UCHWAŁA NR IV/13/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie połączenia instytucji kultury i nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury

UCHWAŁA NR IV/14/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dzicięcych

UCHWAŁA NR IV/15/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie likwidacji Biura Obsługi Szkół Samorzadowych w Hajnówce

UCHWAŁA NR IV/16/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów oraz członków rad sołeckich

UCHWAŁA NR V/17/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 4 luty 2015 r. w sprawie wyboru ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania wysokości stawek tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

UCHWAŁA NR V/18/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 4 luty 2015 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Hajnówka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA NR VI/19/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dubicze Cerkiewne

UCHWAŁA NR VI/20/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/21/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2014 rok

UCHWAŁA NR VI/22/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na uchwalenie funduszu sołeckiego

UCHWAŁA NR VI/23/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bedomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2015 roku

UCHWAŁA NR VI/24/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"

UCHWAŁA NR VII/25/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Hajnówka

UCHWAŁA NR VIII/26/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

UCHWAŁA NR VIII/27/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

UCHWAŁA NR VIII/28/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/29/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR X/30/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kolno

UCHWAŁA NR X/31/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR X/32/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hajnówka

UCHWAŁA NR X/33/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie dotychczasowej polityki rządu przy realizacji zadań drogowych na terenie województwa podlaskiego

UCHWAŁA NR X/34/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej

UCHWAŁA NR XI/35/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli członkostwa Gminy Hajnówka w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"

UCHWAŁA NR XII/36/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 Września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Hajnówka

UCHWAŁA NR XII/37/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 Września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XII/38/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 Września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023

UCHWAŁA NR XII/39/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 Września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Hajnówka przez inne niż Gmina Hajnówka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

UCHWAŁA NR XII/40/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 Września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Hajnówka w obrębie gruntów wsi Dubiny

UCHWAŁA NR XIII/41/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 października 2015 r. w sprawie intencji Rady Gminy Hajnówka przystąpienia do realizacji inwestycji drogowych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

UCHWAŁA NR XIV/42/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Hajnówka

UCHWAŁA NR XIV/43/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/44/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2015-2023

UCHWAŁA NR XIV/45/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XIV/46/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
 
UCHWAŁA NR XIV/47/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Uchwała nr XV/48/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała nr XV/49/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2015-2023

Uchwała nr XV/50/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała nr XV/51/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych

Uchwała nr XV/52/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/45/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XV/53/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała nr XV/54/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/180/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała nr XV/55/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawi  kontynuowania członkostwa Gminy Hajnówka w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"

Uchwała nr XVI/56/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2015 r. w  sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała nr XVI/57/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2016

Uchwała nr XVI/58/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2016- 2023

Uchwała nr XVI/59/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
 

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Niewiadomska-Golonko

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-10-02

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-01-12

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-10-02