Sesja XXII

UCHWAŁA NR XXII/117/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu

UCHWAŁA NR XXII/118/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok 

UCHWAŁA NR XXII/119/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fonansowej na lata 2012-2023

UCHWAŁA NR XXII/120/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej 

UCHWAŁA NR XXII/121/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Hajnówka na lata 2013-2018

UCHWAŁA NR XXII/122/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Hajnówka

UCHWAŁA NR XXII/123/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Hajnówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Sesja XXIII

UCHWAŁA NR XXIII/124/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXIII/125/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2013-2023

UCHWAŁA NR XXIII/126/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XXIII/128/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego

UCHWAŁA NR XXIII/129/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2013 roku
 

Sesja XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/130/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

UCHWAŁA NR XXIV/131/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

UCHWAŁA NR XXIV/132/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Hajnówka dotyczącego inwestycji w zakresie infrastruktrury kolejowej i utrzymania linii kolejowej w rejonie Puszczy Białowieskiej

UCHWAŁA NR XXIV/133/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Hajnówka dotyczącego ograniczeń komunikacyjnych na terenie Powiatu Hajnowskiego

UCHWAŁA NR XXIV/134/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/129/13 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2013 roku

 

Sesja XXV

UCHWAŁA NR XXV/135/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Hajnówka

UCHWAŁA NR XXV/136/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV/138/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/ 113/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXV/139/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Sesja XXVI

UCHWAŁA NR XXVI/140/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 czerwca 2013 r.w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach i Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach

UCHWAŁA NR XXVI/141/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 czerwca 2013 r.w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

 

Sesja XXVII

UCHWAŁA NR XXVII/142/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVII/143/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

UCHWAŁA NR XXVII/144/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Mochnate”

UCHWAŁA NR XXVII/145/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Orzeszkowo”

UCHWAŁA NR XXVII/146/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 16 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

 

Sesja XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/147/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 4 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVIII/148/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny i oddział przedszkolny w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka

UCHWAŁA NR XXVIII/149/2013 z dnia 4 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

 

Sesja XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/150/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXIX/151/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2013 - 2023

UCHWAŁA NR XXIX/152/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIX/153/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXIX/154/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/190/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Hajnówka

UCHWAŁA NR XXIX/155/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

 

Sesja XXX

UCHWAŁA NR XXX/156/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXX/157/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2014-2023

UCHWAŁA NR XXX/158/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2014

UCHWAŁA NR XXX/159/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

UCHWAŁA NR XXX/160/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej

UCHWAŁA NR XXX/161/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych do Sejmiku Województwa Podlaskiego

UCHWAŁA NR XXX/161/13 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych do Sejmiku Województwa Podlaskiego

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Gierasimiuk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-12-05

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2015-07-14

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-12-05