Uchwała Nr XXXII/185/05
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591; z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Nr 172 poz 1441) oraz art. 116 art.122, art.124, art. 128 ust 2 i art. 134 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851; z 2004 roku Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703; z 2005 roku Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz 565) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:
1. dochody budżetu gminy w wysokości 7 702 968,-zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. wydatki budżetu gminy w wysokości 8 247 268,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 806 766,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4
4. źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 544 300,-zł stanowią nastepujące przychody:
a) 310 300,-zł. - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
b) 234 000,-zł. - wolne środki
5. wolne środki w kwocie 91 000,-zł. przeznacza się na spłatę pożyczek

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3. Ustala się:
1. rezerwę ogólną w kwocie 50 000,- zł
2. rezerwę celową w kwocie 47 947,- zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych nauczycieli

§ 4. 1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem Nr 5
1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 6A
2. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów, ujętych w załączniku Nr 6 i Nr 6A, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 3 000 000,- zł.

§ 5. Ustala się:
1. Plan rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 w kwocie 65 604,- zł oraz wydatków w kwocie 66 744,- zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 7
2. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 122 730,-zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Dotacje dla podmiotów publicznych w łącznej kwocie 5 000,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8A.
4. Dotacje na realizowanie zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 87 442,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8B.

§ 6. Ustala się plan wpływów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 400,- zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 2 400,- zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 9.

§ 7. Dochody w kwocie 25 000,- zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 806 766,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 10.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
2. dokonywania wydatków na cele reprezentacyjne do wysokości 3 000,- zł.

§ 11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 800 000,- zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy
2. zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 3 (Plan przychodów i rozchodów)
3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 000 000,- zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

 

Jan Grygoruk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-01-20

Modyfikujący: Barbara Ostapczuk

Data modyfikacji: 2006-01-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-01-20