1. Uchwała Nr XXXI/162/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 2. Uchwała Nr XXXI/163/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie podwuższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężniego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

 3. Uchwała Nr XXXI/164/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu wieloletniego wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

 4. Uchwała Nr XXXII/165/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 5. Uchwała Nr XXXII/166/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2013 rok

 6. Uchwała Nr XXXII/167/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego

 7. Uchwała Nr XXXII/168/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie dokonania korekty w opisie granic obwodu głosowania

 8. Uchwała Nr XXXII/169/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2014 roku

 9. Uchwała Nr XXXII/170/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Hajnówka dotyczącego komunikacji kolejowej

 10. Uchwała Nr XXXIII/171/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości

 11. Uchwała Nr XXXIV/172/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

 12. Uchwała Nr XXXIV/173/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 13. Uchwała nr XXXIV/174/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 14. Uchwała nr XXXIV/175/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

 15. Uchwała Nr XXXV/176/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu

 16. Uchwała Nr XXXV/177/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dubicze Cerkiewne

 17. Uchwała Nr XXXV/178/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 4 czerwvca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 18. Uchwała Nr XXXV/179/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 19. Uchwała Nr XXXV/180/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 20. Uchwała Nr XXXV/181/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 21. Uchwała Nr XXXV/182/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Hajnówka do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego"

 22. Uchwała Nr XXXV/183/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Kolno wykonania zadania publicznego polegającego na rekultywacji gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego

 23. Uchwała Nr XXXVI/184/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 24. Uchwała Nr XXXVI/185/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2014 - 2023

 25. Uchwała Nr XXXVI/186/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2014 r. zmieniajaca uchwałę w sprawei nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach

 26. Uchwała Nr XXXVI/187/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2014 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i padliwa gazowe dla obszaru Gminy Hajnówka na lata 2014 - 2029

 27. Uchwała Nr XXXVI/188/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Hajnówka

 28. Uchwała Nr XXXVI/189/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierowników jednostek organizacyjnych gminy Hajnówka

 29. Uchwała Nr XXXVII/190/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu

 30. Uchwała Nr XXXVII/191/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 31. Uchwała Nr XXXVII/192/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych

 32. Uchwała Nr XXXVII/193/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.

 33. Uchwała Nr XXXVII/194/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 34. Uchwała Nr XXXVII/195/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności (FS)

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Niewiadomska-Golonko

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-12-12

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2014-12-12

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-12-12