Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XXXII/185/05
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota
(w złotych)

I.

Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 roku

653 208

1.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

573 000

a)

WFOŚiGW w Białymstoku

123 000

 

- umowa z dnia 12 listopada 2002 roku

- umowa z dnia 26 listopada 2002 roku

- umowa z dnia 22 października 2003 roku

- umowa z dnia 17 maja 2004 r.

3 000

52 000

28 000

40 000

b)

NFOŚiGW w Warszawie

450 000

 

- umowa z dnia 2 sierpnia 2005 roku

450 000

2.

Przyjęte depozyty

w tym: depozyty zbywalne

80 208

3.

Zobowiązania wymagalne

-

II.

Planowane zwiększenie długu w 2006 roku

310 300

1.

Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pożyczki)

310 300

III.

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 roku

91 000

1.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek

91 000

a)

WFOŚiGW w Białymstoku

91 000

 

- umowa z dnia 12 listopada 2002 roku

- umowa z dnia 26 listopada 2002 roku

- umowa z dnia 22 października 2003 roku

- umowa z dnia 17 maja 2005 rok

3 000

52 000

16 000

20 000

2.

Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów

-

3.

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

-

IV.

Ogółem dług na dzień 31 grudnia 2006 roku (I+II-III)

872 508

V.

Planowane dochody na 2006 rok

7 702 968

 

% (IV:V)

11,33

 

Prognozowana sytuacja finansowa

Gminy Hajnówka na lata 2006 - 2011

 

I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

1 cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w Nowoberezowie

a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta 12 listopada 2002 roku)
- kwota pożyczki - 100 000,- zł
- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2005 r. - 72 000,- zł
- kwota umorzonej pożyczki - 25 000,-zł.

2006 r.
- kwota pożyczki - 3 000,- zł

2 cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dubiny

a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa z dnia 26.11.2002 r. + Aneks z dnia 14.03.2003 r.)
- kwota pożyczki - 166 971,- zł
- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2005 r. - 114 971,- zł

2006 r.
- kwota pożyczki - 52 000,- zł

3. cel pożyczki: usprawnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Hajnówka - karosacja samochodu

a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta dnia 22.10.2003 roku + aneks Nr 2 z dnia 31 grudnia 2003 r.)
- kwota pożyczki - 49 600,- zł
- kwota spłaconej pożyczki - 21 600 zł

2006 r.
- kwota pożyczki - 16 000,- zł

2007 r.
- kwota pożyczki - 12 000,- zł

4. cel pożyczki: - usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Hajnówka w ramach programu POLSKIE DNI RECYKLINGU

a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta dnia 17 maja 2004 roku)
- przewidywany termin spłaty w latach 2005 - 2007 r.
- kwota pożyczki - 59 000,- zł
- kwota spłaconej pożyczki - 19 000,-zł.

2006 r.
- kwota pożyczki -20 000,- zł

2007 r.
- kwota pożyczki - 20 000,- zł

4. cel pożyczki: - budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach II i III etap oraz w Nowosadach

a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( umowa z dnia 2 sierpnia 2005 roku)

- przewidywany termin spłaty w latach 2007-2011
- kwota pożyczki - 450 000,-zł.

2007 r.
- kwota pożyczki - 66 000,-zł.

2008 r.
- kwota pożyczki - 96 000,-zł.

2009 r.
- kwota pożyczki - 96 000,-zł.

2010 r.
- kwota pożyczki - 96 000,-zł.

2011 r.
- kwota pożyczki - 96 000

II. Udzielone poręczenia - brak

III. Wnioskowana pożyczka

1. cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach II i III etap oraz w Nowosadach

a) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( umowa zawarta dnia 2 sierpnia 2005 roku)

- kwota pożyczki - 760 300,- zł w tym:
- pożyczka zaciągnieta w 2005 r. - 450 000,zł.
- kwota pożyczki do zaciągnięcia w 2006 r. - 310 300,-zł.
- przewidywany termin spłaty w latach: 2007-2011 r.

2007 r.
- kwota pożyczki - 54 300,- zł

2008 r.
- kwota pożyczki - 64 000,- zł

2009 r.
- kwota pożyczki - 64 000,- zł

2010 r.
- kwota pożyczki - 64 000,- zł

2011 r.
- kwota pożyczki - 64 000,-zł.

Przewodniczący Rady

 

Jan Grygoruk

 

 


 

PROGNOZA BUDŻETU GMINY

Lp.


Wyszczególnienie

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

A.

Dochody ogółem

7 702 968

7 050 000

7 130 000

7 180 000

7 200 000

7 250 000

B.

Wydatki ogółem

8 247 268

6 750 000

6 800 000

6 850 000

6 880 000

6 900 000

 

w tym: - wydatki bieżące

5 998 115

6 000 000

5 800 000

5 850 000

5 830 000

5 850 000

- wydatki inwestycyjne

2 249 153

750 000

1 000 000

1 000 000

1 050 000

1 060 000

C.

Wynik finansowy (A-B)

- 544 300

300 000

330 000

330 000

320 000

340 000

D.

Kredyty i pożyczki

103 400

164 400

165 500

164 000

163 000

161 900

1a. spłata zaciągniętego kredytu (pożyczki)

91 000

98 000

96 000

96 000

96 000

96 000

1b. spłata odsetek

12 400

10 000

3 800

2 600

2 000

1 200

2a. spłata wnioskowanego kredytu (pożyczki)

-

54 300

64 000

64 000

64 000

64 000

2b. spłata odsetek

-

2 100

1 700

1 400

1 000

700

E.

Kwota udzielonych poręczeń

-

-

-

-

-

-

F.

Razem (D+E)

103 400

218 700

165 500

164 000

163 000

161 900

G.

% (F:A)

1,4

3,1

2,3

2,3

2,3

2,2

Przewodniczący Rady

 

Jan Grygoruk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-01-20

Modyfikujący: Barbara Ostapczuk

Data modyfikacji: 2006-01-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-01-20