Zaproszenie na sesję

                         Hajnówka, 22 stycznia 2020 r.

Or.0004.1.2020

MIESZKAŃCY

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. Poz. 1000, 1349 i 1432) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Hajnówka w dniu 31 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali nr 12 (parter) Urzędu Gminy Hajnówka z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Gminy Hajnówka.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady o zatwierdzeniu protokołu z XV Sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań między
  5. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
  6. Rozpatrzenie Wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowokorninie.
  7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem o wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  8. Powzięcie uchwał:

8.1.  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka w 2020 roku;

8.2. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce:

8.3. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opat oraz trybu ich pobierania;

8.4. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody;

8.5. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/103/19 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;

8.6. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/19 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

8.7.  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowokorninie.

8.8. w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Kraina Radosnych Maluchów” przy Szkole Podstawowej w Dubinach.

  1. Pytania i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Hajnówka.

 

Przewodniczący Rady

Jarosław Kot

 

PORTAL MIESZKAŃCA Gminy Hajnówka

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji

Data wytworzenia: 2019-09-18

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-01-23

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2019-02-15