych inwestor winien przeprowadzić badania archeologiczne, po otrzymaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości określa art. 34 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do 23 kwietnia 2018r.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, pok. 37, tel. 85 682 27 56.

                                                                                                          Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, 85 682 27 56


 

Hajnówka, dnia 7 marca 2018r.

IP.6840.3.2018           

                                         

Na podstawie art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z  2018r. poz. 121), w związku z Uchwałą Nr XXVIII/168/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych

 

Wójt Gminy Hajnówka

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Hajnówka.

Obręb wsi Borysówka

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod. 381 o pow. 0,2500 ha, w tym klasy gruntu: RV–0,0400, RVI–0,2100 ha; KW 33598,

cena nieruchomości -  34 000 zł

Przeznaczenie nieruchomości: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/130/17 Rady Gminy Hajnówka             z dnia 10 kwietnia 2017r. – tereny zabudowy zagrodowej (RM). Brak mpzp – przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

            Opis: nieruchomość o regularnych granicach, kształcie prostokąta, zlokalizowana na skraju wsi. Położona przy drodze powiatowej (ulica wsi) o nawierzchni asfaltowej; uzbrojona w sieć elektryczną i wodociągową.

 

Ze względu na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie z lasami Puszczy Białowieskiej, jest to działka o bardzo wysokiej atrakcyjności turystycznej.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości określa art. 34 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do dnia  23 kwietnia 2018r.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, pok. 37, tel. 85 682 27 56.

                                                                                        Wójt Gminy Hajnówka

 

Sporz. M. Ostapczuk, 85 682 27 56


Hajnówka, dnia 16.10.2017r.

IP.6840.25.2017

Na podstawie art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 624 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 303/2017 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Wójt Gminy Hajnówka

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hajnówka,

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Działka nr geod. 140/2 o pow. 0,2201 ha, w tym klasy gruntu: PsIII-0,1922, WśrIII-0,0279,

obr. 12 Nowoberezowo, KW BI2P/00039947/1

cena nieruchomości - 23 000 zł.

Przeznaczenie nieruchomości: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/130/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 10 kwietnia 2017r. – tereny zabudowy zagrodowej (RM). Brak mpzp – przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Opis: nieruchomość o regularnych granicach i kształcie prostokąta, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy zagrodowej. Działka położona przy drodze powiatowej (ulica wsi) o nawierzchni asfaltowej. Na działce zlokalizowany jest basen p.poż, ogrodzony siatką metalową, na obrzeżu zadrzewiony. Teren działki równy, porośnięty trawą. Nieruchomość położona w zasięgu infrastruktury technicznej – dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telefonicznej. Ze względu na gabaryty i ukształtowanie, utrudniające wykorzystanie działki zgodnie z jej przeznaczeniem, może być ona sprzedana na powiększenie nieruchomości sąsiedniej.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości określa art. 34 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 28 listopada 2017r.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, pok. 37, tel. 85 682-27-56.

Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56


Hajnówka, dnia 6 września 2017r.

IP.6845.11.2017

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XXXII/190/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Hajnówka (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2006r. Nr 29 poz. 367 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 293/2017 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej

Wójt Gminy Hajnówka

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hajnówka,

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 10 lat,

 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geod. 1006/12 o pow. 3,1266 ha, położona w obr. 7 Dubiny, gm. Hajnówka

Wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego  -  0,50 zł/m (netto) w stosunku rocznym

Do czynszu dzierżawnego doliczony zostanie należny podatek VAT.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS.

Czynsz dzierżawny płatny z góry, do 31 marca danego roku, na podstawie faktury VAT.

Na dzierżawcy ciąży obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/144/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 czerwca 2017r., nieruchomość położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę przemysłowo-składową oraz produkcyjno-usługową z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Dzierżawa nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, pok. 37, tel. (085) 682-27-56.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka, dnia 20.07.2017r.

IP.6840.14.2017

Na podstawie art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65), w związku z Zarządzeniem Nr 193/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 września 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Wójt Gminy Hajnówka

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hajnówka, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób będących rolnikami indywidualnymi, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz.U. z 2012r. poz. 803, zm. Dz. U. z 2016r. poz. 585),  chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w obr. 24 Stare Berezowo, nr geod. 198/2 o pow. 0,3883 ha, w tym klasy gruntu: PsIV-0,3883; KW BI2P/00039461/0

cena nieruchomości   -   25 300,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości: brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka - działka położona na terenach zabudowy zagrodowej.

Opis: nieruchomość gruntowa o kształcie prostokąta i regularnych granicach, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych budownictwem zagrodowym i terenów użytkowanych rolniczo. Nieruchomość położona przy drodze dojazdowej do pól, o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób będących rolnikami indywidualnymi, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego „za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo”.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości określa art. 34 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 1 września 2017r.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, pok. 37, tel. (085) 682-27-56.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka, dnia 20.07.2017r.

IP.6840.15.2017

Na podstawie art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65), w związku z Zarządzeniem Nr 197/2016 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 września 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Wójt Gminy Hajnówka

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Hajnówka, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób będących rolnikami indywidualnymi, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz.U. z 2012r. poz. 803, zm. Dz. U. z 2016r. poz. 585),  chyba że ustawa stanowi inaczej.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w obr. 7 Dubiny, oznaczona nr geod. 381/10 o pow. 1,5900 ha, w tym klasy gruntu: ŁIV-0,3300, PsIV-0,0900,  PsV-0,0400, RIVb-1,0900, WŁIV-0,0400;

KW BI2P/00014543/8.

cena nieruchomości   -   39 500,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości: brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka - działka położona na terenie upraw rolnych.

Opis: nieruchomość gruntowa zlokalizowana w obr. wsi Dubiny. Działka o kształcie zbliżonym do trapeza, położona na terenie płaskim, porośniętym trawą i pojedynczym drzewostanem, w sąsiedztwie nieruchomości użytkowanych rolniczo. Nieruchomość położona jest przy drodze dojazdowej, która przy istniejącym stanie zagospodarowania nie jest urządzona i użytkowana w terenie.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób będących rolnikami indywidualnymi, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego „za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo”.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości określa art. 34 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 1 września 2017r.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, pok. 37, tel. (085) 682-27-56.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka, dnia 30.06.2017r.

IP.6840.12.2017

Na podstawie art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z  2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr II/15/02 Rady Gminy Hajnówka z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.

Wójt Gminy Hajnówka

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Działka nr geod. 124/36 o pow. 0,1173 ha, w tym klasy gruntu: ŁV-0,1066, W-ŁV-0,0107 położona w obrębie Lipiny, brak KW

cena nieruchomości  -  50 000 zł. + 23% VAT, tj. łącznie  61 500 zł.,

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Opis: nieruchomość o regularnych granicach, kształcie prostokąta, położona w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, położona przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości określa art. 34 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do 14 sierpnia 2017r.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, pok. 37, tel. 85 682 27 56.

Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, tel. 85 682 27 56


Hajnówka, dnia 30.06.2017r.

IP.6840.11.2017

Na podstawie art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 2016 poz. 2147), w związku z Zarządzeniem Nr 284/2017 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Wójt Gminy Hajnówka

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Działka położona w obr. TRYWIEŻA gm. Hajnówka, oznaczona nr geod. 173
o pow. 0,2800 ha,
w tym klasy gruntu: BRIIIb-0,1147, ŁIII-0,1653 ha; KW BI2P/00036508/1,

cena nieruchomości -  22 000 zł. 

Przeznaczenie nieruchomości - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/130/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 10 kwietnia 2017r. – tereny zabudowy zagrodowej. Brak mpzp - przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

            Opis: nieruchomość o regularnych granicach, kształcie prostokąta, zlokalizowana w obrębie terenów zabudowanych zabudową zagrodową, położona bezpośrednio przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Teren działki porośnięty trawą, zachwaszczony. Nieruchomość uzbrojona w sieć energetyczną i wodociągową. Sieć placówek handlowych i usługowych znajduje się w mieście powiatowym Hajnówka – odległość ok. 7 km.

            Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości określa art. 34 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 14 sierpnia 2017r.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, pok. 37, tel. (085) 682-27-56.

Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, 85 682 27 56


Hajnówka, dnia 29.06.2017r.

IP.6840.10.2017

Na podstawie art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 2016 poz. 2147), w związku z Zarządzeniem Nr 275/2017 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18 maja 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Wójt Gminy Hajnówka
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Działka położona w obr. DUBICZE OSOCZNE gm. Hajnówka, oznaczona
 nr geod. 177/2 o pow. 0,2700 ha,
w tym klasy gruntu: PsIV-0,2700 ha; KW BI2P/00039839/1,

cena nieruchomości -  24 200,00 zł. 

Przeznaczenie nieruchomości - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/130/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 10 kwietnia 2017r. – tereny zabudowy zagrodowej. Brak mpzp - przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

            Opis: nieruchomość o regularnych granicach, kształcie prostokąta, zlokalizowana w obrębie terenów zabudowanych zabudową zagrodową, położona bezpośrednio przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Teren działki porośnięty trawą, z nielicznymi krzewami i drzewami. Nieruchomość uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną. Sieć placówek handlowych i usługowych znajduje się w mieście powiatowym Hajnówka – odległość ok. 5 km.

            Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości określa art. 34 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 11 sierpnia 2017r.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, pok. 37, tel. (085) 682-27-56.

Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, 85 682 27 56


Hajnówka, dnia 19.05.2017r.

IP.6840.6.2017

Na podstawie art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2016 poz. 2147), w związku z Zarządzeniem Nr 203/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 19 września 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej 

Wójt Gminy Hajnówka

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Hajnówka.

Działka położona w obr. SAWINY GRÓD gm. Hajnówka, oznaczona nr geod. 111 o pow. 0,2900 ha, w tym klasy gruntu: K-0,2900 ha; KW BI2P/00039541/1,

cena nieruchomości - 20 000 zł,

Przeznaczenie nieruchomości - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/130/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 10 kwietnia 2017r. – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

            Opis: nieruchomość o regularnych granicach, kształcie prostokąta, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo, w odl. ok. 700 m od zwartej zabudowy wsi Sawiny Gród. Teren działki porośnięty trawą i zakrzaczony. Dojazd do działki od drogi gminnej Sawiny Gród – Lipiny, drogą wewnętrzną o szer. 5 m. Nieruchomość nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej. Ze względu na bliskie położenie z lasami Puszczy Białowieskiej, jest to nieruchomość o wysokiej atrakcyjności turystycznej.

            Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości określa art. 34 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 4 lipca 2017r.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, pok. 37, tel. (085) 682-27-56.

Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, 85 682 27 56


Hajnówka, dnia 18.05.2017r.

IP.6840.5.2017

Na podstawie art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. 2016 poz. 2147), w związku z Zarządzeniem Nr 196/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 września 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Wójt Gminy Hajnówka

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Hajnówka.

Działka położona w obr. DUBINY gm. Hajnówka, oznaczona nr geod. 674/1o pow. 0,3400 ha, w tym klasy gruntu: RIVb–0,1600, RV–0,1800 ha; KW BI2P/00038608/6,

cena nieruchomości - 79 200,00 zł,

Przeznaczenie nieruchomości - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/130/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 10 kwietnia 2017r. – tereny rolne. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - przeznaczenie terenu ustala się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

            Opis: nieruchomość o regularnych granicach, kształcie prostokąta, zlokalizowana w obrębie terenów zabudowanych zabudową mieszkaniową i usługową, położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 685. Teren działki porośnięty trawą, zakrzaczony i zadrzewiony. Nieruchomość uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną. Sieć placówek handlowych i usługowych znajduje się w mieście powiatowym Hajnówka – odległość ok. 2,5 km. Ze względu na bliskie położenie z lasami Puszczy Białowieskiej, jest to nieruchomość o wysokiej atrakcyjności turystycznej.

            Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego do osób będących rolnikami indywidualnymi (art. 2a ust..1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego), chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 6 ustawy „za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo”.

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wydaną w drodze decyzji administracyjnej (art. 2a ust. 4 ustawy).

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości określa art. 34 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 3 lipca 2017r.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, pok. 37, tel. (085) 682-27-56.

Wójt Gminy Hajnówka

Sporz. M. Ostapczuk, 85 682 27 56

Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Marcin Skiepko

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Marzena Ostapczuk

Data wytworzenia: 2016-06-21

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data wprowadzenia: 2009-06-15

Data modyfikacji: 2019-04-11

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2009-06-15