Uchwały 2012 rok

    Sesja XIV:

UCHWAŁA Nr XIV/68/12 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hajnówka

UCHWAŁA Nr XIV/69/12 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Dubinach

    Sesja XV:

UCHWAŁA Nr XV/70/12 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2011 rok

UCHWAŁA Nr XV/71/12 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Hajnówka

UCHWAŁA Nr XV/72/12 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XV/73/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego

UCHWAŁA Nr XV/74/12 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Hajnówka przez inne niż Gmina Hajnówka osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

UCHWAŁA Nr XV/75/12 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2012 roku

    Sesja XVI:

UCHWAŁA Nr XVI/76/12 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

UCHWAŁA Nr XVI/77/12 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

UCHWAŁA Nr XVI/78/12 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XVI/79/12 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

UCHWAŁA Nr XVI/80/12 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2012 roku

    Sesja XVII:

Uchwała Nr XVII/81/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XVII/82/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2012-2021

Uchwała Nr XVII/83/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka

Uchwała Nr XVII/84/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Uchwała Nr XVII/85/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka - „Kraina Radosnych Maluchów”

Uchwała Nr XVII/86/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2012r.  w sprawie wystąpienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego

Uchwała Nr XVII/87/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/23/11 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci gminy Hajnówka w obrębie gruntów wsi: Stare Berezowo, Dubicze Osoczne, Nowoberezowo, Mochnate, obejmującego tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych

    Sesja XVIII:

Uchwała Nr XVIII/88/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XVIII/89/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 września 2012r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

    Sesja XIX:

Uchwała Nr XIX/90/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka - „Kraina Radosnych Maluchów”

Uchwała Nr XIX/91/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Hajnówka przez inne niż Gmina Hajnówka osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała Nr XIX/92/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XIX/93/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIX/94/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok

Uchwała Nr XIX/96/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hajnówka

Uchwała Nr XIX/97/2012 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Hajnówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

    Sesja XX:

Uchwała Nr XX/98/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XX/99/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Hajnówka do podpisania porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Hajnówka.

Uchwała Nr XX/100/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Uchwała Nr XX/101/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Uchwała Nr XX/102/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hajnówka

Uchwała Nr XX/103/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Hajnówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

    Sesja XXI:

Uchwała Nr XXI/104/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2012 - 2021

Uchwała Nr XXI/105/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXI/106/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2013 - 2023

Uchwała Nr XXI/107/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2013

Uchwała Nr XXI/108/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XXI/109/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013

Uchwała Nr XXI/110/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016

Uchwała Nr XXI/111/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Hajnówka na lata 2013-2016

Uchwała Nr XXI/112/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XXI/113/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXI/114/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXI/115/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXI/116/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2012-07-06

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2014-05-15

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2012-07-06