Uchwały Rady Gminy Hajnówka

UCHWAŁA NR XXVII/117/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/118/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/119/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny i oddział przedszkolny w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka.

UCHWAŁA NR XXVIII/120/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

UCHWAŁA NR XXVIII/121/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Hajnówka na lata 2017 - 2023

UCHWAŁA Nr XXIX/123/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego

UCHWAŁA Nr XXIX/124/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i merytorycznych instytucji kultury za 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXIX/125/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

UCHWAŁA Nr XXIX/126/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkół, prowadzonych przez Gminę Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXIX/127/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2017 roku

UCHWAŁA Nr XXIX/128/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji wspólnych Gminy Hajnówka, Nadleśnictwa Hajnówka i Nadleśnictwa Browsk, realizowanych na terenie Gminy Hajnówka.

UCHWAŁA Nr XXX/130/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka"

Załącznik Nr 1  UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Załącznik Nr 1a STUDIUM UWARUNKOWAŃ MAPA
Załącznik Nr 2  KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Załącznik Nr 2a STUDIUM KIERUNKI MAPA
Załącznik Nr 3  WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART.11, PKT. 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 r. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO WYŁOŻONEGO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HAJNÓWKA

UCHWAŁA Nr XXXI/131/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

UCHWAŁA Nr XXXI/132/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

UCHWAŁA Nr XXXI/133/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXI/134/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu na terenie gminy Hajnówka w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXII/135/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXII/136/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR XXXII/137/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

UCHWAŁA NR XXXIII/138/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

UCHWAŁA NR XXXIII/139/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/140/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2017-2024

UCHWAŁA NR XXXIII/141/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zasad otrzymywania diety przez przewodniczących rad soleckich

UCHWAŁA NR XXXIII/142/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

UCHWAŁA NR XXXIII/143/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/203/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza Białowieska”

UCHWAŁA NR XXXIII/144/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Hajnówka w obrębie gruntów wsi Dubiny

UCHWAŁA NR XXXIV/145/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/146/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2017-2024

UCHWAŁA NR XXXIV/147/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hajnówka

UCHWAŁA NR XXXIV/148/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad otrzymywania diety przez przewodniczących rad soleckich

UCHWAŁA NR XXXIV/149/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

UCHWAŁA NR XXXIV/150/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych

UCHWAŁA NR XXXIV/I51/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

UCHWAŁA NR XXXIV/152/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Hajnówka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA NR XXXIV/153/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hajnówka na lata 2017 - 2023

UCHWAŁA NR XXXV/154/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXV/155/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 22 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Dubinach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dubinach

UCHWAŁA NR XXXV/156/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 22 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowokorninie

UCHWAŁA NR XXXV/157/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Stanowiska instytucji samorządowych regionu Puszczy Białowieskiej w sprawie propozycji korekty obszarów strefowych Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO - Białowieża Forest (w części polskiej Obiektu), zgłaszanych przez Nadleśnictwa: Białowieża, Browsk i Hajnówka oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku

UCHWAŁA NR XXXVI/158/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie intencji Rady Gminy Hajnówka zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej

UCHWAŁA NR XXXVI/159/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/160/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XXXVI/161/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hajnówka

UCHWAŁA NR XXXVI/162/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/163/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Hajnówka

UCHWAŁA NR XXXVI/164/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hajnówka na lata 2017 - 2020

UCHWAŁA NR XXXVI/165/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 października 2017 r. w przyjęcia „Raportu z wykonania „Gminnego Programu Ochrony Środowiska Gminy Hajnówka” za okres dwuletni, tj. 2015-2016”

UCHWAŁA NR XXXVI/166/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXVII/167/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/168/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXVII/169/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognoxy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2018-2025

UCHWAŁA NR XXXVII/170/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programuwspółpracy gminyz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/171/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia stypendium Wójt Gminy Hajnówka

UCHWAŁA NR XXXVII/172/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszolny, prowadzonej na terenie Gminy Hajnówka przez inne niż Gmina Hajnówka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu ich wykorzystania

UCHWAŁA NR XXXVII/173/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

UCHWAŁA NR XXXVII/174/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVII/175/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXVII/176/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody

UCHWAŁA NR XXXVII/177/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Hajnówka

UCHWAŁA NR XXXVII/178/17 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hajnówka na lata 2017-2023

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Niewiadomska-Golonko

Data wytworzenia: 2017-03-23

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2019-04-12

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2017-03-23