Uchwały Rady Gminy Hajnówka

Uchwała Nr XVII/60/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVIII/61/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 luty 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Sitki”

Uchwała Nr XVIII/62/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 luty 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Michnówka”

Uchwała Nr XVIII/63/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 luty 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Szczekotowo”

Uchwała Nr XVIII/64/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 luty 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Głęboki Kąt”

Uchwała Nr XVIII/65/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 luty 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nieznanowo”

Uchwała Nr XVIII/66/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVIII/67/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2016-2023

Uchwała Nr XVIII/68/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 luty 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2016 roku

Uchwała Nr XVIII/69/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 luty 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego członków

Uchwała Nr XVIII/70/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała Nr XVIII/71/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Hajnówka na lata 2015 - 2020

Uchwała Nr XVIII/72/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dubiny"

Uchwała Nr XVIII/73/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Pasieczniki Duże"

Uchwała Nr XVIII/74/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Orzeszkowo"

Uchwała Nr XIX/75/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2015 rok

Uchwała Nr XIX/76/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Hajnówka

Uchwała Nr XIX/77/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie dowozu uczniów do szkół wobec których Gmina Hajnówka nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Uchwała Nr XIX/78/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2016r. w sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr XIX/79/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Hajnówka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XIX/80/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/68/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 luty 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2016 roku

Uchwała Nr XX/81/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Uchwała Nr XX/82/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała Nr XX/83/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XXI/84/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XXI/85/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gminie Hajnówka - " Kraina Radosnych Maluchów"

Uchwała Nr XXI/86/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Hajnówka i Gminą Miejską Hajnówka

Uchwała Nr XXI/87/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXI/88/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

UCHWAŁA NR XXII/89/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

UCHWAŁA NR XXII/90/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXII/91/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2016-2023

UCHWAŁA NR XXII/92/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie intencji Rady Gminy Hajnówka przystąpienia do realizacji inwestycji drogowych w ramach „Programu rozwoju gminnej i pow iatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

UCHWAŁA NR XXII/93/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka

UCHWAŁA NR XXII/94/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych

UCHWAŁA NR XXII/95/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Hajnówka

Uchwała Nr XXII/96/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat trzech

UCHWAŁA NR XXII/97/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Hajnówka na lata 2016-2018

UCHWAŁA NR XXII/98/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomników przyrody

UCHWAŁA NR XXIII/99/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/100/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 16 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Hajnówka


UCHWAŁA NR XXIII/101/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 16 września 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Hajnówka zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

UCHWAŁA NR XXIV/102/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIV/103/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody

UCHWAŁA NR XXV/104/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXV/105/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXV/106/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017rok

UCHWAŁA NR XXV/107/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Hajnówka na lata 2016-2021

UCHWAŁA NR XXV/108/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

UCHWAŁA NR XXV/109/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Hajnówka przez inne niż Gmina Hajnówka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

UCHWAŁA NR XXV/110/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hajnówka

Uchwała Nr XXVI/111/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2017

Uchwała Nr XXVI/112/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2017 - 2024

Uchwała Nr XXVI/113/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XXVI/114/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Uchwała Nr XXVI/115/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Hajnówka

Uchwała Nr XXVI/116/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Niewiadomska-Golonko

Wytwarzający/odpowiadający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Niewiadomska-Golonko

Data wytworzenia: 2016-06-21

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-03-04

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-03-22

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-03-04