Hajnówka, dnia 5 grudnia 2017r.

Or. 0004.13.2017

Pan/i/

Mieszkańcy Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (bz. U. z 2017r. poz.1875) zwołuję XXXVII sesje Rady Gminy Hajnówka w dniu 22 grudnia 2017r. (piątek) o godz. 14.00 w sali nr 12 (parter) Urzędu Gminy Hajnówka z proponowanym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Hajnówka.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Rady Gminy.

4.    Interpelacje i zapytania radnych.

5.    Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.    Powzięcie uchwał w sprawie:

6.1.   zmian w budżecie gminy na 2017r;

6.2.   uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2018.

6.3.   uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2018-2025.

6.4.    uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018rok;

6.5.   ustanowienia stypendium Wójta Gminy Hajnówka;

6.6.    trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonej na terenie Gminy Hajnówka przez inne niż Gmina Hajnówka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

6.7.    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

6.8.    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

6.9.    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

6.10.   zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody.

6.11.   ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej;

6.12.   ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

7.    Zapoznanie się z informacją z realizacji uchwał Rady Gminy Hajnówka podjętych od dnia 28 marca 2017r. do dnia 27 października 2017r.

8.    Zapoznanie się z planami pracy komisji na 2018rok.

9.    Przyjęcie planu pracy rady Gminy Hajnówka na 2018 rok.

10.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.   Wolne wnioski.

12.   Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Hajnówka.

Materiały będące przedmiotem obrad XXXVII sesji przesłano na posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kot


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Oz. U. z 2016r. poz. 446) art.25 ust.3 „Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy."

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Niewiadomska-Golonko

Wytwarzający/odpowiadający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Niewiadomska-Golonko

Data wytworzenia: 2016-05-30

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-12-19

Data modyfikacji: 2018-01-02

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-12-19