Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/185/05
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK(W ZŁOTYCH)

 

Lp.

Wyszczególnienie źródeł dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Przewidywane wykonanie za 2005 rok

Plan na 2006 rok

% dynamiki

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

I.

Dochody z podatków i opłat ogółem

 

 

 

1 886 933

1 690 700

89,6

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

756

 

 

1 883 933

1 687 700

89,6

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 

75601

 

7 353

7 000

95,2

 

-          podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

 

 

0350

7 000

7 000

100

 

-          odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

 

0910

353

0

0

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

75615

 

1 048 930

1 004 600

95,8

 

-          podatek od nieruchomości

 

 

0310

710 000

646 000

91,0

 

-          podatek rolny

 

 

0320

39 000

28 000

71,8

 

-          podatek leśny

 

 

0330

259 000

286 000

110,4

 

-          podatek od środków transportowych

 

 

0340

29 700

29 600

99,7

 

-          podatek od czynności cywilnoprawnych

 

 

0500

-20

10 000

 

 

-          odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

 

0910

11 250

5 000

44,4

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

75616

 

783 150

633 100

80,8

 

-      podatek od nieruchomości

 

 

0310

210 000

209 000

99,5

 

-      podatek  rolny

 

 

0320

496 000

369 000

74,4

 

-      podatek leśny

 

 

0330

6 000

6 100

101,7

 

-      podatek od środków transportowych

 

 

0340

37 200

32 000

86,0

 

-     podatek od spadków i darowizn

 

 

0360

4 200

1 500

35,7

 

-      podatek od posiadania psów

 

 

0370

50

500

1000

 

-      podatek od czynności cywilnoprawnych

 

 

0500

22 900

10 000

43,7

 

-     odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

 

0910

6 800

5 000

73,5

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

75618

 

44 500

43 000

96,6

 

-          wpływy z opłaty skarbowej

 

 

0410

18 000

18 000

100

 

-          wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

 

0480

26 500

25 000

94,3

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

 

 

3 000

3 000

100

 

-          wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

 

90020

 

3 000

3 000

100

 

-          wpływy z opłaty produktowej

 

 

0400

3 000

3 000

100

II.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

756

 

 

613 554

850 303

138,6

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

 

75621

 

613 554

850 303

138,6

 

-          podatek dochodowy od osób fizycznych

 

 

0010

610 000

848 303

139,1

 

-          podatek dochodowy od osób prawnych

 

 

0020

3 554

2 000

56,3

III

Dochody z majątku gminy

 

 

 

170 278

365 025

214,4

 

Rolnictwo i łowiectwo

010

 

 

0

2 500

 

 

Pozostała działalność

 

01095

 

0

0

 

 

-          dochody z dzierżawy

 

 

0750

0

2 500

 

 

-          wpływy z różnych dochodów

 

 

0970

0

0

 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

400

 

 

15 825

16 800

106,2

 

Dostarczanie ciepła

 

40001

 

15 825

16 800

106,2

 

-    pozostałe odsetki

 

 

0920

9

0

 

 

-          wpływy z usług

 

 

0830

15 816

16 800

106,2

 

Transport i łączność

600

 

 

12 984

500

3,8

 

-          Drogi publiczne gminne

 

60016

 

12 984

500

3,8

 

-          wpływy z różnych opłat

 

 

0690

12 984

500

3,8

 

Gospodarka mieszkaniowa

700

 

 

132 439

341 225

257,6

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

70005

 

132 439

341 225

257,6

 

-          wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

 

 

0470

468

725

154,9

 

-          dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

0750

7 759

3 500

45,1

 

-          wpływy z usług

 

 

0830

2 000

2 000

100,0

 

-          wpływy ze sprzedaży wyrobów

 

 

0840

5 261

7 100

135,0

 

-          wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 

 

0870

116 015

327 900

282,6

 

-          pozostałe odsetki

 

 

0920

16

0

 

 

-          wpływy z różnych dochodów

 

 

0970

920

0

 

 

Różne rozliczenia

758

 

 

9 030

4 000

44,3

 

Różne rozliczenia finansowe

 

75814

 

9 030

4 000

44,3

 

-          wpływy z różnych dochodów

 

 

0970

9 030

4 000

44,3

IV.

Pozostałe dochody

 

 

 

313 191

221 777

70,8

 

Rolnictwo i łowiectwo

010

 

 

292 995

216 427

73,9

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

01010

 

292 995

216 427

73,9

 

-          pozostałe odsetki

 

 

0920

257

0

 

 

-          wpływy z różnych dochodów

 

 

0970

292 738

216 427

73,9

 

Transport i łączność

600

 

 

73

0

 

 

Drogi wewnętrzne

 

60017

 

73

0

 

 

-          wpływy do budżetu ze środków specjalnych

 

 

2390

73

0

 

 

Administracja publiczna

750

 

 

2 555

2 350

92,0

 

- urzędy wojewódzkie

 

75011

 

400

350

87,5

 

- wpływy z różnych opłat

 

 

0690

400

350

87,5

 

Urzędy gmin

 

75023

 

2 155

2 000

92,8

 

-          wpływy z różnych opłat

 

 

0690

2 155

2 000

92,8

 

Różne rozliczenia

758

 

 

16 000

3 000

18,8

 

Różne rozliczenia finansowe

 

75814

 

16 000

3 000

18,8

 

-          pozostałe odsetki

 

 

0920

16 000

3 000

18,8

 

Oświata i wychowanie

801

 

 

1 002

0

 

 

Szkoły podstawowe

 

80101

 

659

0

 

 

- wpływy z różnych dochodów

 

 

0970

659

0

 

 

Dowożenie uczniów do szkół

 

80113

 

76

0

 

 

-          wpływy z różnych dochodów

 

 

0970

76

0

 

 

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

 

80114

 

267

0

 

 

-          pozostałe odsetki

 

 

0920

3

0

 

 

-          wpływy z różnych dochodów

 

 

0970

264

0

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

 

 

566

0

 

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

92109

 

566

0

 

 

-          pozostałe odsetki

 

 

0920

5

0

 

 

-          wpływy z różnych dochodów

 

 

0970

561

0

 

V.

Dochody własne (I+II+III+IV)

 

 

 

2 983 956

3 127 805

104,8

VI

Dotacje celowe

 

 

 

988 939

985 766

99,7

 

·          na zadania własne dotowane

 

 

 

220 971

179 000

81,0

 

Oświata i wychowanie

801

 

 

1 888

0

 

 

Szkoły podstawowe

 

80101

 

1 888

0

 

 

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

2030

1 888

0

 

 

Pomoc społeczna

852

 

 

184 509

179 000

97,0

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

85214

 

83 900

96 000

114,4

 

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

2030

83 900

96 000

114,4

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

85219

 

47 000

48 000

102,1

 

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

2030

47 000

48 000

102,1

 

Pozostała działalność

 

85295

 

53 609

35 000

65,3

 

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

2030

53 609

35 000

65,3

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

854

 

 

34 574

0

 

 

Pomoc materialna dla uczniów

 

85415

 

34 574

0

 

 

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

2030

34 574

0

 

 

·          na zadania zlecone

 

 

 

655 968

806 766

123,0

 

Administracja publiczna

750

 

 

64 000

65 000

101,6

 

Urzędy wojewódzkie

 

75011

 

64 000

65 000

101,6

 

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

2010

64 000

65 000

101,6

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751

 

 

37 368

766

2,0

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

75101

 

739

766

103,7

 

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

2010

739

766

103,7

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

75107

 

22 756

0

 

 

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

2010

22 756

0

 

 

Wybory do Sejmu i Senatu

 

75108

 

13 873

0

 

 

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

2010

13 873

0

 

 

Pomoc społeczna

852

 

 

554 600

741 000

133,6

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

85212

 

449 000

634 000

141,2

 

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

2010

449 000

634 000

141,2

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 

85213

 

7 600

9 000

118,4

 

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

2010

7 600

9 000

118,4

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

85214

 

98 000

98 000

100

 

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

2010

98 000

98 000

100

 

·          dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

 

 

 

112 000

0

 

 

Transport i łączność

600

 

 

20 000

0

 

 

Drogi wewnętrzne

 

60017

 

20 000

0

 

 

-          dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

 

 

2440

20 000

0

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

 

 

92 000

0

 

 

Pozostała działalność

 

90095

 

92 000

0

 

 

-          dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

 

 

6260

92 000

0

 

VII

Środki ze źródeł pozabudżetowych

 

 

 

1 684 852

1 086 600

64,5

 

·          na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

 

 

 

1 529 736

947 335

61,9

 

Rolnictwo i łowiectwo

010

 

 

1 372 811

747 335

54,4

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

01010

 

1 372 811

747 335

54,4

 

-          środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

 

6291

460 100

0

 

 

-          środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

 

6298

912 711

747 335

81,9

 

Transport i łączność

600

 

 

156 925

0

 

 

Drogi publiczne gminne

 

60016

 

159 925

0

 

 

-          środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

 

6291

156 925

0

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

 

 

0

200 000

 

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

92109

 

0

200 000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

 

6298

0

200 000

 

 

·          na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

 

 

 

121 695

99 645

81,9

 

Rolnictwo i łowiectwo

010

 

 

121 695

99 645

81,9

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

01010

 

121 695

99 645

81,9

 

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

 

 

6339

121 695

99 645

81,9

 

·          na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

 

 

 

10 441

29 715

284,6

 

Oświata i wychowanie

801

 

 

10 441

29 715

284,6

 

Gimnazja

 

80110

 

10 441

29 715

284,6

 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

 

2708

10 441

29 715

284,6

 

·          na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

 

 

 

3 480

9 905

284,6

 

Oświata i wychowanie

801

 

 

3 480

9 905

284,6

 

Gimnazja

 

80110

 

3 480

9 905

284,6

 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

 

2709

3 480

9 905

284,6

 

·          na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

 

 

 

19 500

0

 

 

Oświata i wychowanie

801

 

 

14 500

0

 

 

Gimnazja

 

80110

 

14 500

0

 

 

-          środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

 

2700

14 500

0

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

 

 

5 000

0

 

 

Biblioteki

 

92116

 

5 000

0

 

 

-          dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 

 

2020

5 000

0

 

VIII

Subwencja ogólna

 

 

 

2 673 112

2 502 797

93,6

 

Różne  rozliczenia

758

 

 

2 673 112

2 502 797

93,6

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

75801

 

1 960 795

1 988 326

101,4

 

-          subwencje ogólne z budżetu państwa

 

 

2920

1 960 795

1 988 326

101,4

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

 

75807

 

712 317

514 471

72,2

 

-          subwencje ogólne z budżetu państwa

 

 

2920

712 317

514 471

72,2

 

RAZEM:

 

 

 

8 330 859

7 702 968

92,5

Przewodniczący Rady

 

Jan Grygoruk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-01-20

Modyfikujący: Barbara Ostapczuk

Data modyfikacji: 2006-01-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-01-20