Uchwały Rady

Uchwały Rady Gminy

Na podstawie upoważnień ustawowych (ustawa o samorządzie gminnym oraz inne ustawy, a także przepisy prawne wydawane na podstawie ustaw) Radzie Gminy przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze Gminy. Należą do nich uchwały Rady Gminy zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, adresowane do nieokreślonej grupy podmiotów oraz przepisy porządkowe, pozostające w kompetencji Rady Gminy. Przepisy porządkowe mogą być wydawane w zakresie nieuregulowanym w obowiązujących przepisach prawa, jeżeli ich ustanowienie jest niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

 Uchwały to najważniejsza forma, za pomocą której Rada wyraża swoją wolę. Inne możliwe formy to oświadczenia, stanowiska, rezolucje, apele a także zalecenia kierowane do organów Rady i Wójta.

            Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

           Na stanowisku ds. obsługi Rady i jej organów prowadzona jest ewidencja uchwał w rejestrze uchwał, która przechowywana jest wraz z protokołami sesji Rady.  Kopie uchwał przekazywane są właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
            Wójt przekazuje uchwały Rady Gminy organom nadzoru – Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – stosownie do zakresu nadzoru. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały, wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego, jeżeli Rada Gminy nie złoży skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze do sądu administracyjnego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Niewiadomska-Golonko

Data wytworzenia: 2016-11-08

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2005-01-24

Data modyfikacji: 2016-11-08

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2005-01-24