Uchwały Rady Gminy z 2003 roku:

 1. Uchwała Nr IV/22/03 z dnia 27 lutego 2003r.
  w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
 2. Uchwała Nr IV/23/03 z dnia 27 lutego 2003r.
  w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
 3. Uchwała Nr IV/24/03 z dnia 27 lutego 2003r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
 4. Uchwała Nr IV/25/03 z dnia 27 lutego 2003r.
  w sprawie ustalenia dla terenu gminy Hajnówka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 5. Uchwała Nr IV/26/03 z dnia 27 lutego 2003r.
  w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 6. Uchwała Nr IV/27/03 z dnia 27 lutego 2003r.
  w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów rolnych na leśne.
 7. Uchwała Nr IV/28/03 z dnia 27 lutego 2003r.
  w sprawie opinii dotyczącej powiększenia Rezerwatu Biosfery Białowieża na całą polską część Puszczy Białowieskiej.
 8. Uchwała Nr V/29/03 z dnia 28 marca 2003r.
  w sprawie wyrażenia zgody na wybudowanie kosztem gminy wiejskiej Hajnówka odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie gminy miejskiej Hajnówka.
 9. Uchwała Nr V/30/03 z dnia 28 marca 2003r.
  w sprawie wyboru przedstawiciela samorządu Gminy do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.
 10. Uchwała Nr VI/31/03 z dnia 15 kwietnia 2003r.
  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 11. Uchwała Nr VI/32/03 z dnia 15 kwietnia 2003r.
  w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 12. Uchwała Nr VI/33/03 z dnia 15 kwietnia 2003r.
  w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowch zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 13. Uchwała Nr VI/34/03 z dnia 15 kwietnia 2003r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy.
 14. Uchwała Nr VI/35/03 z dnia 15 kwietnia 2003r.
  w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hajnówka.
 15. Uchwała Nr VI/36/03 z dnia 15 kwietnia 2003r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.
 16. Uchwała Nr VII/37/03 z dnia 30 maja 2003r.
  w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg obywateli przez Radę.
 17. Uchwała Nr VII/38/03 z dnia 30 maja 2003r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.
 18. Uchwała Nr VII/39/03 z dnia 30 maja 2003r.
  w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach.
 19. Uchwała Nr VII/40/03 z dnia 30 maja 2003r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
 20. Uchwała Nr VII/41/03 z dnia 30 maja 2003r.
  w sprawie nabycia nieodpłatnie nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 21. Uchwała Nr VII/42/03 z dnia 30 maja 2003r.
  w sprawie nieodpłatnego nabycia od współwłaścicieli działki położonej w Nowoberezowie na rzecz Gminy Hajnówka.
 22. Uchwała Nr VII/43/03 z dnia 30 maja 2003r.
  w sprawie powołania Zespołu opiniodawczego na ławników ludowych.
 23. Uchwała Nr VIII/44/03 z dnia 30 czerwca 2003r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.
 24. Uchwała Nr IX/45/03 z dnia 04 września 2003r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu.
 25. Uchwała Nr IX/46/03 z dnia 04 września 2003r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 26. Uchwała Nr IX/47/03 z dnia 04 września 2003r.
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Hajnówka w ramach programu Polskie Dni Recyklingu.
 27. Uchwała Nr IX/48/03 z dnia 04 września 2003r.
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na usprawnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Hajnówka.
 28. Uchwała Nr IX/49/03 z dnia 04 września 2003r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.
 29. Uchwała Nr IX/50/03 z dnia 04 września 2003r.
  w sprawie przekazania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 30. Uchwała Nr IX/51/03 z dnia 04 września 2003r.
  w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
 31. Uchwała Nr IX/52/03 z dnia 04 września 2003r.
  w sprawie zbycia nieruchomości Gminy.
 32. Uchwała Nr IX/53/03 z dnia 04 września 2003r.
  w sprawie zamiany nieruchomości w Lipinach.
 33. Uchwała Nr IX/54/03 z dnia 04 września 2003r.
  w sprawie przystąpienia gminy do Stowarzyszenia - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
 34. Uchwała Nr IX/55/03 z dnia 04 września 2003r.
  w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów rolnych na leśne.
 35. Uchwała Nr IX/56/03 z dnia 04 września 2003r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
 36. Uchwała Nr IX/57/03 z dnia 04 września 2003r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
 37. Uchwała Nr IX/58/03 z dnia 04 września 2003r.
  w sprawie sprzedaży mienia gminy.
 38. Uchwała Nr IX/59/03 z dnia 04 września 2003r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
 39. Uchwała Nr X/60/03 z dnia 28 października 2003r.
  w sprawie wyboru ławników.
 40. Uchwała Nr X/61/03 z dnia 28 października 2003r.
  w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 41. Uchwała Nr X/62/03 z dnia 28 października 2003r.
  w sprawie zmian w budżecie na 2003r.
 42. Uchwała Nr X/63/03 z dnia 28 października 2003r.
  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 43. Uchwała Nr X/64/03 z dnia 28 października 2003r.
  w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów rolnych na leśne.
 44. Uchwała Nr X/65/03 z dnia 28 października 2003r.
  w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy.
 45. Uchwała Nr X/66/03 z dnia 28 października 2003r.
  w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.
 46. Uchwała Nr X/67/03 z dnia 28 października 2003r.
  w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003r.
 47. Uchwała Nr X/68/03 z dnia 28 października 2003r.
  w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.
 48. Uchwała Nr XI/69/03 z dnia 04 grudnia 2003r.
  w sprawie zmiany Statutu Gminy Hajnówka.
 49. Uchwała Nr XI/70/03 z dnia 04 grudnia 2003r.
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 50. Uchwała Nr XI/71/03 z dnia 04 grudnia 2003r.
  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
 51. Uchwała Nr XI/72/03 z dnia 04 grudnia 2003r.
  w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów.
 52. Uchwała Nr XI/73/03 z dnia 04 grudnia 2003r.
  w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 53. Uchwała Nr XI/74/03 z dnia 04 grudnia 2003r.
  w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
 54. Uchwała Nr XI/75/03 z dnia 04 grudnia 2003r.
  w sprawie zmian w budżecie na 2003r.
 55. Uchwała Nr XI/76/03 z dnia 04 grudnia 2003r.
  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 56. Uchwała Nr XII/77/03 z dnia 29 grudnia 2003r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.
 57. Uchwała Nr XII/78/03 z dnia 29 grudnia 2003r.
  w sprawie dodatku specjalnego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2005-01-24

Data modyfikacji: 2005-02-22

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2005-01-24