Uchwały Rady Gminy Hajnówka

UCHWAŁA NR XXXVIII/179/18 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/180/18 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i merytorycznych instytucji kultury za 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/181/18 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

UCHWAŁA NR XXXIX/182/18 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/183/18 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na przyjęcie funduszu sołeckiego

UCHWAŁA NR XXXIX/184/18 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na terenie gminy Hajnówka w 2018 roku

UCHWAŁA NR XXXIX/185/18 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której  zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonej na terenie Gminy Hajnówka przez inne niż Gmina Hajnówka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania

UCHWAŁA NR XXXIX/186/18 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i punkcie przedszkolnym prowadzonym prze Gminę Hajnówka oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku

UCHWAŁA NR XXXIX/187/18 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz zasad udzielania i rozmiaru obnizek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka

UCHWAŁA NR XXXIX/188/18 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Hajnówka

UCHWAŁA NR XXXIX/189/18 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Puszcza Białowieska"

UCHWAŁA NR XXXIX/190/18 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Hajnówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR XXXIX/191/18 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Hajnówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XL/192/18 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

UCHWAŁA NR XL/193/18 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

UCHWAŁA NR XL/194/18 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Niewiadomska-Golonko

Data wytworzenia: 2018-02-28

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2018-05-07

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2018-05-07