Zaproszenie na sesję Rady Gminy IV/2018 - 21.12.2018, godz. 11:00

Hajnówka, 13.12.2018r.

 

 

Mieszkańcy Gminy Hajnówka

 

 

            Przewodniczący Rady Gminy Hajnówka działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. Poz. 1000, 1349 i 1432) zaprasza na IV/2018 sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu:

 

21 grudnia 2018 r. o godz. 11:00

 

w budynku Urzędu Gminy Hajnówka sala nr 12

 

            Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Gminy Hajnówka.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacje Przewodniczącego Rady dotyczącą zgłaszanych interpelacji i zapytań między sesjami.
  4. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.
  5. Powzięcie uchwał:

5.1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok;

5.2. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Hajnówka na rok 2019;

5.3. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2019-2025;

5.4.  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;

5.5. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024;

5.6. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie jej części z  użytkowania jako drogi publicznej;

5.7. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Hajnówka;

5.8. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów oraz członków rad sołeckich;

5.9. w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce;

5.10. stanowisko Rady Gminy Hajnówka w sprawie stanowiska Rady Gminy Białowieża dotyczącego Puszczy Białowieskiej;

5.11. w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Hajnówka na 2019 rok;

5.12. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Hajnówka na 2019 rok.

  1. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
  2. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Gminy Hajnówka

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Niewiadomska-Golonko

Data wytworzenia: 2018-12-13

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2018-12-17

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2018-12-17