Uchwały 2010 rok    Sesja XXXIV:

Uchwała Nr XXXIV/160/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Uchwała Nr XXXIV/161/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 stycznia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dubinach.

    Sesja XXXV:

Uchwała Nr XXXV/162/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Uchwała Nr XXXV/163/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka białoruskiego mniejszości narodowej jako języka pomocniczego przed organami gminy Hajnówka
Uchwała Nr XXXV/164/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hajnówka
Uchwała Nr XXXV/165/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie podjęcia współpracy z Rejonowym Komitetem Wykonawczym w Kamieńcu (Republika Białorusi).
Uchwała Nr XXXV/166/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Wsi Stare Berezowo”
Uchwała Nr XXXV/167/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie materiału rozmnożeniowego (pędów) z pomników przyrody

    Sesja XXXVI:

Uchwała Nr XXXVI/168/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 luty 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

    Sesja XXXVII:

Uchwała Nr XXXVII/169/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Uchwała Nr XXXVII/170/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego
Uchwała Nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/06 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie gminy Hajnówka, na lata 2007-2032"
Uchwała Nr XXXVII/172/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2009 rok
Uchwała Nr XXXVII/173/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie materiału rozmnożeniowego (pędów) z pomników przyrody

    Sesja XXXVIII:

Uchwała Nr XXXVIII/174/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu
Uchwała Nr XXXVIII/175/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Uchwała Nr XXXVIII/176/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Hajnówka za I półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.
Uchwała Nr XXXVIII/177/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Hajnówka oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Uchwała Nr XXXVIII/178/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/83/08 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi świadczone przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Uchwała Nr XXXVIII/179/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia  „Planu Odnowy Wsi Stare Berezowo”

    Sesja XXXIX:

Uchwała Nr XXXIX/180/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
Uchwała Nr XXXIX/181/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Hajnówka i jej jednostkom podległym
Uchwała Nr XXXIX/182/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Uchwała Nr XXXIX/183/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/84/08 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Stare Berezowo, gmina Hajnówka.
Uchwała Nr XXXIX/184/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Hajnówka

    Sesja XL

Brak

    Sesja XLI

Uchwała Nr XLI/185/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Uchwała Nr XLI/186/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

    Sesja XLII

Brak

    Sesja XLIII

Uchwała Nr XLIII/187/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu
Uchwała Nr XLIII/188/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Uchwała Nr XLIII/189/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Uchwała Nr XLIII/190/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 października 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Biura Obsługi Szkół Samorządowych w gminie Hajnówka do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Uchwała Nr XLIII/191/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 października 2010 r. w sprawie: deklaracji intencji finansowania w roku 2011 przedsięwzięcia  w ramach  „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” z  działania „Odnowa i rozwój wsi”

    Sesja XLIV

Uchwała Nr XLIV/192/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 19 października 2010 r. w sprawie poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego
Uchwała Nr XLIV/193/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Orzeszkowo”

    Sesja XLV

Uchwała Nr XLV/194/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Uchwała Nr XLV/195/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Nr XLV/196/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XLV/197/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
Uchwała Nr XLV/198/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Uchwała Nr XLV/199/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zaopiniowania „Projektowanej sieci ekologicznej na obszarze gminy Hajnówka z uwzględnieniem korytarzy migracyjnych żubra”

 

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji - Barbara Ostapczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2010-02-10

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2010-12-21

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2010-02-10