Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/185/05
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

I. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

 

Dział rozdz.

Nazwa działu, rozdziału

Dochody plan na 2006 rok

Wydatki plan na 2006 rok

w tym:

Wynagro

dzenia

Wydatki pochodne od wynagrodzeń

Pozostałe wydatki

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

65 000

65 000

32 420

5 810

26 770

75011

Urzędy wojewódzkie

65 000

65 000

32 420

5 810

26 770

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

766

766

 

 

766

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

766

766

 

 

766

852

POMOC SPOŁECZNA

741 000

741 000

16 100

1 260

723 640

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

634 000

634 000

16 100

1 260

616 640

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

9 000

9 000

 

 

9 000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

98 000

98 000

 

 

98 000

 

RAZEM:

806 766

806 766

48 520

7 070

751 176

 

II. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2006 rok

Dział rozdział paragraf

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie

Plan na 2006 rok

% dynamiki

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

7 710

7 000

110,1

75011

Urzędy wojewódzkie

7 710

7 000

110,1

0690

Wpływy z różnych opłat

7 710

7 000

110,1

 

RAZEM:

7 710

7 000

110,1

 

Przewodniczący Rady 
Jan Grygoruk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-01-20

Modyfikujący: Barbara Ostapczuk

Data modyfikacji: 2006-01-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-01-20