Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXII/185/05
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

Dział rozdz.

Nazwa działu

 rozdziału

Przewidywane wykonanie 2005 roku

Plan na 2006 rok

Dynamika wzrostu

w tym:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątko

we

w tym:

Wynagro

dzenia

Pochodne od wynagro

dzeń

Dotacje

Wydatki na obsługę długu (odsetki)

Wydatki z tyt. poręcz. i gwaran

cji

Pozostałe wydatki

Inwesty

cyjne

z tego: na obsługę długu

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.   

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2 394 689

1 558 174

65,1

12 800

 

 

 

 

 

12 800

1 545 374

1 545 374

 

01009

Spółki wodne

184

200

108,7

200

 

 

 

 

 

200

 

 

 

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 383 278

1 549 974

65,0

4 600

 

 

 

 

 

4 600

1 545 374

1 545 374

 

01030

Izby rolnicze

11 000

8 000

72,7

8 000

 

 

 

 

 

8 000

 

 

 

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

27 000

35 000

129,6

35 000

 

 

 

 

 

35 000

 

 

 

40001

Dostarczanie ciepła

27 000

35 000

129,6

35 000

 

 

 

 

 

35 000

 

 

 

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

327 236

525 693

160,6

197 320

32 500

 

30 000

 

 

134 820

328 373

328 373

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

8 000

8 000

100

8 000

 

 

 

 

 

8 000

 

 

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

27 380

30 000

109,5

30 000

 

 

30 000

 

 

0

 

 

 

60016

Drogi publiczne gminne

200 856

422 393

210,3

94 020

30 000

 

 

 

 

64 020

328 373

328 373

 

60017

Drogi wewnętrzne

89 000

63 300

71,1

63 300

2 500

 

 

 

 

60 800

 

 

 

60095

Pozostała działalność

2 000

2 000

100

2 000

 

 

 

 

 

2 000

 

 

 

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

7 650

11 550

151,0

11 550

 

 

 

 

 

11 550

 

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7 650

11 550

151,0

11 550

 

 

 

 

 

11 550

 

 

 

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

12 250

20 800

170,0

20 800

 

 

 

 

 

20 800

 

 

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

12 250

20 300

165,7

20 300

 

 

 

 

 

20 300

 

 

 

71035

Cmentarze

0

500

 

500

 

 

 

 

 

500

 

 

 

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1 258 905

1 317 098

104,6

1 301 692

827 920

132 610

47 442

 

 

293 720

15 406

15 406

 

75011

Urzędy wojewódzkie

64 000

65 000

101,6

65 000

32 420

5 810

 

 

 

26 770

 

 

 

75022

Rady gmin

88 200

89 700

101,7

89 700

 

 

 

 

 

89 700

 

 

 

75023

Urzędy gmin

1 087 305

1 142 498

105,1

1 127 092

795 500

126 800

47 442

 

 

157 350

15 406

15 406

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

6 000

6 500

108,3

6 500

 

 

 

 

 

6 500

 

 

 

75095

Pozostała działalność

13 400

13 400

100

13 400

 

 

 

 

 

13 400

 

 

 

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

37 367

766

2,1

766

 

 

 

 

 

766

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

739

766

103,6

766

 

 

 

 

 

766

 

 

 

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

22 755

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

13 873

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

77 160

58 700

76,0

58 700

13 400

900

10 000

 

 

34 400

 

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

76 290

57 700

75,6

57 700

13 400

900

10 000

 

 

33 400

 

 

 

75414

Obrona cywilna

870

1 000

114,9

1 000

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

21 050

39 300

186,7

39 300

1 700

400

 

 

 

37 200

 

 

 

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

21 050

39 300

186,7

39 300

1 700

400

 

 

 

37 200

 

 

 

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

22 000

50 000

227,3

50 000

 

 

 

50 000

 

 

 

 

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

22 000

50 000

227,3

50 000

 

 

 

50 000

 

 

 

 

 

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

50 000

97 947

195,9

97 947

 

 

 

 

 

97 947

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

50 000

97 947

195,9

97 947

 

 

 

 

 

97 947

 

 

 

 

w tym: rezerwa ogólna

50 000

50 000

100

50 000

 

 

 

 

 

50 000

 

 

 

 

rezerwa celowa

0

47 947

0

47 947

 

 

 

 

 

47 947

 

 

 

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

2 564 374

2 542 800

99,2

2 492 800

1 674 659

354 884

 

 

 

463 257

50 000

50 000

 

80101

Szkoły podstawowe

1 421 092

1 366 721

96,2

1 366 721

917 501

199 477

 

 

 

249 743

 

 

 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

76 516

90 393

118,1

90 393

65 253

14 415

 

 

 

10 725

 

 

 

80110

Gimnazja

640 207

647 905

101,2

597 905

429 829

92 332

 

 

 

75 744

50 000

50 000

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

219 935

201 260

91,5

201 260

99 504

20 540

 

 

 

81 216

 

 

 

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

167 931

200 732

119,5

200 732

162 572

28 120

 

 

 

10 040

 

 

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

12 105

10 765

88,9

10 765

 

 

 

 

 

10 765

 

 

 

80195

Pozostała działalność

26 588

25 024

94,1

25 024

 

 

 

 

 

25 024

 

 

 

851

OCHRONA ZDROWIA

54 450

49 200

90,4

49 200

 

 

 

 

 

49 200

 

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

31 500

25 000

79,4

25 000

 

 

 

 

 

25 000

 

 

 

85195

Pozostała działalność

22 950

24 200

105,4

24 200

 

 

 

 

 

24 200

 

 

 

852

POMOC SPOŁECZNA

764 514

1 074 560

140,6

1 074 560

115 600

19 020

2 000

 

 

937 940

 

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

0

24 000

 

24 000

 

 

2 000

 

 

22 000

 

 

 

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

449 000

634 000

141,2

634 000

16 100

1 260

 

 

 

616 640

 

 

 

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

7 600

9 000

118,4

9 000

 

 

 

 

 

9 000

 

 

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

98 000

204 000

208,2

204 000

 

 

 

 

 

204 000

 

 

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

25 000

20 000

80,0

20 000

 

 

 

 

 

20 000

 

 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

79 157

130 260

164,6

130 260

99 500

17 760

 

 

 

13 000

 

 

 

85295

Pozostała działalność

105 757

53 300

50,4

53 300

 

 

 

 

 

53 300

 

 

 

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

545 723

426 950

78,2

366 950

74 600

13 350

 

 

 

279 000

60 000

60 000

 

90002

Gospodarka odpadami

22 000

24 500

111,3

24 500

 

 

 

 

 

24 500

 

 

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

256 000

253 200

98,9

193 200

 

 

 

 

 

193 200

60 000

60 000

 

90095

Pozostała działalność

267 723

149 250

55,7

149 250

74 600

13 350

 

 

 

61 300

 

 

 

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

104 856

435 730

415,6

125 730

 

 

125 730

 

 

 

310 000

310 000

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

0

3 000

 

3 000

 

 

3 000

 

 

 

 

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

68 100

399 730

587,0

89 730

 

 

89 730

 

 

 

310 000

310 000

 

92116

Biblioteki

36 756

33 000

89,8

33 000

 

 

33 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

500

3 000

600

3 000

 

 

 

 

 

3 000

 

 

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

500

3 000

600

3 000

 

 

 

 

 

3 000

 

 

 

 

RAZEM:

8 269 724

8 247 268

99,7

5 938 115

2 740 379

521 164

215 172

50 000

 

2 411 400

2 309 153

2 309 153

 

Przewodniczący Rady

 

Jan Grygoruk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-01-20

Modyfikujący: Barbara Ostapczuk

Data modyfikacji: 2006-01-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-01-20