Uchwały 2005

Uchwały Rady Gminy Hajnówka podjęte w 2005 roku


Uchwała Nr XXIII/136/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 luty 2005r. w sprawie zmiany określenia rodzajowego miejscowości.
Uchwała Nr XXIII/137/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 luty 2005r. w sprawie zmiany określenia rodzajowego miejscowości.
Uchwała nr XXIII/138/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka.
Uchwała nr XXIII/139/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała XXIII/140/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipinach".
Uchwała Nr XXIII/141/05 Rady Gminy z Hajnówka z dnia 23 lutego 2005 rok w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach II i III etap oraz w Nowosadach"
Uchwała Nr XXIII/142/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie ustalenia limitu środków finansowych na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim".
Uchwała nr XXIII/143/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
Uchwała Nr XXIII/144/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu Gminy Hajnówka rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego.
Uchwała Nr XXIII/145/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu Gminy Hajnówka rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego.
Uchwała Nr XXIV/146/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hajnówka
Uchwała Nr XXIV/147/2005 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hajnówka.
Uchwała Nr XXIV/148/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie rachunku dochodów własnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Hajnówka.
Uchwała Nr XXIV/149/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała Nr XXIV/150/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 r.
Uchwała Nr XXV/151/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Uchwała nr XXVI/152/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała NR XXVI/153/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 maja 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
Uchwała NR XXVI/154/05 RADY GMINY HAJNÓWKA Z DNIA 30 MAJA 2005R. w sprawie zmiany Gminnego Planu Rozwoju Lokalnego gminy Hajnówka.
Uchwała NR XXVI/155/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia "Opisu planowanych do realizacji zadań" służących rozwojowi miejscowości Nowosady.
Uchwała NR XXVII/156/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała NR XXVII/157/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
Uchwała NR XXVII/158/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
Uchwała Nr XXVII/159/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy
Uchwała Nr XXVII/160/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Hajnówka.
Uchwała Nr XXVII/161/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 - 2015
Uchwała Nr XXVII/162/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 r.
Uchwała Nr XXVII/163/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
Uchwała Nr XXVII/164/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
Uchwała Nr XXVII/165/05 Rrady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
Uchwała NR XXVII/166/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zmian w podziale gminy Hajnówka na obwody głosowania
Uchwała nr XXVIII/167/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała NR XXVIII/168/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 sierpnia 2005R. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
Uchwała NR XXVIII/169/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/155/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Opisu planowanych do realizacji zadań" służących rozwojowi miejscowości Nowosady
Uchwała Nr XXIX/170/2005 Rady Gminy Hajnówka z dnia 04 października 2005r. w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków .
Uchwała nr XXIX/171/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 4 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała nr XXX/172/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 3 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała nr XXXI/173/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała nr XXXI/174/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka.
Uchwała nr XXXI/175/05 RADY GMINY HAJNóWKA z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXXI/176/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXXI/177/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała nr XXXI/178/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XXXI/179/05 Rady Gminy Hajnowka z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2006 rok
Uchwała Nr XXXI/180/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.
Uchwała Nr XXXI/181/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
Uchwała NR XXXI/182/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXI/183/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała nr XXXI/184/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
Uchwała Nr XXXII/185/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
Uchwała nr XXXII/186/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała Nr XXXII/187/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wyboru banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy Hajnówka.
Uchwała NR XXXII/188/2005 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2006 roku.
Uchwała NR XXXII/189/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/142/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie ustalenia limitu środków finansowych na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim".
Uchwała Nr XXXII/190/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Hajnówka.   
Uchwała Nr XXIII/137/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 luty 2005r. w sprawie zmiany określenia rodzajowego miejscowości.
Uchwała nr XXIII/138/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka.
Uchwała nr XXIII/139/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała XXIII/140/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipinach".
Uchwała Nr XXIII/141/05 Rady Gminy z Hajnówka z dnia 23 lutego 2005 rok w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach II i III etap oraz w Nowosadach"
Uchwała Nr XXIII/142/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie ustalenia limitu środków finansowych na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim".
Uchwała nr XXIII/143/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
Uchwała Nr XXIII/144/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu Gminy Hajnówka rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego.
Uchwała Nr XXIII/145/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu Gminy Hajnówka rygorowi egzekucji w formie aktu notarialnego.
Uchwała Nr XXIV/146/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hajnówka
Uchwała Nr XXIV/147/2005 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Hajnówka.
Uchwała Nr XXIV/148/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie rachunku dochodów własnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Hajnówka.
Uchwała Nr XXIV/149/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała Nr XXIV/150/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 r.
Uchwała Nr XXV/151/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy chwała nr XXVI/152/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała NR XXVI/153/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 maja 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
Uchwała NR XXVI/154/05 RADY GMINY HAJNÓWKA Z DNIA 30 MAJA 2005R. w sprawie zmiany Gminnego Planu Rozwoju Lokalnego gminy Hajnówka.
Uchwała NR XXVI/155/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia "Opisu planowanych do realizacji zadań" służących rozwojowi miejscowości Nowosady.
Uchwała NR XXVII/156/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała NR XXVII/157/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
Uchwała NR XXVII/158/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.
Uchwała Nr XXVII/159/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność gminy
Uchwała Nr XXVII/160/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Hajnówka.
Uchwała Nr XXVII/161/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 - 2015
Uchwała Nr XXVII/162/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 r.
Uchwała Nr XXVII/163/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
Uchwała Nr XXVII/164/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
Uchwała Nr XXVII/165/05 Rrady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
Uchwała NR XXVII/166/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zmian w podziale gminy Hajnówka na obwody głosowania
Uchwała nr XXVIII/167/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała NR XXVIII/168/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 sierpnia 2005R. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
Uchwała NR XXVIII/169/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/155/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Opisu planowanych do realizacji zadań" służących rozwojowi miejscowości Nowosady
Uchwała Nr XXIX/170/2005 Rady Gminy Hajnówka z dnia 04 października 2005r. w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków .
Uchwała nr XXIX/171/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 4 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała nr XXX/172/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 3 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała nr XXXI/173/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała nr XXXI/174/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka.
Uchwała nr XXXI/175/05 RADY GMINY HAJNóWKA z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXXI/176/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXXI/177/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała nr XXXI/178/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XXXI/179/05 Rady Gminy Hajnowka z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2006 rok
Uchwała Nr XXXI/180/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.
Uchwała Nr XXXI/181/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
Uchwała NR XXXI/182/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXI/183/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała nr XXXI/184/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
Uchwała Nr XXXII/185/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok
Uchwała nr XXXII/186/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
Uchwała Nr XXXII/187/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wyboru banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy Hajnówka.
Uchwała NR XXXII/188/2005 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2006 roku.
Uchwała NR XXXII/189/05 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/142/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie ustalenia limitu środków finansowych na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim".
Uchwała Nr XXXII/190/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Hajnówka.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Niewiadomska-Golonko

Data wytworzenia: 2016-12-05

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-12-05

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-12-05