Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr XXII/123/04
Rady
Gminy Hajnówka

z dnia 28
grudnia 2004 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU

 


Lp.


Wyszczególnienie

Kwota
(w złotych)

I.

Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 roku

374 542

1.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

342 000

a)

Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie (umowa z dnia 01 września 2000 roku)

75 000

b)

WFOŚiGW w Białymstoku

267 000

-

- umowa z dnia 12 listopada 2002 roku
- umowa z dnia 26 listopada 2002 roku
- umowa z dnia 22 października 2003 roku
- umowa z dnia 17 maja 2004 r.

60 000
104 000
44 000
59 000

2.

Przyjęte depozyty
w tym: depozyty zbywalne

32 542

3.

Zobowiązania wymagalne

-

II.

Planowane zwiększenie długu w 2005 roku

900 000

1.

Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pożyczki)

900 000

III.

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 roku

189 000

1.

Kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek

189 000

a)

Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A. w Warszawie (umowa z dnia 01 września 2000 roku)

75 000

b)

WFOŚiGW w Białymstoku

114 000

-

- umowa z dnia 12 listopada 2002 roku
- umowa z dnia 26 listopada 2002 roku
- umowa z dnia 22 października 2003 roku
- przewidywany termin zawarcia umowy 19 grudzień 2003 rok

32 000
52 000
16 000
14 000

2.

Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów

-

3.

Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych

-

IV.

Ogółem dług na dzień 31 grudnia 2005 roku (I+II-III)

1 085 542

V.

Planowane dochody na 2005 rok

6 316 284

-

% (IV:V)

17,19

 

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA
GMINY HAJNÓWKA NA LATA 2005 - 2009

I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2004 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

1. cel kredytu: budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dubinach
   
a) Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie
      - kwota kredytu - 600 000,- zł
      - kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2004 r. - 525 000,- zł
      - pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartą umową) w 2005 r - 75 000 zł

2. cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w Nowoberezowie
   
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta 12 listopada 2002 roku)
      - kwota pożyczki - 100 000,- zł
      - kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2004 r. - 40.000,- zł
       
        2005 r.
     - kwota pożyczki - 32 000,- zł
       2006 r.
     - kwota pożyczki - 28 000,- zł

3. cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dubiny
    a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa z dnia 26.11.2002 r. + Aneks z dnia 14.03.2003 r.)
     - kwota pożyczki - 166 971,- zł
     - kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2004 r. - 62 971,- zł

       2005 r.
    - kwota pożyczki - 52 000,- zł
      2006 r.
    - kwota pożyczki - 52 000,- zł

4. cel pożyczki: usprawnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Hajnówka - karosacja samochodów
   
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta dnia 22.10.2003 roku + aneks Nr 2 z dnia 31 grudnia 2003 r.)
     - kwota pożyczki - 49 600,- zł
     - kwota spłaconej pożyczki - 5 600 zł

      2005 r.
     - kwota pożyczki.- 16 000,- zł
      2006 r.
     - kwota pożyczki - 16 000,- zł
      2007 r.
     - kwota pożyczki - 12 000,- zł

5. cel pożyczki: - usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Hajnówka w ramach programu POLSKIE DNI RECYKLINGU
   
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa zawarta dnia 17 maja 2004 roku)
      - przewidywany termin spłaty w latach 2005 - 2008 r.
      - kwota pożyczki - 59 000,- zł

     2005 r.
     - kwota pożyczki - 14 000,- zł
     2006 r.
     - kwota pożyczki - 20 000,- zł
      2007 r.
     - kwota pożyczki - 20 000,- zł
      2008 r.
     - kwota pożyczki - 5 000,- zł

II. Udzielone poręczenia - brak

III. Wnioskowana pożyczka

1.cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w Dubinach i Nowosadach (II i III etap)
   
a) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
      - przewidywany termin zawarcia umowy: 01 05 2005 roku
      - kwota pożyczki - 450 000,- zł
      - przewidywany termin spłaty w latach: 2006-2008 r.

     2006 r.
    - kwota pożyczki - 112 500,- zł
     2007 r.
    - kwota pożyczki - 112 500,- zł
     2008 r.
    - kwota pożyczki - 112 500,- zł
     2009 r.
    - kwota pożyczki - 112 500,- zł

2. cel pożyczki: budowa kanalizacji sanitarnej w Lipinach
  
- przewidywany termin zawarcia umowy - 01.07.2005 rok
   - kwota pożyczki - 450 000 zł
   - przewidywany termin spłaty w latach - 2006 - 2009 r.

     2006 r.
    - kwota pożyczki - 112 500,- zł
     2007 r.
    - kwota pożyczki - 112 500,- zł
     2008 r.
    - kwota pożyczki - 112 500,- zł
     2009 r.
    - kwota pożyczki - 112 500,- zł

IV. Prognoza budżetu gminy

Lp.

Wyszczególnienie

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

A.

Dochody ogółem

6 316 284

6 950 000

7 050 000

7 130 000

7 180 000

B.

Wydatki ogółem

7 027 284

6 650 000

6 750 000

6 800 000

6 850 000

-

w tym: - wydatki bieżące

5 146 587

5 600 000

6 000 000

5 800 000

5 850 000

- wydatki inwestycyjne

1 880 697

1 050 000

750 000

1 000 000

1 000 000

C.

Wynik finansowy (A-B)

- 711 000

300 000

300 000

330 000

330 000
D.

Kredyty i pożyczki

215 270

410 400

296 300

250 000

237 400

1a. spłata zaciągniętego kredytu (pożyczki)

189 000

116 000

32 000

-

-

1b. spłata odsetek

6 270

19 900

1 800

-

-

2a. spłata wnioskowanego kredytu (pożyczki)

-

225 000

225 000

225 000

225 000

2b. spłata odsetek

20 000

49 500

37 500

25 000

12 400

E.

Kwota udzielonych poręczeń

-

-

-

-

-

F.

Razem (D+E)

215 270

410 400

296 300

330 000

237 400

G.

% (F:A)

3,4

5,9

4,2

4,6

3,3

 

 

Przewodniczący Rady

 

Jan Grygoruk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2005-02-08

Modyfikujący: Barbara Ostapczuk

Data modyfikacji: 2005-02-08

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2005-02-08